dabrafenib (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy

Mechanismus účinku léku

  • BRAF je molekula v cytoplasmě buněk, jejím úkolem je zpracovávat a předávat signály. V případě mutace genu BRAF označované jako V600 vysílá molekula BRAF trvale vysílá signály, aniž je přijímá. Je tak podporován růst buněk a jejich dělení.
  • Dabrafenib blokuje serin/threoninovou kinázu této molekuly a její prorůstové působení.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Tobolky užívané ústy dvakrát denně
  • Užívá se nejméně 1 hodinu před jídlem nebo 2 hodiny po jídle. Tobolky neotvírat, nekousat.
  • Během léčby dabrafenibem se nemají užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může ovlivnit účinnost a toxicitu léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Dabrafenib má malý vliv. Možná únava a potíže se zrakem, které se mohou při léčbě vyskytnout, mohou tyto činnosti ovlivnit

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).