Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 17.12.2019 ve VFN

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tomášek, Vošmik
Omluveni: Tesařová

 1. Financování časopisu Klinická onkologie je vyřešeno grantem společnosti MSD.
  M. Svoboda se dotázal firmy MSD, která poskytovala příspěvek na bezplatnou distribuci časopisu Klinická onkologie členům ČOS ČLS JEP, zda má zájem dále v této aktivitě smluvně pokračovat. Firma MSD jménem Ing. Bořila odpověděla, že se podařilo alokovat prostředky a připravit návrh smlouvy o podpoře České onkologické společnosti ČLS JEP v distribuci časopisu členům společnosti pro rok 2019.

  Další otázky event. možné inzerce ze strany farmaceutických firem bude řešit konkrétními schůzkami prof. MUDr. Marek Svoboda.
 1. Na výbor ČOS se obrátil prof. MUDr. Samuel Vokurka s žádostí o podporu v přípravě programu specializačního studia pro všeobecnou či dětskou sestru se zaměřením na ošetřovatelskou péči v onkologii. Program bude kompatibilní se vzdělávacím programem Evropské onkologické sesterské společnosti, který je zaváděn v členských zemích EU. Absolvování programu by sestrám umožnilo získat specifické kompetence. V přípravné skupině je delegován prof. M. Svoboda a prof. S. Vokurka. Program je ve fázi příprav obsahu a formy a po dokončení bude předložen relevantním institucím, včetně výboru ČOS.

  Členové výboru berou na vědomí a přípravu programu podporují.
 1. Na výbor ČOS se obrátil sekretariát ČLS JEP s žádostí o připomínky k novele vyhlášky č. 236/2015 Sb. o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití. Doc. T. Büchler měl připomínku k poskytování informací o výsledcích léčby. Tento způsob, který je uvedený v bodě 5a. je nevědecký a nepovede k validním výsledkům. Lze jej považovat za bariéru předepisování těchto léků, vykazování bude administrativně náročné. Pokud vyhláška ukládá tuto povinnost, měla by práce z toho plynoucí být náležitě ohodnocena odměnou za vyplnění požadovaných dotazníků.
  Tato připomínka byla odeslána ČLS JEP a výbor s ní souhlasí.
 1. Prof. Fínek navrhl a členové výboru jednomyslně souhlasí, aby zasedání výboru navštívili zástupci pacientských organizací a společně byla stanovena pro příští rok náplň a koncepce další spolupráce mezi ČOS a pacientskými organizacemi.
 2. Spolupráce ČOS ČLS JEP, KOC a MPSV.

  Návštěva 11.12.2019, účast zástupců ČOS a pacientských organizací.
  Schůzka zástupců pacientských organizací a předsedkyně ČOS na půdě MPSV proběhla bez jednoznačného závěru a posunu v postoji zástupců MPSV k problémům pacientů léčených pro maligní onemocnění i po ukončení onkologické léčby. Zůstávají stále nedořešené otázky v oblasti posudkové činnosti, dopravy pacientů a v některých ekonomických problémech velmi podstatných pro pacienty po ukončené léčbě. Diskuse bude nadále probíhat. Zástupkyně pacientských organizací své připomínky podají písemně ve formě dopisu, který bude adresován na Úřad vlády ČR. Současně probíhá a bude probíhat na toto téma komunikace s médii. První reakcí je článek v Blesku, který by měl být publikován příští týden. Ze společného setkání na MPSV bude vypracován zápis, který bude po zaslání zástupkyněmi MPSV zveřejněn na stránkách Linkos.
 1. Výzva pro získání statutu Centra vysoce specializované onkologické péče – reakreditace KOC. Probíhá příprava datových podkladů pro jednotlivé nemocnice (centra), data z centrálních zdrojů budou vedoucím odeslána 19.12. – následně bude prostor pro případné korekce. Data budou odeslána i s metodikou a seznamem kalkulovaných konkrétních výkonů. Výbor se usnesl, že budou kalkulovány počty výkonů pro diagnózy „C“ i „D“. Jako Nový onkologický pacient bude započítán pacient s relevantní diagnózou a výkonem, který s daným onemocněním nebyl v daném centru posledních 5 let protinádorově léčen. Pokud pacient přichází s jiným (dalším) nádorovým onemocněním, je započítán jako nový bez ohledu na dobu od léčby předchozího nádoru. Vyplněné tabulky a data budou v první fázi odeslána prof. Duškem přímo k rukám vedoucích center.
 2. Společná stanoviska ČOS a VZP k léčivům na stránkách Linkos.

  Nadále probíhá realizace společných stanovisek VZP a ČOS o použití léčivých přípravků v režimu §16 se zárukou schválení RL. V posledním měsíci byly schváleny 4 přípravky a uvedená 4 stanoviska jsou vyvěšena na stránkách Linkos a byla zaslána všem členům ČOS ČLS JEP. Další jednání o schválení společných stanovisek budou nadále probíhat, cílem je urychlení přístupu léčivých přípravků pro onkologické pacienty do klinické praxe. Členové výboru zašlou předsedkyni podněty vycházející ze zkušeností z revizí na svých pracovištích o problematických úhradách léčivých přípravků a tyto konkrétní návrhy budou projednány s RL plátců.

 1. prim. MUDr. K. Petráková - seznam léků s off label – projednání na VZP.
  Prof. R. Vyzula projednal užití konkrétních cytostatik – generik v off label indikací s ředitelem VZP Ing. Z. Kabátkem. Jmenovaný návrhy odsouhlasil a seznam generických cytostatik a jejich indikace bude zveřejněn na Linkos.
 1. Konání Fórum onkologů 6.12.2019 v Praze ve FN Motol.
  Průběh celého Fóra onkologů byl natočen, video bude uveřejněno na stránkách Linkos. Zároveň bude vypracován zápis s uveřejněním jednotlivých prezentací. Velmi podstatnou byla diskuse na téma přesunu péče o onkologické pacienty z hospitalizační do ambulantní. Problémem zůstává adekvátní úhrada za podání farmakoterapie a za péči o pacienta v rámci ambulantní aplikace, která prakticky odpovídá jednodenní hospitalizaci pacienta, ale není přiměřeně uhrazena.
 1. Spolupráce ČOS ČLS JEP s AIFP.
  Návštěva v sídle AIFP 25.11.2019 od 14:00 hodin.
  Předsedkyně a MUDr. T. Svoboda navštívili nejvyšší board AIFP, kde byli přítomni významní zástupci farmaceutických firem, členové AIFP. Zástupci ČOS upozornili důrazně na velmi nejasný postoj jednotlivých farmaceutických firem i samotného AIFP k problematice etického přístupu ke spolupráci s onkologickými pracovišti a výborem ČOS. Na konkrétních příkladech dehonestujícího chování některých zástupců farmaceutického průmyslu a zamítavého postoje ke spolupráci na konání některých odborných seminářů a konferencí, které pořádá onkologické pracoviště pod záštitou a garancí ČOS, ukázali, že úroveň současného vztahu odborníků onkologie a zástupců farma firem musí být nutně zlepšena. Požádali o udržování vzájemné komunikace a kultivace vztahů, s cílem naplnit kvalitní spolupráci tak, jak ji uskutečňují stejné firmy s odborníky na západ od naší hranice. Upozornili, že mnozí zástupci farmaceutických firem svojí neodborností nejsou schopni naplňovat požadavky, které vyplývají z náplně jejich práce. Zástupci ČOS věří, že i AIFP má zájem o kvalitní spolupráci a učiní patřičné kroky k jejímu naplnění.
 1. Ve dnech 28. a 29.11.2019 se konala atestace z klinické onkologie.
  Zkoušející: prof. Petruželka, prof. Fínek,  doc. Prausová a prim. Bartoš.
  Atestace proběhla velmi kvalitně a členové výboru gratulují atestantům.
 1. Setkání KVMO a Hlasu pacientů dne 26.11.2019 se zástupci médií za účasti ČOS ČLS JEP.
  Podnět pro mladé lékaře k edukaci v oblasti komunikace s pacienty.
  Tisková konference zahájila společný program edukace mladých lékařů v oblasti komunikace s pacienty a jejich rodinnými příslušníky. Náplní bude problematika sdělování diagnózy, prognózy a psychosociální erudice mladých lékařů.
 1. Předsedkyně a prim. Petráková se zúčastnily diskuse o přípravě nového výkonu genomického testování u karcinomu prsu.
  Jednání o vzniku nového výkonu není ukončeno, je velká naděje na jeho vznik. Další jednání proběhne v lednu 2020.
 1. Petráková a předsedkyně se setkaly s prof. Švihovcem na téma: spolupráce se SÚKL.
  Členové výboru plánují pozvat prof. Švihovce také na budoucí zasedání výboru.
  Setkání s prof. Švihovem bylo velkým přínosem pro realizaci odpovědí na podněty a zprávy SÚKL, předsedkyně a prim. Petráková děkují prof. Švihovcovi za velmi erudované a vstřícné jednání, které pomohlo posunout problematiku řešení komunikace se SÚKL a usnadnit práci členům výboru.
 1. Stanovisko k oborům specializačního vzdělávání pro rezidenční místa.
  Prof. Melichar písemně jménem výboru ČOS ČLS JEP podal žádost o možnost realizace rezidenčních míst i v oboru klinická onkologie. Žádost zaslal prof. Š. Svačinovi, předsedovi ČLS JEP.
  Prof. Svačina předal zprávu k dalšímu zpracování.
 1. Plán akcí KVMO i s náklady na jednotlivá zasedání – schválení výborem.
  T. Svoboda předložil plán akcí KVMO na budoucí rok, včetně návrhu nákladů na realizaci.
  Členové výboru berou na vědomí.
 2. Návrh nové vyhlášky o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění.

  Členové výboru berou na vědomí bez připomínek.
 1. Návrh zákona o elektronickém zdravotnictví.
  Členové výboru berou na vědomí bez připomínek.
 1. Obnovení registru RENIS a nový registr zaměřený na léčbu melanomu – garance výboru.
  IBA připravuje obnovení registru RENIS a tvoří nový registr na léčbu melanomu. Garanty jsou doc. A. Poprach (ledvina) a dr. R. Lakomý (melanom).

  Členové výboru vznik registru podporují.
 1. Léčba závislosti na tabáku – návrh standardu.
  Na výbor společnosti se obrátila prof. E. Králíková, předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku, s žádostí o zařazení léčby závislosti na tabáku jako obligatorní součást onkologické terapie v rámci standardů léčby v KOC. Prof. Melichar vedl velmi bohatou písemnou diskusi na toto téma s prof. Králíkovou. Závěrem lze říci, že ČOS a všechna KOC preferují především primární prevenci v oblasti závislosti na tabáku a samozřejmě mají maximální snahu i o sekundární prevenci, tj přimět pacienty kuřáky k ukončení této závislosti. Nicméně nepovažuje výbor ČOS za adekvátní zařadit tento přístup mezi léčebné standardy, neboť se nejedná o léčbu maligního onemocnění. V oblasti primární péče je u nás v současné době poměrně pokroková legislativa cílící na ochranu nekouřící většiny před sekundární expozicí, která však bývá často ignorována. ČOS ráda podpoří Společnost pro léčbu závislosti na tabáku v jednání s kompetentními úřady s cílem zajistit dodržování zákazu kouření např. na zastávkách veřejné dopravy a v prostorách škol. Zejména důsledné dodržování zákazu kouření v oblasti škol má pro epidemiologii nádorových onemocnění spojených s tabákem mnohem větší význam než snaha o léčebnou intervenci u nemocných s pokročilým nádorovým onemocněním. Programy léčby závislosti na tabáku jsou v KOC dostupné, jejich nevyužívání nebo nedostatečné využívání není dáno tím, že by tato možnost nebyla nemocným s nádorovým onemocněním nabízena, ale odmítáním této léčby naprostou většinou kuřáků. Toto svobodné rozhodnutí každého pacienta kliničtí a radiační onkologové nemohou zvrátit. Zařazení programů boje proti kouření do standardů KOC je z tohoto pohledu nadbytečné, tato aktivita probíhá a nebylo by správné hodnotit její úspěšnost, protože tu lékaři na daném pracovišti neovlivní.
 1. Diagnostika karcinomu prostaty pomocí PET/CT a PET/MR – návrh ČSNM a podpora ČOS.
  Na výbor společnosti se obrátil předseda ČSNM o podporu při iniciaci SLP pro lokalizační diagnostiku zdroje biochemického relapsu karcinomu prostaty pomocí PET/CT a PET/MR s 68Ga značenými ligandy prostatického specifického membránového antigenu.
  Členové výboru vznik SLP plně podporují.
 1. Vyjádření k léčbě uroteliálního karcinomu 1. linie pacientů nevhodných k léčbě cisplatinou.
  Členové výboru souhlasí s vysokou nenaplněnou medicínskou potřebou indikace pembrolizumabu u výše uvedených pacientů. Tento odborný názor bude poskytnut držiteli.
 1. Návštěvy stránek Linkos do konce roku 2019 v počtu 1. 847 237
  Oproti roku 2018 se jedná o nárůst o 60%. Za vysoce kvalitní vedení stránek výbor společnosti děkuje PhDr. P. Novákové.
 1. Indikace genetických vyšetření – schůzka na VZP 18.11.2019.
  Předsedkyně společnosti se zúčastnila jednání na VZP, které se týkalo indikace genetických vyšetření. Závěrem bylo řečeno, že rozsah a konkrétní indikace genetického vyšetření je plně v rukou klinického genetika a to napříč všemi dalšími klinickými obory.
 1. VR MZČR 19.11.2019.
  Předsedkyně se zúčastnila Vědecké rady ministra MZČR.
 1. Konference imuno - onkologické sekce ČOS dne 5.12.2019.
  Konference měla vysokou odbornou úroveň a byla kladně hodnocena všemi účastníky.
 1. Dne 10.12.2019 návštěva VZP na téma: personalizovaná medicína, spolu se zástupci dětské onkologie.
  Předsedkyně společnosti a předsedy pediatrické sekce prof. J. Štěrba se zúčastnili tiskové konference na téma budoucnost onkologie v personalizované medicíně. VZP garantuje plnou podporu rozvoje agnostické medicíny v oblasti hrazení této nákladné péče o pacienty s maligními onemocněními v dětském i dospělém věku.
 1. Tisková konference se zástupci pacientských organizací 12.12.2019.
  Konference se zabývala výsledky screeningových programů probíhajících v ČR a konstatovala jednoznačný přínos prevence k záchytu prekanceróz a časných stádií maligních onemocnění s významným dopadem na přežití klientů a pacientů.
 1. MUDr. K. Kopečková, Ph.D. byla nominována výborem ČOS na jednání o lékové politice v rámci OECD.
  ČR je vysoce respektovanou zemí v péči o onkologicky nemocné z hlediska dostupnosti i organizace péče.

Diskuse:

Dr. T. Svoboda komunikuje se zástupci ESMO o podpoře českých významných kongresů jako národních kongresů garantovaných ESMO. O výsledcích jednání budeme informovat.

Členové výboru se ještě jednou ptají zástupců KOC, zda mají zájem, aby se v jejich zařízeních konalo zasedání výboru ČOS.

Noví členové:

ČOS:

 • Bc. Ivana Vaňková – Onkologická ambulance Karviná

Sekce psychoonkologie:

 • Bc. Ivana Vaňková – Onkologická ambulance Karviná

Epidemiologie nádorů a zdravotní informatiky:

 • Bc. Ivana Vaňková – Onkologická ambulance Karviná

Sekce NOR:

 • Bc. Ivana Vaňková – Onkologická ambulance Karviná

Sekce podpůrné léčby:

 • Bc. Ivana Vaňková – Onkologická ambulance Karviná

Příští zasedání výboru ČOS:

 • 14.1.2020            14:00 hod.
 • 11.2.2020            14:00 hod.
 • 10.3.2020            14:00 hod.
 • 14.4.2020            14:00 hod.
 • 12.5.2020            14:00 hod.
 • 9.6.2020             14:00 hod.

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP