Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 19.12.2023 ve VFN

Přítomni: Büchler, Kiss, Kopečková, Melichar, Petráková, Petruželka, Richter, Soumarová, M. Svoboda, T. Svoboda, Šlampa, Tesařová, Tomášek, Vošmik Omluveni: Fínek, Kolářová

V úvodu zasedání výboru ČOS přivítal prof. Petruželka ředitele VFN pana profesora MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA a děkana 1. LF UK pana profesora MUDr. Martina Vokurku, CSc. a všechny přítomné členy výboru.

1. Termín jednání výboru na půdě MZ ČR domluven na 20.2.2024 od 14:00.
Členové výboru do lednového zasedání výboru připraví program pro jednání na MZ ČR.

2. Výběrové řízení na pozici přednosta/ka Onkologické kliniky FNOL a LF UP v Olomouci – žádost o členství zástupce ČOS ve výběrové komisi, účast potvrdil a účastnil se doc. Vošmik.
Členové výboru berou na vědomí.

3. Podpora aktuální verze doporučení Draft HEPACAS-CZ – prof. Ondřej Urban. Suverillance CP – prof. Ondřej Urban – Výbor ČOS souhlasí a podporuje daný projekt. Finální verze bude uvedena v prosincovém zápise a zveřejníme na stránkách Linkos.
ČOS podporuje všechny projekty a programy zaměřené na prevenci u osob s jednoznačně definovaným zvýšeným rizikem vzniku karcinomu slinivky břišní. V ČR se toho času jedná o klinickou studii ScrePan a připravovanou studii HEPACAS-CZ.

4. Na výbor ČOS se obrátil prof. Samuel Vokurka s žádostí o projednání a schválení léčby závislosti na tabáku u onkologických pacientů.
Dokument byl projednán a je schválen výborem ČOS.

5. Prediktivní testování – prof. Pavel Dundr - Memorandum odsouhlaseno a podepsáno 6.12.2023 na VZP – bude zveřejněno na Linkos (zde).
Členové výboru berou na vědomí.

6. Žádost doc. R. Obermannové ohledně projednání výborem ČOS a odsouhlasení testování k adenokarcinomu jícnu a žaludku.
Členové výboru souhlasí s požadavkem a pracovní skupina začne vyjednávat s plátci (dr. Petráková).

7. Ústav gastrointestinální onkologie ÚVN - Žádost o vydání souhlasného stanoviska Výboru České onkologické společnosti ČLS JEP k Nástavbovému oboru GI onkologie k možnosti učinit další návazné kroky k realizaci tohoto projektu.
Výbor ČOS se jednomyslně shodl a souhlasí.

8. ČOS získala finanční grant od fi Gilead ve výši 1 200 000Kč pro časové období 1.1.2024- 30.6.2025. Účel grantu: informovat laickou veřejnost o organizaci a možnostech screeningových programů, u důležitosti časného záchytu nádorového onemocnění, apod. Cílem je zvýšení povědomí veřejnosti o screeningových programech, zvýšení účasti a zvýšení záchytu časných stadií (smlouva v příloze pracovní verze zápisu, musí účel a cíle projektu sedět se smlouvou).
Návrhy budou průběžně hodnoceny, aktuálně zatím: workshopy a prezentace pro zaměstnance a širokou veřejnost, projekt mladých lékařů dr. Eid, suplementum klinické onkologie na téma prevence, aktualizace webové stránky Linkosu pro pacienty, cesta pacienta ve spolupráci s Hlasem onkologických pacientů.

9. Žádosti dalších odborností o sdílení kódů:
Neurologická klinika FNKV: žádost o sdílení kódu 42520 (aplikace protinádorové terapie) pro pracoviště a odbornost 209 (indikace antiCD20 a antiCD50 léčiva na roztroušenou sklerózu) – nesouhlas
Česká hematologická společnost (předseda prof. Žák): žádost o sdílení kódu 42050 (onkologický stacionář s délkou pobytu do 12 hodin) pro odbornost 202 v rámci HOC - souhlas
Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky (předseda prof. Doležel): žádost o sdílení kódu 42520, 42050 a 42051 (plán péče u pojištěnce s nově diagnostikovaným onkologickým onemocněním) pro odbornost 403 v rámci KOC - souhlas

10. Plán jednotlivých výborů ČOS a Fóra onkologů na první pololetí 2024:
Výbor ČOS:
16.1.2024 14:00 (FN MOTOL)
20.2. 14:00 (MZ ČR)
19.3. 14:00 (MOÚ)
16.4. 14:00 (FN MOTOL)
14.5. 14:00 (MOÚ)
18.6. 14:00 (FN MOTOL)

Fórum onkologů:
22.4.2024 9:00 (MOÚ)
Předseda požádal členy výboru o zaslání okruhů témat pro toto setkání do příštího výboru.

11. Projekt pro mladé onkology /KVMO/ na rok 2024.
Členové výboru informováni. 

12. ESMO - Dr. Svoboda se jako národní reprezentant zúčastnil v rámci letošní konference v Madridu jednání ohledně výzev a požadavků jednotlivých zemí na činnost nebo aktivity, na které by mělo ESMO soustředit v nejbližší době pozornost. Za ČR byla vyslovena myšlenka na větší zapojení našich leaderů do struktur a komisí této organizace, větší využití ČR v rámci kongresů, nejlépe i s možností konat zde konferenci výroční. Z jednání však vyplynulo, že celý svět trápí stále více poněkud jiné problémy a s ohledem na jejich akcentaci napříč kontinenty se zdá, že v následujících letech se bude ESMO více zabývat těmito preferovanými tématy:

 • pomoc s vytvářením národních onkologických registrů a jejich možnému propojení za účelem získávání dat apod. Dr. Svoboda konstatoval, že v naší zemi zřizovat registr netřeba, ale v případě zájmu o naše data by nebyla od věci jeho podpora
 • definicí adekvátní pracovní činnosti na onkologických pracovištích - zejména počtu pacientů ke kontrole nebo léčbě na lékaře a zdravotní sestru za den. V současnosti jsou tyto počty neúměrné, vysilující, nadměrně zatěžující a demotivující což vede následně k nejdůležitějšímu bodu
 • nedostatek lékařů a sester na onkologických pracovištích, jejich stárnutí, velmi častému vyhoření, opouštění oboru, navíc s nedostatečným zájmem studentů medicíny o nástup do tohoto oboru a aby v něm vydrželi. Programy jsou sice připravovány již se zaměřením na lékařské fakulty, avšak ke zvýšení atraktivity oboru zatím nepřispěly. Překvapivě je tato situace tristní nejen v oblasti střední a východní Evropy, ale rovněž již v Evropě západní a ještě více v zemích asijských (vč. Indie, Thajska, Taiwanu), na kontinentu americkém (vč. např. Kanady) i ve vyspělých zemích afrických.

13. Ostatní diskutované otázky:

 • Dr. Petráková – otevřela otázku akcentace požadavku na úhradu léčiva na základě výsledku doporučení NGS a molekulárního tumor boardu. Velmi často se stává, že ikdyž je zachycena targetovatelná mutace, zdravotní pojištovna klientovi léčbu neodsouhlasí. Členové výboru se shodli, že toto téma bude opět jedním z témat nejbližšího Fóra onkologů.
 • Prof. Soumarová – otevřela otázku vykazování dalších, nově vzniklých signálních kódů (Enherta). Členové výboru se shodli, že toto téma bude opět jedním z témat nejbližšího Fóra onkologů.

Noví členové:

ČOS + Sekce mladých onkologů

 • MUDr. Alina Pirshtuk – Onkologická klinika FN Motol
 • MUDr. Merabi Gagnidze – Onkologie Nemocnice České Budějovice, a.s.
 • MUDr. Dita Stárek – MOÚ Brno
 • MUDr. Ivana Koloušková – MOÚ Brno

ČOS + Sekce psychoonkologie

 • Ing. Mgr. Jitka Weber, Ph.D. – Amélie, z.s.

ČOS + Sekce preventivní onkologie

 • Mgr. Martin Bartošík, Ph.D. – MOÚ Brno

Sekce neuroonkologická

 • MUDr. Michal Hendrych – FNUSA, 1. patologicko – anatomický ústav Brno

Sekce preventivní onkologie

 • MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D. – Onkologická klinika 1. LF UK a VFN

ČOS

 • MUDr. Marek Šlachta – Neurochirurgická klinika FN Olomouc

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
předseda ČOS ČLS JEP