Využití úzkopásmového zobrazení (NBI) při diagnostice nádorů močového měchýře.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXIV. Onkourologie

Číslo abstraktu: 207

Autoři: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.; MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU; MUDr. Michael PešI, FEBU; MUDr. Monika Purmová (Szakácsová); Prof. Jan Dvořáček, DrSc.; prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.; MUDr. Ivan Pavlík, MBA

Úvod

Úzkopásmové zobrazení („narrow band imaging" - NBI) je optická technologie, která využívá principu zúžení optického spektra na vlnové délky 415 a 540 nm. Tyto vlnové délky jsou intenzivně absorbovány hemoglobinem. Vlnová délka 415 nm proniká pouze do povrchových vrstev sliznice a je absorbována kapilárami na povrchu mukózy, vlnová délka 540 nm penetruje o něco hlouběji a je zachycena většími cévami. Tímto způsobem je zvyšován kontrast mezi cévami a jemnými tkáňovými strukturami, což usnadňuje jejich vizualizaci.

Vzhledem k vyšší vaskularizaci nádorů močového měchýře ve srovnání s normální tkání tak technologie prohlubuje optický kontrast mezi nádorem a zdravou sliznicí.

K provedení NBI je nutné mít k dispozici zdroj světla s příslušným filtrem. V současné době je technologie součástí moderního endoskopického instrumentária a videořetězce firmy Olympus. Metoda je používána jako doplněk běžného cystoskopického vyšetření, přepnutí mezi standardním zobrazením a NBI je možné pouhým stiskem spínače.

Cílem práce je zhodnotit přínos úzkopásmového zobrazení použitého během transuretrální resekce (TUR) u pacientů s nádory močového měchýře a jeho vliv na počet zachycených nádorových ložisek.

Pacienti a metodika

Do studie bylo zařazeno 29 nemocných (17 mužů a 12 žen) s podezřením na uroteliální nádor močového měchýře, kteří byli indikováni k TUR. Věk pacientů se pohyboval mezi 26 a 88 roky (průměrně 68,7 roku).

Výkon byl ve všech případech zahájen standardní přehlednou cystoskopií, nález byl registrován. Po přepnutí na modus NBI byla provedena přehledná cystoskopie v tomto způsobu zobrazení, nález byl opět registrován do schématu. Všechny viditelné tumory viditelné v příslušném modu byly separovaně resekovány, ze suspektních ložisek byly odebrány biopsie. Histologický nález z jednotlivých ložisek byl korelován s obrazem v příslušném zobrazení.

Výsledky

Histologicky byl prokázán uroteliální karcinom u 23 nemocných, v jednom případě byl zachycen nefrogenní adenom a u 5 operovaných nebyl nádor prokázán.


Celkem bylo u 23 pacientů zachyceno 125 nádorových ložisek, z toho 12 ložisek (9,6%) u 7 nemocných na základě nálezu při NBI. Z nádorů diagnostikovaných díky NBI se v 9 případech jednalo o drobné recidivující nádory TaGl-2, ve 3 o ložiska sekundárního Tis. U všech těchto nemocných byly přítomny i další tumory viditelné v běžném zobrazení.

Závěr

První zkušenosti ukazují lepší vizualizaci nádorů močového měchýře pomocí úzkopásmového zobrazení (NBI). Byl prokázán přínos u drobných recidivujících ložisek. Přesnou roli metody musí ukázat větší prospektivní studie.

Práce byla podpořena VZMSM 0021620808.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009