Závěry multidisciplinárního pracovního setkání 'Winter GLIO TRACK Meeting' 2009

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: VII. Radioterapie nádorů

Číslo abstraktu: 079

Autoři: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA; MUDr. Viťazoslav Belan; MUDr. Filip Kramář; prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.; MUDr. Běla Malinová; MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D.; doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Ve dnech 23.-24. ledna 2009 přijelo do Znojma asi 40 odborníků z České a Slovenské republiky na pracovní seminář, který se zabýval především diagnostikou a léčbou pacientů s vysoce maligními gliomy mozku - high-grade gliomy (glioblastom multiforme, astrocytom G3-4). Cíleně byla diskutována problematika rekurentních primárních nádorů a pseudoprogrese. Jednání probíhalo podle osvědčeného schématu z minulého ročníku paralelně ve třech skupinách, přičemž v jednotlivých skupinách byly zastoupeny všechny zúčastněné odbornosti. V každé sekci byly prezentovány 2-3 kazuistiky, u nichž byl diskutován diagnosticko-léčebný postup z pohledu radiodiagnostiky, patologie, neurochirurgie, onkologie a radioterapie. V závěru jednání jednotlivých sekcí byly vytvořeny konkrétní závěry, které byly ještě jednou diskutovány při společném jednání všech účastníků workshopu a doporučeny k publikaci v odborných periodikách a na kongresech s onkologickou tématikou. Setkání bylo organizačně podpořeno firmou Schering-Plough.


Neurochirurgická a histopatologická sekce (koordinátor a přednášející: doc. M. Smrčka, dr. O. Kalita, prof. J. Ehrmann):

 1. Neurochirurgický zákrok je základní terapeutickou modalitou léčby vysoce maligních gliomů. Bezpečnost radikální operace je zvýšena při použití nových technologií - funkční magnetická rezonance (fMR), peroperační elektrofyziologie, navigace, fluorescence a awake kraniotomie, traktografie.
 2. Z hlediska patologie jsou nově stanovena modifikovaná kriteria pro stanovení diagnózy glioblastomu (není bezpodmínečně nutná přítomnost nekróz; WHO, 2007); hlavním kriteriem odlišení anaplastického astrocytomu WHO gr. III od glioblastomu WHO gr. IV se stává přítomnost angioneogeneze a „glomeruloidních" novotvořených cév.
 3. Povinností musí být také hodnocení proliferačního markerů Ki-67; jeho vysoká hodnota svědčí spíše pro riziko progrese onemocnění, nízká hodnota pro pseudoprogresi.
 4. Perspektivními metodami v histologické verifikaci se jeví cytogenetika, proteomika a genomika. Zástupce těchto odborností bude vhodné přizvat na další společné jednání.


Radiodiagnostická sekce (koordinátor a přednášející: doc. V. Belan):

 1. Předoperačně je nutné v onkologických centrech zabývající se léčbou vysoce maligních gliomů zajistit pro pacienty s nádory CNS adekvátní diagnostická vyšetření, především magnetickou rezonanci a její rozšířenou verzi zahrnující spektrální MR nebo perfuzní MR, funkční MR vyšetření či difuzní MR (DWI, DVO).
 2. Pooperační MR vyšetření musí být standardně provedeno 48-72 hod. po výkonu.
 3. Optimálním a navrhovaným algoritmem kontrolních MR vyšetření u vysoce maligních gliomů jsou 1., 4., 7. měsíc po ukončení konkomitantní chemoradioterapie.
 4. V diagnostice pseudoprogrese po konkomitantní chemoradioterapii jsou nejdůležitější pravidelné MR kontroly, event. doplněné perfuzní MR nebo jinými metodami rozšířeného MR vyšetření.
 5. Perspektivní metodou poléčeného sledování u pacientů s gliomy je volumetrie.
 6. V ČR je stále nedostatek MR vyšetřovacích přístrojů a v obou republikách je problém nedostatku erudovaných radiodiagnostiků.


Sekce radiačních a klinických onkologů (koordinátor a přednášející: dr. B. Malinová, dr. R. Lakomý)

 1. Týmová spolupráce radiačních a klinických onkologů, neurologů a neurochirurgů je nutnou podmínkou pro stanovení další léčebné strategie u pacientů s HGG po neurochirurgickém zákroku. Standardním postupem u pacientů v přiměřeném celkovém stavu, KI70-100%, je kombinovaná chemoradioterapie s temozolomidem.
 2. Standardní frakcionace radioterapie (5x1,8-2,0 Gy/týden) a konformní 3D radioterapie snižuje riziko radionekrózy.
 3. Perspektivní metodou prediktivně určující úspěšnost léčby temozolomidem bude stanovení hodnoty metylovaného enzymu MGMT.
 4. Léčebný postup u rekurencí je stanoven individuálně na základě rozsahu a lokalizace recidivy, na celkovém stavu pacienta a předchozí terapii. Metodou volby je zvážení reoperace, při inoperabilitě reiradiace (např. stereotaktická radiotera¬pie) event. s konkomitantním podání temozolomidu nebo paliativní chemoterapie 1. a 2. linie. Je také vhodné zvážit zařazení pacientů do klinických studií.
 5. Podpora celonárodního registru pacientů (Dolt) s primárními nádory mozku a zapojení všech center z ČR zabývajících se léčbou tohoto onemocnění.


Setkání bylo organizováno Klinikou radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu a LF Masarykovy univerzity; odbornou záštitu nad seminářem převzala Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky. Všichni účastníci kladně hodnotili odbornou úroveň diskuzí a vysoce ocenili výměnu praktických zkušeností.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009