elotuzumab (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, monoklonální protilátky

Mechanismus účinku léku

  • Na povrchu nádorových myelomových buněk i na povrchu některých normálních krevních buněk je bílkovina SLAMF7. Elotuzumab se váže na SLAMF7. Elotuzumab jednak přímo aktivuje imunitní buňky zvané přirození zabíječi (NK buňky – natural killer), jednak se váže na SLAMF7 na nádorových buňkách a zprostředkovává tak jejich interakci s NK-buňkami (na protilátkách závislá buněčná cytotoxicita, ADCC).

Registrované indikace

Způsob užívání léku

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Neočekává se, že by přípravek ovlivňoval schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pacientům s reakcí na infúzi se nedoporučuje řídit a obsluhovat stroje, dokud příznaky neodezní.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).