Využitie polymorfizmu DNA pri monitorovaní bunkového chimérizmu u pacientov po alogénnej transplantácii hematopoetických kmeňových buniek

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 09. Prognostické a prediktivní faktory III

Číslo abstraktu: 068

Autoři: Mgr. Beáta Katrincsáková; T. Pacovská; MUDr. Luděk Raida, Ph.D.; prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.; MUDr. Jana Vondráková, Ph.D.; doc. Mgr. Roman Vodička; D. Vrbická; doc .RNDr Radek Vrtěl, Ph.D.; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Transplantácia hematopoetických kmeňových buniek (HSCT) predstavuje uznávaný liečebný postup pri terapii rôznorodých hematologických malígnych stavov. Klinický vývoj pacientov po HSCT je pritom nutné pravidelne a efektívne monitorovať z dôvodu včasného rozpoznania relapsu choroby, odvrhovania transplantátu, prípadnej reakcie štepu proti hostiteľovi (graft versus host disease), rovnako ako z dôvodu sledovania minimálnej reziduálnej choroby. Analýza DNA založená na existencii polymorfných miest v ľudskom genóme umožňuje s vysokou citlivosťou odlíšiť pôvod hematopoetických buniek po alogénnej HSCT (donor versus príjemca), čo je v danom prípade základným predpokladom sledovania bunkového chimérizmu. Následné stanovenie podielu krvotvorby darcu a príjemcu na báze individuálne špecifických polymorfných lokusov umožňuje prispieť k monitorovaniu klinického vývoja pacientov stanovením chimérizmu na úrovni DNA. Na našom pracovisku vykonávame detekciu chimérizmu na báze vysoko polymorfných lokusov typu VNTR (Variable Number of Tandem Repeats) a STR (Short Tandem Repeats), pričom vyšetrujeme panel 8 VNTR lokusov a 15 STR lokusov. Analýza DNA sa zakladá na metóde jednokolovej polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) a následnej detekcii elektroforeticky separovaných PCR produktov na agarózovom géli (VNTR lokusy), resp. na detekcii fluorescenčne značených PCR produktov na kapilárnej elektroforéze (STR lokusy).

Cieľom práce je prezentovať naše výsledky získané na základe monitorovania chimérizmu hematopoetických buniek v súbore pacientov po alogénnej HSCT a predovšetkým zhodnotiť prínos danej diagnostickej metódy pre klinickú prax.

Poďakovanie: Práca je podporovaná grantom MSM 619 895 9205.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2005