Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 16.6.2020 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Omluveni: Dušek, Svoboda M.,

 1. Spolupráce ČOS ČLS JEP, KOC a MPSV.

Mgr. Šárka Slavíková z Amelie, z.s. poděkovala dopisem vedoucím lékařům a vrchním sestrám z KOC za aktivní reakci při sběru materiálu o problematice dlouhodobého ošetřovného, dále poděkovala společnosti pro paliativní medicínu a i ČOS ČLS JEP. Problematika dlouhodobého ošetřovného bez nutnosti předchozí hospitalizace pacienta je stále otevřeným problémem a v současné době probíhá diskuse s poslanci výboru pro sociální a zdravotní politiku.

 1. Výzva pro získání statutu Centra vysoce specializované onkologické péče – reakreditace KOC.

Zákon č. 372/2011 Sb.
Reakreditace úspěšně ukončena, bude vydán Věstník MZ ČR k této problematice během června. Pokusíme se o implementaci existence center vysoce specializované onkologické péče do novely zákona č. 372/2011 Sb. Jedná se o proces, který musí projít poslaneckou sněmovnou, a tudíž výsledek nelze předjímat. O problematice budeme jednat a radit se s právníky – odborníky na zdravotnické právo.

 1. Společná stanoviska ČOS a VZP k léčivům, urychlení přístupu LP k onkologickým pacientům.

Institut společných stanovisek o urychlení přístupu k LP bude pokračovat i přes možné ekonomické důsledky, které vznikly z důvodu pandemie Covid–19. O této skutečnosti nás ujistil náměstek VZP Ing. David Šmehlík, MBA při průběžných jednáních v měsících dubnu a květnu a také při vystoupení v rámci Fóra onkologů v červnu 2020.

 1. Přesun péče o onkologické pacienty z hospitalizační do ambulantní.

Kód pro ambulantní aplikaci systémové protinádorové farmakoterapie a kód pro sdělení diagnosticko-terapeutického postupu pacientovi po MDT týmu jsou stále v přípravě VZP. Jejich realizace není ovlivněna proběhlou pandemií Covid-19.

 1. Spolupráce ČOS ČLS JEP s AIFP.

Proběhla schůzka 19.5.2020 předsedkyně + dr. T. Svoboda.
Hlavním tématem schůzky byl sponzoring seminářů regionálních konferencí a dominantních akcí ČOS ČLS JEP. Zástupci AIFP preferují stále omezení počtu velkých akcí s důrazem na Národní onkologický kongres, nemají problém s menšími akcemi jednodenními, bez společenských aktivit, v rámci jednotlivých pracovišť či regionů. Jednoznačně podporují aktivity Mladých onkologů ve formě seminářů, webinářů i konference. Při příštím jednání bychom rádi projednali možnost sponzoringu akcí pro střední zdravotní personál, který je třeba též edukovat a umožnit semináře či účast na konferencích.

 1. Centralizace péče o pacienty s karcinomem plic – diskuse.

Členové výboru se shodují na nutnosti centralizace péče o pacienty s karcinomem plic od okamžiku vyslovení podezření na tumorózní postižení, považují za nutné provedení adekvátní kvalitní diagnostiky na pracovištích s dostatečným personálním i přístrojovým vybavením. Zásadním je získání dostatečného množství materiálu pro vyšetření patologem včetně všech metod nutných ke stanovení správného terapeutického postupu. Vítáme proto úzkou spolupráci s pneumologickými pracovišti, která mohou jedině být těmi, která rozhodnou o včasnosti zahájení cílené terapie i imunoterapie u nemocných, kteří jsou k této léčbě indikováni. Provedení této léčby proběhne na pracovištích KOC klinické onkologie v úzké spolupráci onkologa či pneumologa, který má atestaci z klinické onkologie a bude se na aplikaci na pracovišti klinické onkologie podílet.

 1. Screening karcinomu plic.

Jednání o budoucnosti screeningu karcinomu plic se zúčastnil za výbor ČOS prof. Petruželka. Z jednání není jednoznačný závěr, není ani jednoznačný směr, kterým se bude tvorba realizace screeningu ubírat. Jsou nutná další jednání, která upřesní a jasně definují organizaci, účast jednotlivých odborností a cílovou skupinu klientů a jejich výběr.

 1. Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci za rok 2019 (článek s IF, kniha s onkologickou tématikou).

Předání diplomů oceněným.
Finanční ohodnocení bude oceněným zasláno na účet MUDr. T. Svobodou – pokladníkem ČOS. Předání diplomů bychom rádi zrealizovali na JOD po dohodě s organizátory.

 1. Návrh na cenu JEP nejvýraznějším osobnostem naší organizace.

Návrh do soutěže byl zaslán na sekretariát ČLS JEP. Navrženým je prof. MUDr. L. Petruželka, CSc.
Zvítězila doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

 1. Dne 26.5.2020 proběhla schůzka na SÚKL předsedkyně + prim. Petráková.

Jednání proběhlo s ředitelkou SÚKL dr. I. Storovou. Členové výboru vítají zrychlení procesu schvalování úhrady léčiv, zjednodušení a parametrizaci žádosti o schválení úhrady i výstupní hodnotící zprávy. Dr. Storová ujistila zástupkyně výboru o možnosti zvládnout realizaci zákona č. 48 (o léku) ještě v tomto volebním období. Dr. Storová dále vítá spoluúčast zástupců odborné společnosti při jednáních o schválení úhrady léků. Další schůzky se SÚKL budou probíhat, zástupkyně výboru požádaly o projednání systému schvalování pracovišť pro realizaci klinických studií v oblasti onkologie výborem ČOS.

 1. Návrh na hlasování o realizaci klinických studií u inovativních léčivých přípravků v onkologii.

Stanovisko výboru ČOS k problematice klinických studií je v příloze zápisu a bylo rozesláno všem vedoucím lékařům KOC, na MZ ČR náměstkovi Mgr. F. Vrubelovi, na SÚKL ředitelce dr. I. Storové, zástupcům VZP a Svazu pojišťoven. Zároveň byli vedoucí lékaři KOC vyzváni, aby dopis předali etickým komisím ve svých zdravotnických zařízeních.

 1. Fórum onkologů proběhlo dne 5.6.2020.

Zpráva o průběhu Fóra onkologů, jednotlivé prezentace zúčastněných i celý filmový dokument o proběhlé tiskové konferenci a následném Fóru onkologů je k dispozici na stránkách Linkos.

 1. Pozvání k uspořádání sekce na 24. kongrese o ateroskleróze v Brně.

Účast přislíbili zajistit dva zástupci z pracoviště Olomoucké onkologické kliniky a jeden zástupce z MOÚ.
Jména účastníků zašlou prof. Melichar a prof. M. Svoboda.

 1. Hlas onkologických pacientů – dotazník k průběhu péče o onkologické pacienty v době Covid–19.

Data z výsledků dotazníku jsou k dispozici na stránkách Linkos a byla citována v průběhu tiskové konference v rámci Fóra onkologů 5.6.2020.
Děkujeme Hlasu onkologických pacientů za zpracování a tím za zpětnou vazbu o průběhu péče o onkologicky nemocné v době Covid-19.

 1. Vědecká rada MZ ČR. 9.6.2020.

Předsedkyně se zúčastnila Vědecké rady, která byla dominantně věnována průběhu pandemie Covid-19.
Členové berou na vědomí.

 1. Český národní onkologický kongres.

Vzhledem k nepřítomnosti prof. M. Svobody budeme řešit na zářijovém zasedání výboru.

 1. V roce 2020 by mělo být konáno shromáždění členů ČOS ČLS JEP. Původní záměr byl uskutečnit shromáždění v rámci BOD v dubnu 2020. Vzhledem ke stávající situaci se termín logicky posouvá a shromáždění bude uskutečněno v době, kterou dovolí epidemiologický stav. - Dr. Kolářová
  Viz příloha – zpráva revizní komise ČOS ČLS JEP, která je v příloze zápisu.
 1. M. Svoboda oznámil členům výboru, že společnost Ambit Media vyhlásila bankrot. V současné době je v řešení další vydávání časopisu, který je garantován ČOS ČLS JEP, Klinická onkologie. Vzhledem k nepřítomnosti prof. M. Svobody budeme řešit na příštím zasedání, event. dáme informaci na Linkos.
 1. Firma Roche jako každoročně podpoří činnost Linkos. Na Linkos je vytvořena nová sekce Precizní onkologie, kde je firma hlavním partnerem.
 1. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a Hlas onkologických pacientů – komunikace o dostupnosti terapie.

Členové výboru byli dopisem ředitelky MUDr. Knorové informováni o komunikaci mezi oběma organizacemi. Zájmem pacientských organizací je samozřejmě pokračující a včasná dostupnost terapie pro onkologicky nemocné.

 1. Návrh vyhlášky o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.

Členové výboru berou na vědomí bez připomínek.

 1. Dne 19.5.2020 proběhl Kulatý stůl za účasti předsedkyně zdravotního výboru Parlamentu Poslanecké sněmovny prof. MUDr. Věry Adámkové k situaci v době Covid–19. Za výbor ČOS se zúčastnila předsedkyně.

Členové výboru berou na vědomí.

 1. Dne 21.5.2020 byla vyzvána předsedkyně k přednášce pro praktické lékaře na téma onkologie a Covid–19.

Členové výboru berou na vědomí.

 1. Dne 1.6.2020 byla zahájena stavba Cyber-knife v ÚVN. Zúčastnila se předsedkyně.

Členové výboru berou na vědomí.

 1. Dne 17.6.2020 je pozvána předsedkyně k ministrovi zdravotnictví ČR na téma: Komplexní onkologická centra.
 1. Stanovisko výboru ČOS k aplikaci inovativní systémové farmakoterapie pouze na pracovištích klinické onkologie.

Stanovisko je v příloze zápisu.

 1. Česká společnost nukleární medicíny prostřednictvím MUDr. D. Zogaly zaslala dopis o možnosti rozšíření aktivit v oblasti diagnostiky maligních onemocnění v oboru nukleární medicíny.

Proběhla velmi bohatá mailová komunikace na téma realizace diagnostiky a terapie metastazujících NET. Centra pro terapii NET jsou již delší dobu stanovena a zůstávají beze změn, zde se jedná o speciální aplikaci, která může být realizována pouze na pracovištích nukleární medicíny. Dominantně projevili o tuto problematiku zájem pracoviště FN v Motole a MOÚ, zároveň probíhá studie a metodika je zavedena i na pracovišti ve FN Olomouc. Výbor ČOS nepovažuje za žádoucí jednoznačně určovat počet a lokalizaci pracovišť, která jsou vhodná pro realizaci těchto metod. Považujeme za výsostné právo určit tato pracoviště společností nukleární medicíny. Z hlediska vzácnosti výskytu uvedených onemocnění, kterých je cca 40 pacientů za rok je logické, že počet pracovišť by měl být adekvátní a z hlediska Kooperativní skupiny pro NEN byla navržena dvě pracoviště (FN v Motole a MOÚ). Nicméně, členové výboru nejsou kompetentní k rozhodnutí konečného počtu realizujících pracovišť, především vítají, že metody budou dostupné v ČR.

 1. Výbor ČOS ČLS JEP byl vyzván k účasti zástupce na výběrovém řízení lékaře pro ambulanci klinické onkologie ve zdravotnickém zařízení IKEM. Za výbor ČOS se zúčastní doc. T. Büchler a odevzdá při tomto řízení stanovisko výboru ČOS ČLS JEP, které je v příloze zápisu.

Diskuse:

Prim. Petráková sdělila, že nastaly problémy s předepisováním elastických rukávů pro pacientky s lymfedémem praktickými lékaři. Zašle dopis MUDr. Šonkovi a požádá o řešení.

Prim. Petráková projevila obavy o udržitelnost klinických studií v oblasti klinické onkologie na českých pracovištích vzhledem k jejich náročnosti a malému počtu center, které se studií účastní. Na základě diskuse vyplynul požadavek o umístění seznamu prováděných klinických studií ve fázi náboru pacientů na stránkách Linkos, tak aby mohli všichni zainteresování lékaři poslat své pacienty do běžících klinických studií. Problém bude řešen s PhDr. Novákovou, jedná se o formu a způsob přístupu k informaci, event. hesla apod. cílem je udržitelnost klinických studií v ČR.

MUDr. T. Svoboda oznámil členům výboru, že zaslal informace o postavení klinické onkologie, stavu přístupu k systémové léčbě, probíhajícímu postgraduálnímu vzdělávání organizaci ESMO. Nabídku ze strany ESMO o jejich vstupu a pomoci při realizaci postgraduálního vzdělávání s díky odmítl. Vzdělávání v rámci ČR považujeme za dostatečně kvalitní a adekvátní.

 1. Podpora ČOS:
 • PragueONCO Clarion, Congress hotel Prague, 20.1. – 22.1.2021, Prezident kongresu prof. Petruželka - udělena garance
 1. Noví členové:
 • ČOS + sekce diagnostické a prediktivní onkologie, onkologické imunologie a sekce podpůrné léčby

Rakušan Bohumír – EkoRTN s.r.o. – žádá o registraci právnické osoby EkoRTN s.r.o., která si klade za cíl sdílení informací v oblasti bioaktivních preparátů, viz EkoRTN.com. Vybrané společnosti mají přímou vazbu na historické materiály a výzkum, kterému se věnují.

Právnické osoby nemohou být členy ČOS ČLS JEP – členství zamítnuto!

 • ČOS

MUDr. Folberová Jana – MOÚ Brno, Schváleno.

Zasedání výboru ČOS ČLS JEP v následujících měsících:

 • 15.9.2020
 • 6.10.2020
 • 10.11.2020
 • Vždy ve 14:00 hodin ve FN v Motole
 • 15.12.2020 v 10:00 hodin ve VFN
 • 12.1.2021 ve 14:00 hodin ve FN v Motole

Přílohy zápisu:

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP