Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 2.9.2023 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopečková, Melichar, Petráková, Petruželka, Richter, Soumarová, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Omluveni:
Šlampa

 1. Pozvání k účasti na XXX. kongres ČIS

Členové výboru ČOS navrhují níže uvedené přenášející s vybranými tématy:

 • Milan Vošmik, Tomáš Büchler, Igor Kiss – Onkologie jako obor vnitřního lékařství
 • Pavel Šlampa, Petr Burkoň  – Stereotaktická radioterapie: revoluce nejen v léčbě onkologických chorob
 • Igor Kiss - Individualizace léčebné strategie - mezioborová indikační komise, klinické cesty pacienta s onkologickou diagnózou, molekulární tumor board
 1. Scholarship ESMO 2023
 • draft smlouvy
 • zveřejnění výzvy pro sponzory

Členové výboru ČOS se shodli, že společnost má o grant na podporu vzdělávání mladých onkologů zájem a že by ho využila hlavně k podpoře studia Ph.D., včetně možnosti kongresů i stáží.

 1. Atestace z klinické onkologie pro pediatry.

Žádost prof. J. Štěrby, předsedy pediatricko-onkologické sekce ČOS o podporu.

Členové výboru žádost prof. Štěrby podpoří. Sekce pediatrické onkologie byla však pro nečinnost na zasedání výboru k  23.5.2023 zrušena! (/ceska-onkologicka-spolecnost-cls-jep/organizace-cos/zapisy-ze-zasedani-vyboru/zapis-ze-schuze-vyboru-cos-cls-jep-ze-dne-23-5-2023-ve-fn-v-motole/)

 1. Vyúčtování konference Medlov 2023 – Projekt ČOS – KVMO Kontinuální vzdělávání mladých onkologů.

Vyúčtování předáno pokladníkovi společnosti dr. T. Svobodovi.

 1. Přehled hospodaření ČOS za rok 2022 – podklady z ČLS JEP. Kompletní vyúčtování, přehled pohybů na FONDu JEP, hlavní kniha, přehled hospodaření časopisu.

Vyúčtování předáno dr. T. Svobodovi.

 1. Dohodovací řízení pro rok 2024.

V rámci dokumentu stanovený růstový koeficient pro segment solidních nádorů 1,10. Tento nárůst nekoreluje s realitou roku 2022 a částečně roku 2023, odeslán dopis na MZČR s žádostí o řešení. V aktuálním návrhu úhradové vyhlášky je již koeficient 1,23.

 1. Elektronizace zdravotnictví, návrhy pro MZČR a ÚZIS k parametrické standardizaci žádanek vyšetření, popisů výsledků vyšetření.

Členové výboru ČOS vyjadřují podporu projektu a konkrétní realizace ve spolupráci s ÚZIS probíhá na úrovni jednotlivých přímo řízených zdravotnických zařízení.

 1. Zasedání výboru odborné společnosti na půdě MZ ČR, které se bude konat dne 21.11.2023 ve 14:00 hodin. (Projednání programu návrhu, změna termínu.)

Termín zasedání výboru ČOS 21.11.2023 zrušen.

 1. Žádost ředitelky Odboru zdravotní péče Ing. Mgr. Venuše Škampové o nominaci zástupce člena Hodnotící komise NPO – komponenty 6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče.

Účast předsedy ČOS doc. Kisse na MZ ČR dne 7.8.2023, členové výboru budou informováni o průběhu jednání.

Členové výboru nominují prof. Fínka a jako zástupce prof. Vyzulu, event. prof. Žaloudíka.

 1. Soutěž o nejlepší publikaci a nejlepší článek s IF za rok 2022:

 Doposud se přihlásili:

 • Samuel Vokurka a kolektiv – Komplikace onkologických pacientů a možnosti jejich řešení v primární péči
 • Radovan Vojtíšek - Treatment outcomes ofMRI-guided adaptive brachytherapy in patients with locally advanced cervical cancer: institutional experiences

  Lhůtu pro možnost přihlášení do soutěže výbor prodloužil do konce září 2023.

 1. Smlouva s ČLS JEP na projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů s novým předsedou ČOS.

Členové výboru souhlasí s aktualizací smlouvy.

 1. Žádost ředitele ÚZIS o nominaci členů Komise pro přípravu programu časného záchytu karcinomu prostaty a Komise pro program časného záchytu karcinomu plic.
 • Do Komise pro karcinom prostaty byl nominován prof. Büchler.
 • Do Komise pro karcinom plic je navržen prof. Petruželka.
 • Členové výboru souhlasí a berou na vědomí.
 1. Žádost MZ ČR z Odboru zdravotní péče paní Ivany Svobodové ohledně vymezení odbornosti hodnotitelů projektů ve výzvě NPO - termín do konce srpna.

  Doc. Kiss navrhuje jako základ:

 • Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP
 • Česká hematologická společnost - ČLS JEP

  Členové navrhují, aby hodnotitel byl lékař.

 1. ONCOEDU - prezentace a školení pro kolegy.

Zadávání dat seminářů jednotlivých pracovišť a klinických studií si budou i nadále organizovat jednotlivá pracoviště jak jim vyhovuje. Aktualizace klinických studií v ČR řeší SÚKL a informace jsou prezentované i na webových stránkách společnosti

 1. Position statement ČOS.

Dokument bude umístěn na linkos: Navrhuji /ceska-onkologicka-spolecnost-cls-jep/stanoviska-cos/ Dokument

 1. Infliximab - návrh na dohodu s plátci.

  Vyčkáme na podpůrné stanovisko společnosti gastroenterologů a následně budeme iniciovat.

 1. 5. ročník Konference Den mladých onkologů.

  Členové výboru berou na vědomí.

 1.  Žádost MUDr. Markéty Pospíškové, Ph.D., vedoucí KOC Zlín a primářky Onkologického oddělení KNTB a.s., za KOC Zlín o vyjádření stanoviska ČOS k věci centralizace nejen pneumoonkochirurgické péče.

  Výbor ČOS podporuje centralizaci vysoce specializované péče a současně i dostupnost této péče pro všechny onkologické pacienty ČR. Pro ČOS je dostupnost onkologické péče pro všechny občany České republiky bez ohledu na místo bydliště prioritou. Za důležitou však také považujeme vysokou kvalitu prováděné léčby, což v některých případech vyžaduje centralizaci do center definovaných kromě jiného počtem provedených výkonů daného typu. Při definici center by mělo být rovněž jedním z cílů pokrytí celého území státu, a to i s ohledem na vzdálenost a dojezdnost do nejbližšího centra a také návaznost na zdravotní péči i mimo onkologii.

Žádost o záštitu:

 • 2. Vrážské dny, Lázně Vráž, Stará Vráž 1, okr. Písek, termín konání: 19. – 20.1.2024

Úplný program nebyl doposud dodán. Konference nesplňuje podmínky udělení záštity, proto záštita neudělena.

Noví členové:

ČOS + sekce mladých onkologů

 • MUDr. Štěpánka Hauserová – Onkologická klinika FNKV
 • MUDr. Filip Šiška – Onkologie Nemocnice České Budějovice a.s.
 • MUDr. Natália Bočková Jarošová – Onkologická klinika FTN Praha 4 - Krč

ČOS

 • MUDr. Michal Lacek – Onkologická klinika FTN Praha 4 – Krč
 • MUDr. Kateřina Pejřová – Onkologická klinika FN Olomouc
 • prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D. – Onkologická klinika FN Olomouc

ČOS + sekce pediatrické onkologie + sekce neuroonkologická + sekce mladých onkologů

 • MUDr. Marie Kopecká – KDHO FN v Motole

Sekce pediatrické onkologie byla zrušena! (/ceska-onkologicka-spolecnost-cls-jep/organizace-cos/zapisy-ze-zasedani-vyboru/zapis-ze-schuze-vyboru-cos-cls-jep-ze-dne-23-5-2023-ve-fn-v-motole/)

ČOS + sekce diagnostické a prediktivní onkologie + sekce neuroonkologická + sekce pro endokrinní nádory

 • prim. MUDr. Jiří Soukup, Ph.D. – Patologie ÚVN Praha 6

Sekce diagnostické a prediktivní onkologie + sekce pro endokrinní nádory byla zrušena! (/ceska-onkologicka-spolecnost-cls-jep/organizace-cos/zapisy-ze-zasedani-vyboru/zapis-ze-schuze-vyboru-cos-cls-jep-ze-dne-23-5-2023-ve-fn-v-motole/)

Sekce mladých onkologů

 • MUDr. Ĺudmila Křížová – Onkologická klinika VFN

Seznam odborných sekcí ČOS ČLS JEP, které splnily svoji povinnost oznámit datum posledních voleb do výboru sekce a zaslaly zápis o činnosti.


30005 - SEKCE 30 - psychoonkologie
30006 - SEKCE 30 - uroonkologie
30010 - SEKCE 30 - neuroonkologická
30011 - SEKCE 30 - preventivní onkologie
30012 - SEKCE 30 - onkologické imunologie
30013 - SEKCE 30 - mladých onkologů
30014 - SEKCE 30 - pro nádory prsu
30017 - SEKCE 30 - nádorů hlavy a krku
30018 - SEKCE 30 - podpůrné léčby

Sekcím, které nesplnily povinnost, byla k 23.5.2023 ukončena činnost. Na webových stránkách Linkos budou zatím uvedeny s příznakem – ukončena činnost k 23.5.2023. Pokud budou mít zájem dále pracovat, musí požádat o ustanovení sekce nově, zorganizovat volby do výboru sekce apod.

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

předseda ČOS ČLS JEP

Přílohy: 

 1. Position statement ČOS. Systémová léčba a multidisciplinární spolupráce v klinické onkologii