Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti konané dne 21.1.2014 ve FN Motol

Přítomni: 
Vorlíček, Melichar, Abrahámová, Prausová, Tesařová, Fínek, Petruželka, Ryška,
Petráková, Kolářová
Omluveni: Cwiertka, Dušek, Vyzula
Nepřítomen: Žaloudík
 1. Schůzi zahájil předseda ČOS prof. Vorlíček.
  Byli jsme hosty doc. Prausové na Klinice radioterapie a klinické onkologie 2.LF UK a FN Motol.
  Prof. Vorlíček přivítal hosta prof. MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc, emeritního přednostu Kliniky dětské onkologie. Zhodnotil krátce jeho nesmírný přínos pro českou onkologii a zejména pro dětskou onkologii, jejíž je zakladatelem. Předal panu profesorovi diplom čestného členství České onkologické společnosti. Pan profesor Koutecký krátce poděkoval a zhodnotil předchozích 50 let své činnosti, neboť právě před 50 lety byla dětská onkologie založena.
 2. Členy výboru ČOS přivítal ředitel FN Motol JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA.
 3. V průběhu tohoto roku bude nové výběrové řízení pro akreditaci KOC (od r. 2015). Tento akt je v souladu se zákonem o zdravotních službách. Značná část jednání byla věnována probírání kritérií pro akreditaci KOC.
  SROBF poslal návrh svých podmínek, které je třeba prostudovat a je třeba, aby členové výboru ČOS informovali bodově  prof. Vorlíčka do příští schůze o svých názorech.
 4. Diskutováno o předatestačních kurzech zakončených povinným testem. Test vypracují prof. Melichar a prof. Petruželka. Proběhla diskuze o akreditacích předatestačních kurzů vycházející z původního rozhodnutí výboru ČOS akreditovat nejdříve v rámci IPVZ.
 5. Připomínky k zákonu o zdravotních prostředcích měli připravit prof. Vyzula a prof. Petruželka. Učiní tak do příští schůze výboru.
 6. Výbor ČOS podporuje snahu společnosti patologů o návrat rozumných indikací k patologicko-anatomické pitvě jako garanci kvality léčebné a preventivní péče.
 7. Garance za uspořádání onkologického čísla pro Lékařské listy převezme prof. Abrahámová.
 8. Nabídka hrazení odborného  kongresu pro jednoho člena  Klubu mladých onkologů byla odeslána MUDr. T. Svobodovi z Onkologické kliniky v Plzni, který zařídí výběr uchazeče.
 9. Rozhovor o nedobrých zkušenostech s revizemi VZP.
  Schůzka s VZP bude v pondělí 27.1.2014 v 15 hod. na ústředí (účast potvrdili prof. Vorlíček, doc. Dušek, prof. Abrahámová, prof. Melichar, prof. Fínek, J.Prausová, účast je otevřená pro všechny členy výboru).
 10. Diskutovány možnosti o spolupráci s ESO. Kontakty zařídí doc. Tesařová a prof.Melichar.
 11. O pravidlech přeshraniční péče a o plánu onkologických seminářů ve sněmovně bude na příští schůzi výboru  ČOS referovat prof. Vyzula. 
 12. Poskytnuta záštita na tyto akce:
 13. Přihlášky nových členů ČOS:
  • PhDr Čápová Hana, Klinická psychologie Nymburk
  • Doc.MUDr. Dalibor Valík, PhD,

21.1.2014

Zapsala:

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Prezenční listina za rok 2013:

Prezenční listina za rok 2013

přítomen

omluven

nepřítomen

prof. MUDr.Jiří Vorlíček,CSc.

9 x

_

_

prof.MUDr.Jitka Abrahámová,CSc.

5 x

4x

_

doc.MUDr.Karel Cwiertka,Ph.D.

8 x

1x

_

doc.RNDr.Ladislav Dušek,Ph.D.

7 x

2x

_

doc.MUDr.Jinřich Fínek,Ph.D.

6 x

3x

_

MUDr. Iveta Kolářová,Ph.D.

8 x

1x

_

prof.MUDr.Bohuslav Melichar,Ph.D.

9 x

_

_

MUDr.Katarína Petráková,Ph.D.

9 x

_

_

prof.MUDr.Luboš Petruželka,CSc.

7 x

2x

_

MUDr.Jana Prausová,Ph.D.,MBA

7 x

2x

_

Prof.MUDr.Aleš Ryška,Ph.D.

6 x

3x

_

Doc.MUDr.Petra Tesařová,CSc.

7 x

2x

_

prof.MUDr.Rostislav Vyzula,CSc.

6 x

3 x

_

prof.MUDr.Jan Žaloudík,CSc.

_

_

9x