Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 17.9.2019 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Omluveni: Svoboda M.

 1. Spolupráce ČOS ČLS JEP, KOC a MPSV.
  Prim. Aschermannová vypracovala spolu s kolegyněmi, které byly pověřeny výborem ČOS ČLS JEP, návrh řešení sociální problematiky pro pacienty s prodělaným onkologickým onemocněním. Návrh je stále v rukou MPSV, které se doposud nevyjádřilo a bude nutné zopakovat návštěvu na půdě ministerstva, které se zúčastní prim. Aschermannová, předsedkyně a event. další člen výboru, který má o danou problematiku zájem.
 2. Zpráva o hospodaření výboru ČOS ČLS JEP. Konzultace se sekretariátem ČLS JEP a umístění na Linkos.
  Předsedkyně a dr. T. Svoboda informovali, že závěrečné vyúčtování za ČOS ČLS JEP bude vydáno za rok 2019 pravděpodobně v lednu příštího roku. O výsledku bude podána informace.
 3. Výzva pro společnost genetiků k zahájení jednání o standardech vyšetřování pacientů i zdravých klientů v oblasti genetiky zhoubných nádorů.
  Výbor ČOS vyzval dopisem výbor Společnosti lékařské genetiky a genomiky k vytvoření aktuálních standardů vyšetřování pacientů i zdravých klientů v oblasti genetiky zhoubných nádorů.
  Na dopis reagovala doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D. za Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP. Kopie dopisu je v příloze zápisu. Stále není dořešen problém sledování příbuzných onkologických pacientů, kteří jsou nositeli genetických mutací. Jednoznačné je, že není v kapacitních možnostech KOC pracovišť, aby bylo jejich povinností tyto zdravé probandy dispenzarizovat. 
 4. Mgr. Křemenová zaslala požadavek na specifikaci podmínek pro získání statutu Centra vysoce specializované onkologické péče v rámci budoucí reakreditace KOC.
  Členové výboru intenzivně pracují na specifikaci žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované onkologické péče, která bude dokončena v týdnu od 23. do 27.9. a bude předána Mgr. Křemenové a náměstkovi prof. MUDr. Prymulovi na MZ ČR. Předsedkyně informovala o návštěvě na MZ ČR u náměstka prof. Prymuly, kde základní informací je skutečnost, že se počty pracovišť KOC v následném období nebudou měnit.
 5. Česká gastroenterologická společnost pořádá 36. český a slovenský kongres ve dnech 27.11. – 29.11.2019 v Praze. Vzhledem ke konání voleb do výboru ČOS ČLS JEP se v letošním roce nepodařilo zrealizovat onkologický blok v rámci tohoto kongresu. Členové výboru se za tuto skutečnost jménem předsedkyně písemně organizátorům omluvili.
 6. Financování časopisu Klinická onkologie.
  Na předsedkyni společnosti se obrátil dosavadní vydavatel časopisu Klinická onkologie – Ambit Media, a.s., který řeší sponzorování vydání uvedeného časopisu. Vzhledem k nepřítomnosti prof. MUDr. M. Svobody bude tento bod zařazen na příští jednání výboru. Členové výboru se shodli, že počet současně existujících časopisů s medicínskou tématikou je víc než dostatečný a že nadále nebudou podporovat vznik dalších nových odborných časopisů ani příspěvků do jejich obsahu.
 7. Vyjádření České hematologické společnosti ČLS JEP k návrhu skupiny senátorů na zrušení vybraných ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a souvisejících právních předpisů Pl. ÚS 49/18 – postoj ČOS.
  Problematika reakce na návrh skupiny senátorů na zrušení vybraných ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. byla řešena centrálně prostřednictvím prezidia ČLS JEP a vzhledem k tomu, že jednotlivé odborné společnosti nemají právní subjektivitu, byla by reakce samotné ČOS ČLS JEP kontraproduktivní.
 8. Organizátoři ESMO 2019 vyzvali ČOS ČLS JEP k obsazení stánku na konferenci.
  Předsedkyně a MUDr. T. Svoboda se po vzájemné dohodě shodli, že ČOS ČLS JEP není schopen zrealizovat plné obsazení stánku na konferenci i saturaci příslušnými materiály a proto obsazení stánku s poděkováním odmítli. Současně MUDr. T. Svoboda informoval členy výboru, že ESMO změnilo systém existence národních reprezentantů onkologických společností na tzv. zástupce výboru onkologické společnosti jednotlivých států. Členové výboru se dohodli, že bezprostředně provedou volbu nového zástupce výboru ČOS ČLS JEP do ESMO organizace. Jednomyslně byl zvolen MUDr. T. Svoboda a stal se tak na další období zástupcem výborem ČOS ČLS JEP v ESMO.
 9. Spolupráce s pacientskými organizacemi
  • mezinárodní výzkum Onkologická péče očima pacientů

   Výsledky mezinárodního výzkumu považují členové výboru za velmi problematické, zavádějící a diskutabilní. Výsledky nereprezentují skutečný stav.

  • návštěva ambasády USA – přístup k nákladné terapii

   Setkání se zúčastnila předsedkyně výboru a zde prezentovanou práci pacientských organizací v ČR označila za nepříliš reprezentativní a šťastnou.

  • kulatý stůl - nádory vaječníků + zpravodajství ČT

   Členové výboru se neztotožňují s využíváním pacientských organizací k propagaci a reklamě farmaceutických firem, což se v případě zmíněné reportáže, bohužel, stalo.

  • kulatý stůl – MZ ČR 28.6.2019

   Tato forma spolupráce zaštítěná MZ ČR se členům výboru jeví jako nejlepší způsob komunikace a možnost realizace trendu zlepšování péče o onkologické pacienty.
   Členové výboru nepovažují za nutné podpis navrhované dohody o spolupráci s pacientskými organizacemi v podobě zaslané paní Ivanou Plechatou. Odborná společnost bude nadále podporovat vysokou kvalitu poskytované péče o onkologicky nemocné, ale nepovažuje za nutné o této skutečnosti sepisovat jakékoliv dohody.

 10. Výzva ČLS JEP ke spolupráci na sdílení facebookových stránek.
  Předsedkyně informovala o propojení facebookových stránek ČOS ČLS JEP a stránek prezídia ČLS JEP, které bude uskutečněno prostřednictvím správce stránek PhDr. Novákovou. Členové berou na vědomí.
 11. Veřejné připomínkové řízení k metodickým materiálům klasifikačního systému CZ – DRG verze 2.0. - bez připomínek.
  Členové přijali bez připomínek.
 12. Překlad aktualizace MKN pro onkologii.
  Členové přijali bez připomínek.
 13. SÚJB Ing. Karla Petrová – připomínky k vyhlášce 134 (úhradová vyhláška). V příloze znění připomínek SÚJB.
  Členové výboru berou připomínky SÚJB k vyhlášce 134 na vědomí a plně respektují pravomoc výše uvedeného úřadu na postoj k dané problematice. Reakce na připomínky SÚJB ze strany MZ ČR nejsou členům výboru doposud známy.
 14. Výzva Ing. Davida Šmehlíka, MHA, náměstka ředitele VZP ČR na základě společného jednání zástupců zdravotních pojišťoven, Česká onkologické společnosti ČLS JEP, Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP (SROBF) a zástupce Vědecké rady MZČR, pro vytvoření klinických doporučených postupů pro indikaci protonové radioterapie. Cílem je na základě konsenzu odborných společností v souladu s postupy EBM, vytvoření klinických doporučených postupů pro indikaci protonové radioterapie a sjednocení přístupu a rozhodovací praxe revizních lékařů zdravotních pojišťoven při schvalování protonové radioterapie. VZP žádá zasílání návrhů, formulace doporučení, připomínek a následnou oponenturu.
  Členové výboru podporují rychlé vytvoření klinických doporučených postupů protonové terapie komisí, která byla jmenována v rámci AZV. Členové výboru považují za nutné vytvořit společný konsensus ČOS a SROBF, který bude reflektovat racionální využití protonové radioterapie v klinické praxi. Členové vítají společné setkání se zástupci komise, která bude KDP tvořit a i setkání se zástupci SROBF k společné tvorbě a oponentuře klinických postupů.
 15. PhDr. Nováková umístila na Linkos ČOS ČLS JEP nabídku Mezinárodního programu partnerských měst Chicaga na získání grantu k účasti na odborné lékařské konferenci o léčbě karcinomu prsu, která bude ve dnech 3. – 6.10.2019. Praha je partnerským městem od roku 1990.
  Členové výboru berou na vědomí.
 16. Dne 19.7.2019 překonal Linkos 1 milion návštěv od ledna 2019.
  Členové výboru s radostí berou na vědomí.
 17. Dne 25.7.2019 se na předsedkyni obrátil Ing. Tomáš Kučera z MZ ČR s dotazníkem měření a kontroly kvality zdravotní péče – odpověď dobrovolná.
  Předsedkyně vypracovala odpověď, kde informovala o proběhlém a probíhajícím sběru dat, který je obrazem měření a kontroly kvality péče v rámci klinické i radiační onkologie.
  Členové berou na vědomí.
 18. Dne 26.7.2019 se na předsedkyni ČOS ČLS JEP obrátila firma MedicalCore, která organizuje akci Vypouštění lodiček, jejíž výtěžek by měl být pro onkologická pracoviště a žádá podporu a garanci. Vyjádření.
  Předsedkyně zjistila z minulých aktivit jmenované firmy, že se nejedná o seriózní spolupráci a spoluúčast na akci odmítla. Členové berou na vědomí.
 19. PhDr. Nováková nabízí zprostředkování využití stávající videokonferenční komunikace pro budoucí možnost konání MDT týmů.
  Předsedkyně doporučila členům výboru, aby se domluvili přímo s PhDr. Novákovou z Linkos. Členové berou na vědomí.
 20. Dne 27.7.2019 sdělil prof. MUDr. Melichar výsledek jednání pracovní skupiny pro uroonkologická centra – zpráva.
  Většina z nově navrhovaných center nebyla přijata, vzhledem k tomu, že nesplňovala stanovená kritéria. Onkourologické centrum v rámci MOÚ bylo schváleno. Členové berou na vědomí.
 21. Návrh na zařazení abemaciclibu do skupiny CDK4/6 – společné stanovisko ČOS a VZP.
  Návrh na zařazení jmenovaného preparátu do skupiny CDK4/6 – společné stanovisko ČOS a VZP byl zaslán na VZP a doposud výbor neobdržel odpověď. Členové berou na vědomí.
 22. Vyjádření k zařazení alpelisibu jako EAP v ČR u karcinomu prsu – prim. Petráková.
  Návrh na provádění EAP byl odeslán a doposud výbor neobdržel odpověď. Členové berou na vědomí.
 23. Vyjádření ČOS ČLS JEP k vzdělávacím programům nadstavbových oborů Onkochirurgie, Onkourologie a Onkogynekologie.
  Předsedkyni výboru byl zaslán návrh na vzdělávací programy nadstavbových oborů onkochirurgie, onkourologie a onkogynekologie. Členové výboru se shodli na jednoznačném odmítnutí znění a obsahu těchto návrhů a předsedkyně vypracovala odpověď, která byla zaslána na MZ ČR i plátcům péče. Základní myšlenkou je odmítnutí atomizace oboru klinické onkologie a převedení kompetencí aplikace systémové léčby na jiné odbornosti s prakticky nulovým výcvikem v těchto dovednostech. Znění dopisu, který byl odeslán předsedkyní, je v příloze zápisu. Členové výboru SROBF se pozdějším dopisem připojili k podpoře vyjádření výboru ČOS.
  V reakci na dopis předsedkyně zaslaný MZ ČR a plátcům se setkání výboru účastnil prof. Babjuk, který se snažil obhájit aplikaci ARTA atestovaným onkourologem (nadstavbová atestace). Členové výboru jednomyslně jeho návrh odmítli.
 24. Dopis místopředsedy výboru a vědecké sekretářky prof. Švihovcovi (SÚKL) – stanovisko k hodnotící zprávě změny výše a podmínek úhrady LP Yervoy pro léčbu lokálně pokročilého neresekovatelného nebo metastatického melanomu (Opdivo).
  Členové výboru vzali na vědomí.
 25. Zařazení možnosti užívání MammaPrintu do úhradové vyhlášky – výsledky jednání.
  Předsedkyně výboru a vědecká sekretářka zaslaly návrh na zařazení výkonu o užívání MammaPrintu do úhradové vyhlášky. Návrh byl přijat a využití daného výkonu by mělo být k dispozici od ledna 2020. Členové berou na vědomí.
 26. Finanční dar pro ČOS ve výši 10 000 Kč – paní Šárka Šafránková.
  Členové výboru s díky berou na vědomí.
 27. Vnitroresortní připomínkové řízení, Návrh novely zákona č. 95/2004 Sb. týkající se změny financování specializačního vzdělávání prostřednictvím rezidenčních míst.
  Členové výboru berou na vědomí.
 28. Prof. MUDr. Samuel Vokurka zaslal k projednání dokument - doporučený postup řešení extravazace cytostatik.
  Výše uvedený dokument bude vydán v časopise Klinická onkologie. Členové výboru tuto aktivitu vítají a schvalují.
 29. Nominace kandidátů do pracovní skupiny pro mise Horizont Europe, za MZ ČR nominována náměstkem prof. Prymulou předsedkyně.
  Členové berou na vědomí.
 30. Na žádost Krajského úřadu Ústeckého kraje se měl člen výboru účastnit výběrového řízení na místo klinického onkologa v onkologické poradně pro Hornickou nemocnici s poliklinikou s.r.o. Ve výběrovém řízení jsme neměli zástupce. Ostatními členy komise byl určen MUDr. Vojtěch Martinus.
  Členové berou na vědomí a souhlasí.
 31. Žádost o záštitu:
  Všem uvedeným akcím byla záštita udělena.
 32. Noví členové:

  ČOS:

  • MUDr. Hlávka Aleš, Ph.D. – Multiscan s.r.o. a Nemocnice Pardubického kraje
  • MUDr. Faridová Adéla – ÚPMD Praha
  • Prof. MUDr. Vlček Petr, CSc., MHA – Klinika nukleární medicíny a endokrinologie FN Motol

  Sekce pro nádory prsu:

  • MUDr. Faridová Adéla – ÚPMD Praha

  Sekce pro endokrinní nádory:

  • Prof. MUDr. Vlček Petr, CSc., MHA – Klinika nukleární medicíny a endokrinologie FN Motol

Diskuse:

Prof. MUDr. Fínek oznámil členům výboru, že se dne 3.9.2019 účastnil jednání na téma změna legislativy ve smyslu vzniku instituce univerzitních nemocnic. Uvedl, že závěr vyzněl ve smyslu neměnit současnou legislativu vztahu fakult a fakultních nemocnic.

Prim. Petráková oznámila, že proběhne aktualizace obsahu Modré knihy od prosince 2019 s vydáním leden 2020.

                Zasedání výboru ČOS ČLS JEP:

 • 15.10.2019           14:00                     FN Motol
 • 12.11.2019           14:00                     FN Motol
 • 10.12.2019           10:00                     VFN
 • 14.1.2020             14:00                     FN Motol

 

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy zápisu: 

 1. Reakce Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP na výzvu výboru ČOS k vytvoření aktuálních standardů vyšetřování pacientů i zdravých klientů v oblasti genetiky zhoubných nádorů a vyjádření výboru SLGG k návrhu RNDr. Žďárského na screening jedné varianty v genu BRCA1  (bod 3 zápisu).
 2. Připomínky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k vyhlášce 134 - úhradová vyhláška (bod 13 zápisu).
 3. Vyjádření ČOS ČLS JEP k vzdělávacím programům nadstavbových oborů Onkochirurgie, Onkourologie a Onkogynekologie (bod 23 zápisu).