Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti konané dne 3.4.2012 v Masarykově onkologickém ústavu v Brně

Přítomni:

Vorlíček, Abrahámová, Melichar, Vyzula, Cwiertka, Dušek, Prausová, Kolářová, Petráková, Petruželka, Tesařová

Omluveni: Fínek, Ryška
Nepřítomen: Žaloudík

zápis v pdf

 1. Členy výboru přivítal předseda ČOS a ředitel MOÚ prof.Vorlíček a provedl kontrolu zápisu z minulé schůze.
 2. Dr. Šedo z MOÚ informoval o postavení DRG v onkologii.
 3. Vedení České lékařské společnosti JEP vypracovalo a schválilo nové stanovy společnosti, nový jednací a nový volební řád. Prof. Vorlíček, prof. Abrahámová (místopředsedkyně ČOS) a prof. Melichar (vědecký sekretář ČOS) mají po jednom tištěném exempláři. Dokument je přístupný na webových stránkách.
 4. Doc. Dušek referoval o novém (inovovaném) portálu Onconet, který je aktualizován jako součást plnění dlouhodobého projektu NOP On-line, který je sponzorován společností AstraZeneca. Nová verze obsahuje zcela nové možnosti vyhledávání poskytovatelů onkologické péče, nové interaktivní mapy a uživatelsky komfortní grafiku. Všichni vedoucí KOC budou vyzváni k aktualizaci a k projití informací o svém KOC. Portál je napojen na Linkos a kromě jiného obsahuje i pravidla akreditace KOC.
 5. Dr. Friedmannová zaslala prof. Vorlíčkovi návrh VZP na restrukturalizaci onkologické péče. Podle tohoto návrhu by bylo ekonomičtější i logičtější, aby všechna KOC se nestarala o úplně všechny zhoubné nádory. Některé nádory (např. sarkomy měkkých tkání, HCC a další) jsou málo frekventní. Nevykáže-li KOC po 2 roky žádný z méně frekventních nádorů, je otázkou, zda má pracoviště dostatečnou erudici. Tento návrh by však vyžadoval konsensus všech pojišťoven. Výbor ČOS je přesvědčen o základním pravidle, že KOC jsou navzájem rovnocenná a má jisté pochybnosti o tom, zda čísla vykazující nulovou frekvenci nádorů v některých KOC jsou zcela relevantní. S návrhem VZP tedy výbor ČOS nesouhlasí. Výbor ČOS je přesvědčen (v souladu s návrhem VZP) o tom, že JIPová onkologická lůžka v Institutu onkologie a rehabilitace na Pleši a radiační JIPová lůžka v KOC Jihlava jsou zbytná.
 6. Onkologickou poradnu Mladé fronty dnes delší dobu vedl prof. Vorlíček a posléze prof. Vyzula. Jde o práci velice zatěžující a časově náročnou. Tato zátěž by měla být rozložena mezi více poradců. Jde o nehonorovanou, ale velmi užitečnou práci. Výbor ČOS se domnívá, že poradci by se měli střídat po určitém časovém úseku. Do této aktivity se zapojí všichni členové výboru ČOS kromě prof. Ryšky a doc. Duška. Prof. Vorlíček zajistí přes Linkos mechanismus fungování uvedené poradny.
 7. Náš Národní onkologický program je již poněkud zastaralý a je třeba jej aktualizovat. Všichni členové výboru se do příští schůze rozmyslí a vyjádří se k aktualizaci.
 8. Vyšla vyhláška o preventivních prohlídkách (sbírka zákonů č.70/2012 z 29.2.2012). Jedná se i o onkologickou problematiku. Všem doporučeno prostudování.
 9. Členové hlasovali o osobnosti pro publikaci významných osobností České republiky. Z toho vyšel návrh na tyto 3 kandidáty za onkologii: prof. Vorlíček, prof. Klener, prof. Abrahámová.
 10. Prof. Vyzula s prof. Petruželkou navrhli náplň pro postgraduální kurz v klinické onkologii plánovaný na 70 výukových hodin a rozdělený do dvou týdnů. Kurz zatím není povinný, je velmi doporučovaný a časem bychom chtěli, aby povinný byl.

  Prof. Melichar navrhuje větší vyváženost. Některá témata jsou zastoupena více jiná méně.

  Doc. Tesařová by chtěla poněkud jiné složení a je třeba se věnovat i právním a vztahovým záležitostem.

  Prof. Abrahámová a prim. Prausová se domnívají, že kurz by měl mít pevnou a standardizovanou osnovu i když se nemůže přednášet celá onkologie.

  Hlasování: chceme kurz dvoutýdenní vcelku nebo několik ménědenních kurzů? Pro první variantu bylo 8 hlasů. Všichni členové se vyjádří k návrhu kurzů a navrhnou eventuální úpravu.

 11. Výbor ČOS vyhlašuje soutěž o nejlepší publikaci s onkologickou tématikou. Deadline na přihlášky je příští schůze výboru.
 12. Výbor ČOS souhlasí s žádostí pneumologů o zasláním návrhu na certifikovaný kurz v pneumoonkologii. Členové se vyjádří k náplni po prostudování. Tento kurz by v žádném případě neměl nahrazovat atestaci z klinické onkologie.
 13. Doc. Dušek informoval o významné evropské konferenci, která se uskuteční 4. - 5.5. 2012 v Brně. Jde o evropské dny zaměřené na kolorektální screening a na prevenci kolorektálního karcinomu. Účast přislíbili čelní představitelé institucí působících v této oblasti v Evropě (UEGF, IARC, ECL) a na konferenci osobně přijede i komisař EU pro zdraví. Všichni členové ČOS zajímající se o tuto problematiku jsou srdečně zváni - registraci a další informaci lze nalézt na stránkách www.crcprevention.eu. Na konferenci se neplatí žádné vstupné. Program konference a informační leták jsou přílohou zápisu.
 14. Doc. Dušek informoval o validaci dat klinických registrů ČOS ze strany plátců péče. Plátci péče dodali prostřednictvím NRC data o utilizaci cílené léčby. Po srovnání těchto dat s daty našich lékových registrů vyplývá, že naše hlásivost je velmi uspokojivá, např. registr Avastin dosahuje 96% pokrytí. Z toho je patrné, že registry ČOS jsou reprezentativní a jsou validním zdrojem informací, včetně dat o přežití.
 15. Je třeba se domluvit o složení atestačních komisí. Existuje seznam examinátorů sestavený na MZ, který nám bude zaslán a k jehož složení se příště vyjádříme.
 16. Shromáždění členů ČOS se bude konat v rámci BOD dne 20.4.2012 v 15,15 hod. v sále C. Zprávu o činnosti přednese prof. Vorlíček, zprávu o revizní činnosti a hospodaření přednese Dr. Cwiertka. Diskusi o spolupráci s onkologickými pracovišti pracujícími mimo KOC povede doc. Tesařová. O spolupráci s pacientskými organizacemi pohovoří rovněž doc. Tesařová.
 17. Příště bude na výbor ČOS pozván náš zástupce v ESMO Dr. Tomáš Svoboda, aby nás informoval o činnosti této organizace.
 18. Hostem výboru ČOS byl prof. Babjuk, předseda České urologické společnosti. ČUS navrhuje certifikovaný kurz v onkourologii, jehož program a význam jsme již prodiskutovali. Požadavky urologů nejsou pro ČOS akceptovatelné, neboť tento kurz by opravňoval absolventy k aplikaci cílené a chemické léčby a to bez jakéhokoliv interního kmene. Urologové by chtěli vychovávat omezené množství specializovaných onkourologů a domnívají se, že perorální cílenou léčbu aplikovat mohou. Již nyní provádějí neoandjuvantní léčbu u karcinomu močového měchýře.

  Prof. Vorlíček si představuje, že absolvent kurzu by byl členem multidisciplinárního týmu.

  Onkologové se domnívají, že systémová léčba chemická či cílená bude probíhat na onkologiích a provádět jí bude onkolog s interní erudicí.

  Všichni diskutující (prof. Melichar, prof. Abrahámová, prof. Vyzula, Dr. Cwiertka, prim. Prausová, Dr. Petráková, Dr. Kolářová) souhlasí s tímto názorem. Tentýž názor vyjádřili i další dva členové, kteří museli odejít ze schůze dříve (prof. Petruželka, doc. Tesařová).

  Kurz všichni považují za užitečný i do budoucna.

  Prof. Abrahámová upozorňuje, že na Linkos je uveřejněn materiál sekce onkochirurgie, kteří mají program pro superspecializaci v onkochirurgii. Tento materiál je v souladu s názory členů výboru ČOS a mohl by být vodítkem pro ostatní onkochirurgické obory. Prof. Babjuk ne zcela souhlasí. K problému onkourologie nám bude poslán materiál.
 19. Noví členové: prof. Beneš - neurochirurgie, ÚVN Střešovice ,Dr. Kramář - neurochirurgie ÚVN Střešovice
 20. ČUS pořádá pracovní seminář s názvem Nádory močového měchýře v každodenní klinické praxi. Výbor ČOS uděluje svou záštitu.
 21. Příští výbor je 15.5. 2012 v Thomayerově nemocnici V Praze v 10 hod.

Zapsala: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.