trametinib (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy

Mechanismus účinku léku

  • BRAF je molekula v cytoplasmě buněk, jejím úkolem je zpracovávat a předávat signály. V případě mutace genu BRAF označované jako V600 vysílá molekula BRAF trvale signály, aniž je přijímá. Je tak podporován růst buněk a jejich dělení. Signál se dále zpracovává a předává dalšími molekulami. Jednou z nich je molekula MEK1.
  • Trametinib inhibuje aktivitu MEK kinázy vyvolanou signálem a inhibuje růst buněk

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy jednou denně dlouhodobě
  • Užívá se nejméně 1 hodinu před jídlem nebo nejméně 2 hodiny po jídle.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Trametinib má malý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Možná únava, závratě a potíže se zrakem mohou tyto činnosti ovlivnit.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen. 
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).