Národní onkologický registr (NOR)

Počet hlášených onemocnění do NOR k 28. 2. 2018.

Počet hlášených onemocnění k 31. 1. 2018.

Počet hlášených onemocnění k 31. 12. 2017.

Mgr. Dalibor Slovák

K 1. 1. 2018 vstupuje v platnost nová aktualizace MKN-10. Příspěvek seznamuje se změnami provedenými v Tabelární části a Abecedním seznamu klasifikace schválených Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Značných změn doznala rovněž Instrukční příručka, kde na rozsáhlé změny schválené WHO navázala v českém vydání velká pravopisná, stylistická a terminologická revize. Přednáška zazněla na konferenci KlasifiKon 2017.

Počet hlášených onemocnění k 30. 11. 2017.

Počet hlášených onemocnění k 31. 10. 2017.

počet hlášených onemocnění k 30.9. 2017.

počet hlášených onemocnění k 31.7. a 31.8. 2017.

počet hlášených onemocnění k 31. 5. 2017.

počet hlášených onemocnění k 30. 4. 2017.

počet hlášených onemocnění k 31. 3. 2017.

počet hlášených onemocnění k 28. 2. 2017.

počet hlášených onemocnění k 31.1. 2017.

počet hlášených onemocnění k 31.12. 2016.

MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.

Standardem v léčbě lokálně pokročilého karcinomu žaludku je kombinace operačního řešení a adjuvantní chemoradioterapie nebo perioperační chemoterapie. V případě nádorů gastroezofageální junkce je preferována perioperační chemoterapie, tzn. 3 série předoperační chemoterapie, chirurgický výkon a následně další  tři cykly pooperační chemoterapie stejným režimem. Stadia Ib-III  léčíme adjuvantní CHT/RT na bázi 5-fluorouracilu, nyní je preferován režim de Gramont nebo perorální prodrug 5-fluorouracilu kapecitabin. Doporučujeme odeslat pacienta se zjištěným karcinomem žaludku k onkologickému konziliu ještě před objednáním  k operaci.

Od 1. ledna 2014 dochází k metodickým zněnám hlášení a ke změnám formulářů. Změny, ke kterým dochází,  jakož i celý proces hlášení zhoubného novotvaru do Národního onkologického registru, je popsán v článku.   

Studie s komentářem PSNPO.

Atasoy BM, Yonal O, Demirel B et al.: The impact of early percutaneus endoscopic gastrostomy placement on treatment completeness and nutritional status in locally advanced head and neck patients receiving chemoradioherapy. Eur Arch Otorhinolaryngol 2012; 269:275-282.

 

plk. prof.MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Národní program screeningu kolorektálního karcinomu probíhá v České republice od roku 2000. Monitorace programu je od roku 2006 založena na on-line sběru individuálních šifrovaných dat. Počátkem roku 2009 došlo k úpravě programu zavedením screeningové kolonoskopie a imunochemických testů na okultní krvácení (TOKS). Screeningový program kolorektálního karcinomu v České republice je funkční, meziročně narůstají počty provedených kolonoskopií i diagnostikovaných kolorektálních neoplazií. Přesto je i nadále nutné podpořit screeningový program masivní mediální kampaní a zejména adresným zvaním cílové populace.

Ing. Iva Hrnčiříková

V roce 2001 byla otevřena v MOÚ v Brně Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření. Slouží nejenom onkologickým pacientům a zaměstnancům MOÚ, ale také široké veřejnosti. Patronát nad poradnou převzala Liga proti rakovině Brno. V léčbě využíváme kombinaci dvou terapií – motivačních rozhovorů a kognitivně behaviorální.

Dagmar Fejerová

Malnutrice je definována jako stav nedostatku živin důležitých pro funkci lidského těla. V širším slova smyslu se tedy jedná o nedostatek základních živin. Vyskytuje se průměrně u 20 % pacientů při přijetí a u 40– 50 % pacientů v průběhu hospitalizace v závislosti na onemocnění a věku pacientů. U onkologických pacientů zpravidla hovoříme až o 70 % nemocných. 

Studie s komentářem PSNPO.

Východiska a cíle: Pacienti se sarkopenií  [sníženým obsahem beztukové hmoty  (fat free mass - FFM)] mají vyšší výskyt nežádoucích účinků chemoterapie a kratší přežití. Jelikož neexistují obdobná data pro pacienty s nádory jícnu a žaludku,   zkoumala tato studie změny ve složení těla u těchto pacientů v průběhu neoadjuvantní chemoterapie (neoCHT).

Přítomni:

Vorlíček, Abrahámová, Melichar, Vyzula, Cwiertka, Dušek, Prausová, Kolářová, Petráková, Petruželka, Tesařová

Omluveni: Fínek, Ryška
Nepřítomen: Žaloudík
prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Příspěvek je shrnutím materiálu zpracovaného ve spolupráci s Radou národního onkologického registru, který vypracoval Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity na základě datových podkladů všech regionálních pracovišť Národního onkologického registru ČR.

(Redakční pozn: materiál byl přílohou k zápisu ze schůze výboru ČOS konané dne 6.3.2012 ve FN Motol)

prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Národní onkologický registr České republiky je jedinečný v rámci celé Evropské unie. Poslechněte si přednášku prof. MUDr. Jitky Abrahámové, DrSc.

Přítomni: Hrstka, Kalvodová, Kulhánková, Machová, Škrobánková, Šporcrová, Tóthová, Vlčková

 

 • Přítomni: Vorlíček, Vyzula, Petruželka, Aschermannová, Fínek, Bartoš, Abrahámová, Stáhalová, Petera, Přibylová, Jelínková 

 • Omluveni: Žaloudík, Cwiertka, Feltl

 

 • Přítomni: Vorlíček, Vyzula, Petruželka, Aschermannová, Fínek, Cwiertka, Feltl, Abrahámová, Stáhalová, Petera, Přibylová 

 • Omluveni: Žaloudík, Jelínková, Bartoš

 • Host: Doc. Dušek
 • Přítomni: Vorlíček, Petruželka, Feltl, Aschermannová, , Petera, Přibylová, Jelínková, Fínek, Stáhalová, Cwiertka , Žaloudík, Vyzula 
 • Omluveni: Abrahámová ,Bartoš
 • Hosté: Dr.Rotterová, Dr.Horák
 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Vyzula, Fínek, Jelínková, Eckschlager, Cwiertka, Přibylová, Petruželka, Konopásek, Aschermannová, Stáhalová, Stankušová
 • Omluveni: Petera, Rob
 • Přítomni: Vorlíček, Jelínková, Konopásek, Aschermannová, Cwiertka, Petruželka, Stáhalová, Eckschlager, Rob, Vyzula, Stankušová, Přibylová, Fínek, Petera, Žaloudík 
 • Omluveni: Abrahámová, Jelínková 
 • Hosté: Dienstbier, předseda Ligy proti rakovině Praha