Využití DNA microarrays v diagnostice lymfocytárních leukémií.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: XII. Hematoonkologie

Číslo abstraktu: 108

Autoři: prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.; MvDr. Boris Tichý, Ph.D.; Mgr. Jana Kotašková, Ph.D.; MUDr. Denisa Mendelová; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

DNA čipy (microarrays) jsou moderní technologií, která umožňuje paralelní analýzu tisíců genů, případně celého lidského
genomu, a to na úrovni DNA (tzv. array-CGH), RNA (expresní čipy) i proteomu (expresní a funkční čipy). Tyto metodiky jsou v poslední době stále více využívány nejenom v biomedicínském výzkumu, ale také se začínají uplatňovat v klinické praxi. Nepochybný je význam čipových technologií v diagnostice leukémií a lymfomů, kde genové expresní profily umožnily definovat nové subtypy onemocnění nebo nalézt nové prognostické markery.
Na našem pracovišti se zabýváme analýzami genové exprese u chronické lymfocytární leukémie dospělých pacientů (B-CLL) a akutní lymfoblastické leukémie u dětí (ALL). U CLL bylo provedeno srovnání genové exprese ve zdravých a leukemických Blymfocytech a porovnány expresní profily u různých skupin pacientů rozdělených podle dosavadních prognostických kritérií, např. mutačního statutu těžkého řetězce imunoglobulinového genu (IgVH). Tyto analýzy přinesly velmi zajímavé výsledky a umožnily definovat nové molekulární markery, které mají rozhodující význam pro prognózu a délku přežití pacienta. Získané výsledky byly verifikovány pomocí Real-time PCR a počítá se s jejich využitím v klinické diagnostice. Kromě expresních čipů jsou pro diagnostiku CLL využívány taktéž čipy pro komparativní genomovou hybridizaci (array-CGH) a čipy detekující expresi microRNA. Expresní čipové analýzy u dětských ALL pacientů potvrdily možnost využití této technologie pro klasifikaci subtypů tohoto onemocnění. Jasně se podařilo rozlišit Ba T-buněčné ALL, které mají výrazně rozdílný expresní profil, významný rozdíl jsme nalezli taktéž mezi cytogenetickými subtypy onemocnění, jako např. mezi pacienty s translokací TEL-AML1, translokací v MLL genu a pacienty s hyperdiploidním počtem chromozómů. Získané výsledky potvrdily rutinní zvládnutí nových metodických přístupů, přinesly nové originální výsledky a jasně ukazují velký potenciál čipových technologií pro onkologickou diagnostiku.

Práce byla podporována grantem IGA MZ ČR NR8448-3/2005.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007