Zápis ze schůze výboru ČOS ze dne 13.12.2022 ve VFN

Přítomni: Büchler, Fínek, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová,
Nepřítomen: Dušek, Kiss, Tomášek, Vošmik

 1. Spolupráce odborných společnosti s plátci péče.

Setkání zástupců ČOS (Prausová, Melichar, Petruželka) se zástupci plátců se konalo 21. 11. 2022. Tématem byla centralizace péče v oblasti chirurgie, centralizace diagnostiky a terapie u méně četných diagnóz – společné MDT více KOCů, napojení přímo na praktické lékaře.

Předsedkyně vypracovala znění návrhu výkonu MDT, který nyní bude konzultováno členy výboru a po úpravách a schválení členy výboru bude předáno plátcům k posouzení.

Delegace centrové vybrané terapie na konkrétně určená regionální pracoviště. V současné době probíhá definování regionálních center a center kvalifikovaných k delegaci centrové vybrané terapie. Dále probíhá diskuze nad seznamem konkrétních delegovatelných preparátů.

Sdílené kódy léků – nově dle zákona č. 48. Povinnost vykazování kódů ke konkrétní indikaci léku při účtování plátcům. Dopis výboru COS na MZ ČR, který odmítá signální kódy při účtování výkonů aplikace centrové terapie plátcům.

Otázka řešení procesu schválení úhrady léčby protonovým i fotonovým zářením bude otevřena a diskutována společně výbory ČOS a SROBF. Bude vypracováno společné stanovisko, předběžně domluveno s Prof. Doleželem, předsedou SROBF.

 1. Národní plán obnovy.

Všechny kroky realizace běží podle předem stanoveného časového rozvrhu.    

 1. Otázka konkrétního způsobu voleb výboru ČOS v příštím roce.

 • Výzva všem členům ke kontrole mailové adresy trvá, adresa bude k dispozici pro ČLS JEP při jmenovaných volbách.
 • Členové ČOS ČLS JEP, kteří neuhradili všechny příspěvky, vyzýváme k doplacení dlužné částky.

Výbor ČOS ČLS JEP projednal a schválil průběh voleb do výboru a revizní komise ČOS ČLS JEP na období červen 2023 - červen 2027, viz příloha
zápisu.

Pro podrobnosti o volbách navštivte volební modul Linkos 

 1. Výbor ČOS opakovaně žádá předsedy odborných sekcí ČOS k vypracování zprávy o činnosti sekce a nahlášení termínu a výsledku posledních voleb do sekce.

Předsedkyně revizní komise zajistí seznam sekcí, které nedodaly zápis a předsedové sekcí budou vyzváni k nápravě. Pokud sekce nevykonává žádnou doložitelnou aktivitu, je otázkou její smysl další existence.

 1. Sjezd delegátů ČLS JEP, 19. 1. 2023 v 10.00 ve FN Motol. Delegátem bude za ČOS doc. Prausová a doc. Kolářová.

            Výbor ČOS nominuje doc. Kolářovou do revizní komise ČLS JEP. Do předsednictva výbor ČOS navrhuje prof. Melichara.

 1. Úhrada CT u onkologických pacientů – referoval Prof. Büchler. A na příští zasedání výboru připraví návrh řešení úhrady.
 1. Akreditovaný kurz onkourologie.

Prof. Petruželka nominuje přednášející. 

 1. Dne 14.11.2022 proběhlo setkání ke screeningu karcinomu prostaty na MZ ČR. Výbor ČOS bude delegovat zástupce, který se bude podílet na tvorbě výstupů ze záchytu pacientů v screeningu. 
 1. KVMO projekty pro mladé onkology v roce 2023.

Souhlas všech členů na podporu pro další rok. 

 1. Časopis Klinická onkologie.

Problémy s financováním a sponzoringem. Výbor bude hledat řešení. 

 1. Atestace z Radiační onkologie proběhla 24. – 25.11.2022.

Úspěšně absolvoval jeden kandidát. 

 1. Atestace z Klinické onkologie bude 15. – 16.12.2022. 
 1. Dne 30.11.2022 proběhlo online setkání Praha a Olomouc Protektivita fertility. Zúčastnila se předsedkyně.

            Členové výboru podporují další spolupráci. 

 1. Dne 6.12.2022 setkání s AIFP.

Tématem byly signální kódy, MDT, delegace péče. 

 1. Žádost o vyjádření ČOS s otevřením detašovaného pracoviště KOC Zlín v Uherském Hradišti (dr. M. Pospíšková, dr. M. Kohoutek).

Předsedkyně doporučila a členové berou na vědomí. 

 1. Nová primářka Onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice – prim. MUDr. Taťána Karpianusová.

Členové berou na vědomí.  

 1. MUDr. Svatopluk Býma, CSc, předseda SVL ČLS JEP - Inovace doporučeného postupu Péče o vybraná onkologická onemocnění.

Upgradu se ujme jako koordinátorka Prim. K. Petráková. 

Diskuze:

Prof. Fínek oznámil členům výboru, že AZV akceptoval zcela bez připomínek vypracovaný text klinický doporučeného postupu. Členové výboru děkují Prof. Fínkovi za vypracování.

Noví členové:

Neuroonkologická sekce:

 • prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. – MOÚ Brno

ČOS:

 • MUDr. Mgr. Martin Rusinko – MOÚ Brno
 • MUDr. Marek Gojdič, Ph.D., MPH, MHA – Urologické odd., FN Bulovka 

ČOS + Sekce mladých onkologů:

 • MUDr. Adam Lukáč – Onkologická klinika FN v Motole

ČOS + sekce psychoonkologie:

 • PhDr. Hana Schlesinger – Nemocnice Znojmo

 Příloha zápisu: 

 1. Volby do výboru a revizní komise ČOS ČLS JEP

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP