Výsledky léčby pacientů s glioblastoma multiforme ve FN Brno a MOÚ.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: XV. Neuroonkologie dospělých

Číslo abstraktu: 135

Autoři: prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA; MUDr. Ing. Eduard Neuman, Ph.D.; doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.; MUDr. Ing. Tomáš Svoboda, PhD.; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Úvod
V roce 2003 vzniklo v Brně koordinací aktivit Neurochirurgické kliniky FN Brno a MOÚ neuroonkologické centrum, zaměřené na komplexní léčbu nádorů mozku. Indikační komise hodnotí jednou týdně nové i recidivující případy těchto onemocnění a navrhuje nejvhodnější způsob léčby. Byl vytvořen také systém dispenzarizace těchto pacientů. Cílem tohoto sdělení je vyhodnocení prvních výsledků léčby pacientů s glioblastomem po zavedení výše uvedených organizačních opatření.


Materiál
Retrospektivně jsme vyhodnotili soubor 87 pacientů léčených v letech 2004-2005 s diagnózou glioblastomu, 47 mužů a 40 žen, věkové rozpětí 29-89 let, průměrný věk 57 let. Léčba pacientů spočívala v operační léčbě, po které následovala individuálně volená onkologická léčba dle rozhodnutí indikační komise. U perspektivnějších pacientů (mladší věk, totální nebo subtotální resekce) se většinou jednalo o konkomitantní chemo a radioterapii (temozolomid).


Výsledky
Operační léčba spočívala v 48% v totální exstirpaci tumoru, u 38% pacientů byla provedena parciální resekce a ve 14% případů pouze biopsie. U totálních exstirpací byla průměrná délka přežití 50 týdnů, u parciálních resekcí 46 týdnů a u biopsií pouze 17 týdnů. Střední délka přežití v celém souboru byla 48 týdnů.


Závěr
Ani přes zlepšenou organizaci při péči o tyto pacienty se výsledky léčby nijak neliší od celosvětově publikovaných studií a jsou nadále špatné. Přesto se domníváme, že zřízení neuroonkologického centra pomohlo pacientům i lékařům tím, že byl zaveden jasný systém péče. Další zkvalitnění tohoto procesu očekáváme od nově vznikajícího registru pacientů s high grade gliomy. Kvalitní systém organizace péče o tyto pacienty je nutným předpokladem pro hodnocení nových léčebných modalit, které jediné mohou skutečně zlepšit výsledky léčby těchto závažných pacientů.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008