Význam PET/CT pro diagnostiku a kontrolu léčby nemocných s kostními metastázami z pohledu klinického onkologa.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky

Téma: Zajímavé kazuistiky z onkologické praxe

Číslo abstraktu: 179

Autoři: Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; MUDr. Vít Martin Matějka; MUDr. Pavla Šormová; prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.; MUDr. Hana Korunková; Doc. MUDr. Boris Kreuzberg; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Úvod

Kostní scintigrafie je obvykle první metodou použitou v diagnostice metastatického postižení skeletu. Je tak možno zobrazit především kostní metastázy, které vykazují zvýšení osteoblastické aktivity. Kostní metastázy nádorů s nízkou osteoblastickou aktivitou, vedou k jejich obtížnějšímu diagnostikování na WB kostní scintigrafii.

PET diagnostika s použitím [18F]NaF je velice výhodná metoda pro vyhledávání oblastí v kostech s osteoblastickými (v důsledku pak sklerotickými) nebo osteoklastickými (lytickými) změnami, souvisejícími s onkologickým onemocněním. Zvýšený příjem [18F]fluoridu probíhá v maligních kostních lézích v důsledku většího krevního zásobení, zvýšené permeability stěn kapilár a urychlené remodelace kostí. Pomocí [18F]NaF-PET zobrazení lze však také detekovat benigní změny skeletu.

V rutinní onkologické praxi se velmi často setkáváme s nízkou senzitivitou a specificitou scintigrafických metod v detekci kostních metastáz. Díky nespecifickým nálezům je u nemocných diagnostikována kostní nádorová choroba často ve velmi pokročilém stadiu, kdy jsou nemocní již ohroženi rizikem patologických fraktur, či jejich kvalitu života snižuje nádorová bolest. Cílem práce je na několika klinických kazuistikách demonstrovat výhodu použití PET/CT diagnostiky, která může zcela zásadním způsobem zkvalitnit diagnostiku a kontrolu terapie nemocných s kostní nádorovou chorobou.

Klinické kazuistiky

V odborném sdělení bude uvedeno několik klinických kazuistik, kde bude názorně demonstrována výhoda PET/CT diagnostiky ve srovnání se scintigrafickými metodami a to nejen pro diferenciální diagnostiku patologických kostních lézí, ale i pro sledování účinku protinádorové terapie pomocí iv. bisfosfonátů (Zometa). Diskutován bude i význam markerů kostní novotvorby a resorbce pro diagnostiku a léčbu nemocných s kostní nádorovou chorobou.

Diskuze a závěr

Velkou výhodou použití [18F]NaF je minimální vazba [18F]fluoridu na sérové proteiny. Zde je významný rozdíl při použití [99mTc]MDP, u kterého je okamžitě po podání vyvázáno na sérové proteiny okolo 30% a během 24 hodiny až 70% aplikované dávky. Tato frakce vázaná na proteiny je následně odstraňována z krve mnohem pomaleji než je tomu v případě [18F]NaF. To je také důvod, proč je nutno při použití [99mTc]MDP pro scintigrafii skeletu čekat před zobrazením 3-4 hod, po podání [18F]NaF lze získat kvalitnější snímky za méně než 1 hodinu po podání. Při [18F]NaF-PET zobrazení byla zjištěna mnohem větší citlivost při detekci kostních lézí než v případě [99mTc]MDP planární scintigrafie, což je doloženo na mnoha studiích s různými typy primárních nádorů (rakovina prostaty, rakovina plic, rakovina štítné žlázy, rakovina prsu a další). Velkou výhodu přináší rychlé propojení PET a CT diagnostiky. Pomocí [18F]NaF-PET/CT tak lze rozlišit s vysokou přesností, zda detekované změny na skeletu jsou maligní nebo benigní povahy.

Zavedení moderních zobrazovacích technik představuje velký přínos pro zlepšení péče o nemocné s kostní nádorovou chorobou. Možnost zpřesnění diagnostiky a kontroly terapie může přes vysoké náklady na jedno zobrazovací vyšetření pomocí PET/CT ušetřit náklady na často zbytečnou léčbu onkologicky nemocných při sporných nálezech dle scintigrafických metod. Časnou diagnostikou kostní nádorové choroby můžeme naopak výrazně zvýšit kvalitu života našich nemocných.

Literatura:

  1. De Giorgi U, Mego M, Rohren EM, Liu P, Handy BC, Reuben JM, Macapinlac HA, Hortobagyi GN, Cristofanilli M, Ueno NT. 18F-FDG PET/CT findings and circulating tumor cell counts in the monitoring of systemic therapies for bone metastases from breast cancer. J Nucl Med. 2010 Aug;51(8):1213-8.
  2. Petersen H, Ogren M, Høilund-Carlsen PF. [Fluoride-positron emission tomography/computed tomography for differential diagnosis in suspected bone metastasis]. Ugeskr Laeger. 2010 May 17;172(20):1538-9.
  3. Kawaguchi M, Tateishi U, Shizukuishi K, Suzuki A, Inoue T. 18F-fluoride uptake in bone metastasis: morphologic and metabolic analysis on integrated PET/CT. Ann Nucl Med. 2010 May;24(4):241-7.
  4. Ozülker T, Küçüköz Uzun A, Ozülker F, Ozpaçac T. Comparison of (18)F-FDG-PET/CT with (99m)Tc-MDP bone scintigraphy for the detection of bone metastases in cancer patients. Nucl Med Commun. 2010 Jun;31(6):597-603. PubMed PMID: 20224457.
  5. Grant FD, Fahey FH, Packard AB, Davis RT, Alavi A, Treves ST: Skeletal PET with 18F-fluoride: applying new technology to an old tracer. J Nucl Med49(1):68-78, 2008.
  6. Even-Sapir E, Mishani E, Flusser G, Metser U: 18F-Fluoride positron emission tomography and positron emission tomography/computed tomography. Semin Nucl Med37(6):462-9, 2007.
  7. Even-Sapir E, Metser U, Mishani E, Lievshitz G, Lerman H, Leibovitch I: The detection ofbone metastases in patients with high-risk prostate cancer: 99mTc-MDP Planarbone scintigraphy, singleand multi-field-of-view SPECT, 18F-fluoride PET, and 18F-fluoride PET/CT. J Nucl Med 47(2):287-97, 2006.
  8. http://www.radiomedic.cz/cs/odborne-info/naf


Poděkování: Tato práce byla podpořena výzkumným záměrem VZ MSM 0021620819.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2011