Výsledky laparoskopické modifikované retroperitoneální lymfadenektomie v léčbě testikulárních nádorů nižších stádií.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Uroonkologie

Číslo abstraktu: 075

Autoři: As. MUDr. Marek Schmidt, FEBU; MUDr. Pavel Dušek; as. MUDr. Štěpán Veselý; doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.; prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Úvod

Modifikovaná retroperitoneální lymfadenektomie (MRPLND) byla poprvé publikována v roce 1984. Spočívá v omezené disekci retroperitoneálních mízních uzlin v ipsilaterální oblasti šetřící kontralaterální nervové pleteně. Má přesně vymezené hranice a umožňuje zachování neporušených reprodukčních funkcí u 62% pacientů. V druhé polovině 90-tých let byly publikovány první práce zhodnocující laparoskopickou techniku operace. Ve větších souborech byl poté prokázán jednoznačný benefit pacientů operovaných laparoskopicky – především výrazně lepší pooperační průběh, kratší hospitalizace, menší krevní ztráty a nižší spotřeba analgetik. Operační čas v porovnání s otevřenými MRPLND je srovnatelný, procento konverzí na otevřený výkon je nízké a výskyt recidiv onemocnění je ekvivalentní. Procento konverzí na otevřený výkon se pohybuje mezi 2-10% a závisí na zkušenostech pracoviště. Největším přínosem laparoskopického přístupu je abscence veškerých komplikací spojených s rozsáhlou operační ranou a dlouhým operačním výkonem.

Cíl

Cílem práce je retrospektivní zhodnocení souboru pacientů po modifikované retroperitoneální lymfadenektomii provedené otevřenou operací a laparoskopickou technikou.

Metody

Do studie bylo zařazeno 45 nemocných s germinálním nádorem neseminového typu (NSGCT) klinického stadia I – IIB, u nichž byla provedena v letech 6/2002 až 10/2010 MRPLND. V období 6/2002 do 6/2006 bylo 20 pacientů operováno otevřenou technikou. Od 6/2006 provádíme standardně laparoskopickou techniku – 25 pacientů. Retrospektivně byl hodnocen operační čas, počet exstirpovaných uzlin, délka hospitalizace, hospitalizace na JIP, délka drenáže retroperitonea, spotřeba analgetik, transfúzí, antibiotik a antiemetik, délka pracovní neschopnosti, komplikace a onkologické výsledky.

Výsledky

Ze srovnání výsledků obou technik MRPLND svědčí pro laparoskopickou techniku kratší celková hospitalizace i pobyt na JIP, kratší čas pooperační drenáže retroperitonea, nižší potřeba analgetik, antiemetik a antibiotik. U dvou pacientů po otevřené RPLND došlo k výskytu anejakulace. Při laparoskopické MRPLND (LMRPLND) jsme nezaznamenali vážnější pooperační komplikace ani výskyt pooperační anejakulace. Operační časy obou technik byly srovnatelné. Při mediánu sledování 28 měsíců pro LMRPLND a 65 měsíců pro otevřené RPLND, nedošlo k relapsu onemocnění ani u jednoho ze sledovaných pacientů v obou skupinách.
Závěr

Laparoskopická MRPLND je excelentní operační technikou, která výrazně zlepšuje pooperační průběh a snižuje pooperační morbiditu pacientů s NSGCT I a II klinického stadia, při stejných onkologických výsledcích. Šetrnější operační výkon umožňuje do budoucnosti širší využití této metody v léčbě testikulárních nádorů nižších stádií.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011