VYUŽITÍ FARMAKOGENOMIKY (5-FU A FCGR) U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU

Konference: 2014 5. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Personalizovaná diagnostika a léčba karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 22

Autoři: RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM; prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.; MUDr. Helena Skálová; Prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.; MUDr. Soňa Lísová; Lenka Matiášková; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Úvod

Trendem moderní medicíny je optimalizace léčebných a diagnostických postupů (personalizovaná medicína) u konkrétního pacienta s využitím moderních metod. Významné je v tomto ohledu zejména uplatnění metod imunohistochemie a molekulární biologie. Perspektivní oblastí je farmakogenomika, která studuje genové polymorfismy vedoucí k individualizaci farmakoterapie se zohledněním individuálního genového potenciálu pacienta. Jednou z možností farmakogenomiky je detekce polymorfismů ovlivňujících metabolismus analogů 5-fluorouracilu (5-FU), využívaného při chemoterapii solidních nádorů. Bylo prokázáno, že pacienti s mutací v genu DPYD nemohou inaktivovat 5-FU a dochází u nich k projevům vysoké toxicity. Dalším možným kandidátem je Fc receptor gama (FCGR), mutace v genu H131R pro tento receptor ovlivňují odpověď na léčbu trastuzumabem (Herceptin) u pacientek s metastazujícím karcinomem prsu a mutace v genu F158V ovlivňují odpověď na léčbu cetuximabem (Erbitux) u pacientů s kolorektálním karcinomem.

Studie

Naše studie zahrnuje 22 pacientek s diagnostikovaným karcinomem prsu, u kterých byla imunohistochemicky a/nebo cytogeneticky metodou FISH prokázána exprese/ amplifikace genu HER2/neu. Tyto pacientky byly léčeny chemoterapií (5-FU) v kombinaci s biologickou léčbou (trastuzumab). Pacientky byly rozděleny do skupin dle toxicity na 5-FU a odpovědi na léčbu trastuzumabem. U všech pacientek byla provedena analýza mutací v genu pro Fc receptor gama a polymorfismů ovlivňujících metabolismus analogů 5-FU. Metodicky jsme použili PCR reakci s následnou reverzní hybridizací na stripy 5-FU a FCGR SripAssay (Pentagen; ViennaLab).

Závěr

Na základě zjištěných údajů se nám podařilo u pacientek s amplifikací genu HER2/neu stanovit jejich genetický profil umožňující výběr vhodných kandidátek pro následnou onkologickou terapii.

e-mail: stanek.libor@seznam.cz

Datum přednesení příspěvku: 24. 1. 2014