VÝZNAM DIAGNOSTIKY CIRKULUJÍCÍCH NÁDOROVÝCH BUNĚK U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXVIII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 296

Autoři: MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D.; Mgr. Katarína Kološtová, Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D.

Východiska:

Cirkulující nádorové buňky (CTC) jsou nečetnou populací nádorových buněk v krevním řečišti, které se vyznačují zejména svým raritním výskytem, heterogenitou a plasticitou. Z tohoto důvodu je detekce CTC základním předpokladem pro řešení dalších otázek, jakými jsou vlastnosti CTC, jejich prognostický a prediktivní význam a zejména jejich využití v klinické praxi a ve vývoji nových léčiv. Separace CTC založená na detekci epitelových znaků má své limity zejména v nemožnosti detekce buněk s vlastnostmi mezenchymových buněk. Dalším limitem současných diagnostických metod bývá absence morfologické verifikace CTC. Základním předpokladem pro aplikaci CTC do klinické praxe je sjednocení preanalytické a analytické fáze jejich detekce a dále schopnost implementace současných poznatků o tekuté biopsii do rámce každodenní praxe.

Cíl:

Cílem přednášky bude nastínění problematiky detekce CTC a vlastností CTC v kontextu na klinický průběh nemoci. Přednáška bude doplněna o vlastní zkušenosti s CTC u pacientek s karcinomem prsu.

Závěr:

Na cestě integrace CTC do klinické praxe stojí zatím ještě mnoho překážek. Optimalizace detekce CTC a studium charakteristik CTC jsou základními předpoklady pro pochopení procesu nádorové diseminace. Probíhající studie s CTC mají za cíl optimalizaci léčebné strategie daného pacienta v daném čase.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014