Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 22. 2. 2011 v MOÚ BRNO

 • Přítomni: Vorlíček, Aschermannová, Cwiertka, , Feltl, Jelínková, Petruželka, Stáhalová, Vyzula, Bartoš 
 • Omluveni: Abrahámová, Bartoš, Fínek, Petera, Přibylová, Žaloudík 

Zápis z jednání v PDF

 1. Prof. Vorlíček přivítal přítomné a zahájil schůzi výboru ČOS.
 2. Prim.Aschermannová informovala o průběhu voleb, počtu odeslaných a aktuálně přijatých hlasovacích lístků. Schůze volební komise bude 11.3.2011, provede součet platných hlasů a sestaví kandidátní listinu pro 2. kolo voleb. Podrobné informace budou vždy na volby.linkos.cz/.
 3. Kriteria KOC - v diskusi navrženo předložit nepodkročitelné minimum kriterií.
 4. Prof. Vorlíček podal návrh na udělení ceny ČOS za publikaci Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii autorů P. Klener a P. Klener jr., výbor ČOS schválil.
 5. Národní kongres o kolorektálním karcinomu - prof. Abrahámová předložila průběh příprav, termín konání 9. 12.-10. 12. 2011.
 6. Zástupci Chirurgické a Gastroenterologické společnosti předložili návrh na zavedení kódu pro komplexní onkologickou péči. Předsedové obou společností budou pozváni na příští zasedání výboru ČOS.
 7. 12. vydání Modré knihy, která byla zaslána členům ČOS, ředitelům zařízení, kde je KOC, odborným společnostem ČLS JEP, prezidentovi ČLK a prezidentovi ČLS JEP.
 8. VZP plánuje kontroly především centrových léků podle kriterií “Modré knihy” s možností uplatňování odpočtů při nedodržení indikačních kriterií.
 9. Best of ASCO Czech Republic 2011 - bude uvedeno na www.linkos.cz
 10. Jednání s dr. Friedmanovou z VZP o úhradách v roce 2011. Za ČOS se účastnili členové výboru ČOS Vorlíček, Vyzula, Feltl. Objem finančních prostředků za centrové léky bude srovnatelný s rokem 2010 a to formou společného balíčku pro jednotlivá KOC. Pneumoonkologie bude projednávaná zvlášť s příslušnou odbornou společností. VZP chce naše analýzy z Klinických registrů.
 11. Prof. Vorlíček podal návrh na odměny pro dr. Novákovou a p. Caskovou za vzornou činnost v minulém volebním období, výbor ČOS jednomyslně souhlasí, zajistí pokladník.
 12. Výbor ČOS uděluje záštity nad akcemi: GIST 2011 aneb jarní meziregionální multidisciplinární seminář o diagnostice a léčbě GIST, XIV. Setkání mladých onkologůXVIII. Jihočeské onkologické dny.
 13. MUDr. Foretová z MOÚ navrhuje, aby péče o osoby s vysokým dědičným rizikem nádoru byla poskytována ve všech KOC. Výbor ČOS souhlasí a podporuje.
 14. Firma DANONE vypisuje soutěž o cenu mladého vědce 2011.
 15. Noví členové ČOS: MUDr. Zuzana Lovasová MOÚ Brno.