Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti konané dne 3. 4. 2007 v Brně na Masarykově onkologickém ústavu

 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Vyzula, Fínek, Jelínková, Eckschlager, Cwiertka, Přibylová, Petruželka, Konopásek, Aschermannová, Stáhalová, Stankušová
 • Omluveni: Petera, Rob
 • Účastníky přivítal předseda ČOS prof. Vorlíček
 • Hostitelem výborové schůze byl ředitel MOÚ prof. Vyzula, který účastníky uvítal a pronesl sdělení, během kterého členy výboru seznámil s novinkami v ústavu. Na MOÚ zřídili novou jednotku preventivní onkologie, dále zařízení pro PET s plánem na otevření vlastního cyklotronu. V plánu je výroba krátkodobých izotopů pro onkologickou diagnostiku. Další novinkou je využívání dobrovolníků, dále směrování nemocných přes interaktivní recepci. Sdělení bylo ilustrativní a velice zajímavé.
 • Kontrolou zápisu zjištěno, že veškeré úkoly byly splněny.
 • Dr. Přibylová, předsedkyně volební komise, informovala, že veškeré volební lístky pro první kolo byly rozeslány, nedošlo k žádným obtížím. První kolo končí 15.4.07. Volební komise se sejde 20.4., aby spočítala došlé hlasy a připravila druhé kolo voleb. Předpokládá se, že výsledky druhého kola budou známy na příští výborové schůzi.
 • Předseda výboru konstatoval, že došlo k dohodě mezi ČOS a VZP (Dohoda o vzájemném porozumění). Poslední jednání na úrovni výkonných ředitelů VZP, jehož se za ČOS zúčastnili prof . Vorlíček, prof. Vyzula, prof.. Abrahámová a doc. Dušek, se konalo dne 30.4.07. Doc. Dušek dodal podklady ve formě čísel ukazujících pracovníkům VZP incidenci a prevalenci nejčastějších solidních nádorů dospělých (karcinom prsu, kolorektální karcinom, bronchogenní karcinom). Součástí byl i kvalifikovaný odhad na rok 2007 podle rozsahu onemocnění uvedených chorob. Podle těchto podkladů se počítaly výdaje na nejdůležitější a nejnákladnější léky zejména biologické preparáty a hormonální léčiva. U většiny léků došlo ke koncensu (Herceptin, Faslodex, Avastin, Erbitux, Alimta, Tarceva), inhibitory aromatázy budou ještě předmětem dalšího jednání. O smlouvě a jednání s VZP byli všichni členové výboru a všichni vedoucí KOC/KOS písemně vyrozuměni.

  Při nadcházející smlouvě mezi ZZ, která jsou sídlem KOC/KOS, je třeba trvat na znění Smlouvy o porozumění a nelze přistoupit na jakákoliv omezení ve financování výše uvedených léků navrhovaná některými pobočkami VZP. Ředitel VZP Dr. Horák znovu potvrdil, že finance půjdou za pacientem. Nelze tedy přistoupit na jakékoliv limity vycházející z jakýchkoliv čísel z minulosti.

  Schůze Asociace nemocnic je svolána na 12.4., kde budou přítomni za ČOS doc. Dušek a doc. Fínek, kteří managementům ZZ smysl Smlouvy mezi ČOS a VZP vyloží..
 • Nastává příprava nových Zásad cytostatické léčby, která jsou léčebnými standardními doporučeními ČOS. Návrh dostaneme k oponování 10.5.07.
 • Články do Zdravotnických novin, které garantuje doc. Konopásek, mají konečný termín odevzdání 11.4.07. Vše je na dobré cestě a polovina článků již byla odevzdána.
 • Zástupci společnosti Medical Network, a.s. informovali prof. Vorlíčka, že by chtěli v ČR zřídit a provozovat síť PETů. Výbor ČOS si je vědom, že PET je součástí komplexní onkologické péče, uvedenou informaci bere na vědomí, ale není sám kompetentní k rozhodování. Situaci nutno řešit v součinnosti s ostatními odbornými společnostmi, zejména se Společností nukleární medicíny a samozřejmě v součinnosti s Ministerstvem zdravotnictví.
 • Paní Dr. Pánová (Odbor zdravotní péče MZ) se obrátila na výbor ČOS se žádostí o posouzení návrhu společnosti Hyperthermia s.r.o., která žádá o zařazení léčebné metody celotělové hypertermie a její schválení MZ. Výbor projednal uvedenou žádost, obecně vnímá tuto metodu jako přínosnou. Nemůže však rozhodnout na základě poskytnuté dokumentace. Žádá o zaslání příslušné komplexní dokumentace všem příslušným odborným společnostem, zejména SROBF.
 • Výbor vzal na vědomí stížnost nakladatelství Grada, které si stěžuje na zneužití a zcela chybnou interpretaci obrázků z publikace „Atlas nádorů prsu“ (autorů Abrahámová, Povýšil, Horák), a to bez jakékoliv domluvy s nakladatelstvím. Ke stížnosti zavdala příčinu Dr. Engelová z chirurgické kliniky FNB. Výbor je přesvědčen, že za uvedený prohřešek je zodpovědná pouze Dr. Engelová. Jde jednoznačně o porušení autorských práv. Prof. Vorlíček napíše Dr. Engelové dopis, neboť jmenovaná lékařka je členkou ČOS.
 • Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., bývalý mnohaletý předseda ČOS, bude slavit významné životní jubileum. Prof. Vorlíček, předseda společnosti, napíše za výbor ČOS panu profesorovi blahopřejný dopis a za ČOS mu bude udělena Pamětní medaile Jana Evangelisty Purkyně. 
 • Dopis doc. Babjuka o aktivitách onkologické sekce ČUS bereme na vědomí. Členové výboru upozorňují na to, že léčebné standardy pro jednotlivé dg by měly být společným dílem všech zainteresovaných odborných společností a konsensuálně jimi přijaty. V případě urologických nádorů jde o spolupráci na standardech s ČOS a SROBF.
 • Dr. Vičarová, ředitelka sekretariátu ČLS JEP, oznamuje, že pokud je zájem o ohodnocení vzdělávacích akcí, sekretariát ČLS JEP toto ohodnocení zajistí bezplatně. Na přání připraví i certifikáty (1 certifikát á 3,- Kč). Podmínkou je požádat sekretariát ČLS JEP minimálně 20 dní před konáním akce a zároveň poslat předběžný program. Sekretariát ČLS JEP ohodnotí akci kredity a zajistí i evidenční číslo ohodnocené akce (od ČLK).
 • Nakladatelství Grada poslalo návrh na ocenění knihNeuroendokrinní nádory (autor Oldřich Louthan),Chirurgie karcinomu plic (autor Jiří Klein) a Klinická onkologie pro sestry (autoři Vorlíček, Arahámová, Vorlíčková). Výbor sděluje, že poslední z jmenovaných monografií již byla oceněna cenou Výboru ČOS. K ostatním publikacím se není možno vyjádřit, neboť je členové výboru neznají. Prof. Abrahámová zajistí vytvoření diplomu pro oceněnou publikaci.
 • Prim. Jakešová, onkoložka z Tábora, žádá výbor ČOS o podporu a sděluje, že onkologické oddělení v Táboře, které je součástí plicního oddělení, má být zrušeno a veškerá chemoterapie má být prováděna v Písku. Výbor ČOS bere na vědomí a doporučuje prim. Jakešové, aby vzniklou situaci řešila v rámci příslušného kraje. Jakékoli vyjádření k uvedenému stavu není v kompetenci ČOS.
 • Dopis Dr. Suchopára (Drug agency) - posílá seznam všech preparátů používaných v onkologii, které nemají v SPC přesnou indikaci v souladu se stagingem nádorové choroby. Členové výboru berou informaci na vědomí s tím, že je jim v podstatě známa a její řešení nevidí v současnosti jako naléhavé.
 • Výbor ČOS se vyslovil pro záštitu akce 10. setkání mladých onkologů v Medlově, které se bude konat ve dnech 14.-17.6.07.
 • Doc. Fínek, pokladník ČOS, přednesl zprávu o hospodaření. Stav FONDu JEP k 31.12.O6 je 393 019,33 Kč, stav FONDu JEP k 1.1.07 je 579 470,86 Kč. Ze zprávy revizní komise ČOS vyplývá, že členové uvedené komise se pravidelně zúčastňovali schůzí výboru ČOS a konstatují, že rozhodnutí předsedy a místopředsedy výboru byla v souladu s právními předpisy, Stanovami a ostatními předpisy ČLS JEP. Revizní komise schválila zprávu o hospodaření. Výbor bere na vědomí. 
 • Je třeba zaplatit 60 tisíc příspěvku za doručování časopisu Medical tribune členům ČOS. Platba byla schválena pro tento rok.
 • Je třeba zkontrolovat „modrou knihu“, zda je v souladu s SPC. Neřešíme dětskou onkologii.
 • Prof Abrahámová se dotazuje, zda je nezbytně nutné posílat materiál k vyšetření na Her2/neu pouze do laboratoře v Olomouci. Přesto, že poskytnuté výsledky jsou velmi kvalitní, zasílání bločků poštou činí neskonalé organizační obtíže, několikrát byla zaznamenána jejich ztráta, výsledky přicházejí rovněž poštou, a to s určitou prodlevou. Tento problém vyvstává nyní zvláště naléhavě, neboť Herceptin na podkladě uvedených vyšetření se podává již v adjuvanci. Výbor netrvá na existenci pouze jedné referenční laboratoře a uvedené vyšetření mohou provádět výhradně certifikované laboratoře. Společnost patologů bude požádána o jejich seznam. Tento problém bude dále diskutován na Onkologickém fóru v květnu t. r. Jelikož vyšetření na Her2/neu je vyšetřením obligatorním a podmiňuje se jím event. použití Herceptinu, měla by nepochybně toto vyšetření pojišťovna hradit.
 • Přijatí noví členové: Vašků Vladimír - FN u sv. Anny, Kalábová Hana - FN Hradec Králové, Řehořek Petr - FN u sv. Anny, Šefrhansová Lucie - FN Plzeň, Nechvátal Lukáš - KN Pardubice, Weinreb Michal - FN Brno, Herálek Jiří - FN KV, Kesselová Michaela - FN Olomouc, Růžková Věra - FN Olomouc, Kunertová Olga - centrum Gaudia, Praha, Hřivňacká Jana - MOÚ, Salavec Miloslav - FN Hradec Králové, Richter Igor - KOC Liberec, Ansorgová Veronika - KN Liberec, Klimenko Oxana - 1.LF UK, Kasáčová Gabriela - FTN Praha, Arnetová Vladimíra - FN Plzeň, Vošmik Milan - FN Hradec Králové, Frey Tomáš - FN KV, Cvek Jakub - KOC Nový Jičín, Hesová Kateřina - FNB Praha.
 • Příští schůze výboru se bude konat 15.5.07 v Ústavu radiační onkologie na Bulovce.

Zapsala: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
V Brně dne 3.4.2007