Zápis ze zasedání výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 14.3.2017 ve FN Motol

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Svoboda M., Svoboda T., Ryška, Študentová, Tesařová, Vorlíček
Omluveni: Žaloudík
Hosté:  --
 1. Výbor vzal na vědomí informaci o neudělení trvalé úhrady léku Perjeta. A dále došlo k neudělení trvalé úhrady léku Kadcyla. Jednání mezi regulátorem a plátci stále probíhají.
 2. Rekapitulace stavu sekcí ČOS:
  ke dni 17.1.2017 pracuje celkem 17 odborných sekcí a 2 pracovní skupiny.  Na zprávy od odborných sekcí a pracovních skupin výbor ČOS dosud čeká:
  Sekce diagnostické a prediktivní onkologie
  Sekce uroonkologie, sekci obnoví doc. Büchler a do sekce se již hlásí noví členové
  Sekce dermatoonkologie
  Onkospondylochirurgická sekce
  Ke dni 14.3.2017 pracuje celkem 21 odborných sekcí a 2 pracovní skupiny. Na základě oslovení výborem ČOS se postupně přihlásily všechny sekce, které pracují, u kterých volby do výboru sekce proběhly, nebo v brzké době proběhnou.
 3. Koncepce péče o onkologické pacienty v ČR.
  Výbor uložil doc. Duškovi připravit paragrafové znění návrhu. Návrh bude oponován a projednán výborem. 
  O průběhu přípravy znění koncepce onkologické péče informoval doc. Dušek, který tento projekt připravuje spolu s předsedkyní. Jedná se v podstatě o inovaci stávajícího věstníku, který se týká existence KOC. Základními tezemi jsou: povinnost realizace multidisciplinárních týmů pro řešení diagnosticko-terapeutického plánu pro všechny pacienty v kooperaci s příslušným KOC, která bude vykázána signálním kódem pro plátce péče, naplnění realizace adekvátní péče pro pacienty z celé ČR, včetně nákladných léčebných metod a medikamentů.
 4. Atestace z klinické onkologie – současný stav – nutnost jednání v kooperaci s akreditační komisí pro klinickou onkologii o náplni interního kmene.
 5. Aktivity a vzdělávací akce pro mladé onkology (T. Svoboda)
  Trvá příprava setkání Mladých onkologů v rámci hlavního programu BOD. Prezentace projektu pod záštitou předsedkyně společnosti, dále interaktivní seminář na téma „Sdělování špatných zpráv a další problematika psychoonkologie“. Předběžný termín čtvrtek 27.4.2017 13:15 – 15:15 hod.
  Dr. T. Svoboda sdělil, že bude navrženo další pokračování seminářů pro mladé onkology v průběhu roku 2017.
 6. V rámci konference BOD je 26.4.2017 plánovaný workshop na téma Hodnocení účinnosti cílené léčby včetně právních aspektů její preskripce.
 7. Plán setkání s plátci péče na dubnový výbor ČOS.
  Členové výboru se dohodli, že na dubnové setkání budou pozváni opět MUDr. Honěk, MUDr. Bartíšková, MUDr. Frňka a MUDr. Knorová.
 8. Proběhlo jednání předsedkyně ČOS, prof. Ryšky a prof. Dundra se zástupci VZP. Dále proběhlo jednání předsedkyně a prim. MUDr. Petrákové se zástupkyní VZP MUDr. Bartíškovou. Dr. Petráková a předsedkyně vytvořily návrh zápisu z těchto jednání a zaslaly jej MUDr. Bartíškové k připomínkám. Zápis s připomínkami MUDr. Bartíškové výbor opět projednal a po bohaté diskusi se usnesl, že trvá na původním zápisu a dohodě z Mutation day, znění tohoto zápisu je v příloze. Bude zaslán MUDr. Bartíškové. Pokud dojde k další diskusi nad tímto tématem, bude realizována na příští schůzi výboru za účasti plátců péče.
 9. Vyhlášení soutěže o nejlepší knižní publikaci a nejlepší článek v časopise s IF za rok 2016.
  Výbor ČOS vypsal soutěž o nejlepší knižní publikaci a nejlepší článek v časopise s IF za rok 2016. Uzávěrka přihlášek byla 10.3.2017 a výběr nejlepších počinů bude na schůzi výboru ČOS 14.3.2017, na základě hlasování všech členů výboru. Odměnou pro nejlepší článek i nejlepší knižní publikaci bude 30 000 Kč. Cena bude předána v průběhu BOD, datum a hodina budou upřesněny. Akci zajistí doc. M. Svoboda.
  V průběhu schůze výboru byli odhlasováni následující vítězové, hlasování se pro střet zájmu nezúčastnili prof. Melichar a doc. Büchler.
  Nejlepší knižní publikace: Nejlepší článek v časopise s IF:
 10. Nová verze Modré knihy – informace MUDr. Petráková – sdělila, že bude vytištěno 950 ks inovované Modré knihy. Tištěna bude pouze odborná část standardů léčby, zbytek textu bude v elektronické podobě. Prof. Fínek navrhl vytvořit 50 výtisků Modré knihy v pevné vazbě, které bude moci výbor využít jako formu daru, např. pro plátce péče.
 11. Vývoj realizace CZ – DRG.
  Proces tvorby DRG stále probíhá. Doc. Dušek připraví na podzimní termín 2017 pro zájemce seminář, kde představí DRG systém pro onkologické diagnózy. Datum bude upřesněno na příštím zasedání výboru.
 12. Zpráva o stavu telekonferenční sítě.
  Stávající telekonferenční síť mezi jednotlivými vedoucími KOC považují členové výboru za zbytnou. Nutná bude nová síť, která bude propojením regionálních pracovišť s příslušnými KOC. O další realizaci tohoto plánu, který souvisí s realizací nové koncepce bude výbor průběžně jednat a informovat.
 13. Návrh setkání vedoucích KOC na BOD.
  Členové výboru se shodli na realizaci setkání vedoucích lékařů KOC v rámci BOD. Programem setkání bude zpráva o stavu péče v jednotlivých oblastech ČR, o kterou požádá výbor vedoucí jednotlivých KOC. Na setkání budou vedoucí KOC informováni o inovaci stávajícího věstníku KOC. Termín setkání čtvrtek 27.4.2017 v 7:30 hod v rámci BOD – Snídaně s výborem ČOS. 
 14. Kurz správné klinické praxe GCP pro zkoušející a členy studijních týmů 10. – 11.5.2017 Brno – MOÚ. Výbor bere na vědomí.
 15. Purkyňův nadační fond vyhlašuje pro rok 2017 Ocenění publikace v časopise s nejvyšším IF, mezi nejúspěšnější autory bude rozdělena částka 65 000 Kč. Dále fond pořádá seminář na téma „Účelná farmakoterapie“, který se bude konat 28.3.2017 v Lékařském domě.
  Umístit na Linkos a výbor bere na vědomí.
 16. Dne 7.2.2017 odpověděla paní ministryně Mgr. Michaela Marksová na dopis výboru společnosti, který se týkal povolování volného režimu vycházek pro onkologické pacienty. MPSV předalo žádost ČSSZ k řešení. O výsledku budeme informovat. Členové výboru berou na vědomí.
 17. Předsedkyně postoupila všem členům výboru žádost sekretariátu ČLS JEP o vyjádření k návrhu novely zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a změny směrnice 2005/62/EES o standardech a specifikaci systému jakosti pro transfúzní zařízení. Nikdo ze členů výboru připomínku nezaslal.
 18. Prof. Melichar upozornil mailem, že ve dnech 23. a 24.6.2017 se v Praze bude konat GU Cancer Conference, kterou pořádá PER Global LLC ze Spojených států. Prof. Melichar byl osloven za ČOS, pořadatelé nabízejí zdarma registraci lékařům z ČR. Program bude instalován na Linkos i s informací o registraci. 
  Výbor bere na vědomí a akce bude připomenuta na Linkos.
 19. Česká internistická společnost pořádá ve dnech 29.10. – 1.11.2017 XXIV. kongres. Vyzvali ČOS k organizaci bloku přednášek v délce 60 minut. Členové výboru uvítali tuto příležitost a výzvu samozřejmě přijímají. Sdělení obsahu bloku a přednášejících musí být do 31.5.2017 na mailovou adresu h.stredova@gsymposion.cz. 
 20. Předsedkyně ČOS zaslala vyjádření k dopisu SLG, který byl adresován VZP a Svazu pojišťoven, kde za výbor ČOS podpořila námitky SLG k pravidlům pro nasmlouvání a úhradu vyjmenovaných metod odbornosti 816. Znění dopisu předsedkyně bylo zasláno všem členům výboru mailem.
  Členové výboru souhlasí a berou na vědomí.
 21. ČLK žádá dva aktuální zástupce pro odbornost klinické onkologie.
  Členové výboru se jednomyslně usnesli, že zástupci pro odbornost klinické onkologie pro Českou lékařskou komoru budou prof. Melichar a doc. Büchler.
 22. ČLS JEP a MZ žádají doporučení vhodných kandidátů na členství v akreditační komisi specializačního oboru klinická onkologie. Členové výboru se jednomyslně usnesli, že třemi kandidáty za výbor ČOS budou: prof. Petruželka, prof. Fínek a prof. Melichar.
 23. Hodnocení léků dle systému ESMO-MCBS.
  Doc. Büchler seznámil členy výboru s materiálem, který hodnotí léky dle systému ESMO- MCBS, který bude vydán v samostatném čísle časopisu Klinická onkologie. Členové výboru se shodli, že udělí této práci podporu.
 24. Diskuse:
  Předsedkyně seznámila členy výboru s probíhajícím vnitřním připomínkovým řízením – vyhlášce o nástavbových oborech lékařů a zubních lékařů. Členové výboru k existenci nástavbových oborů onkochirurgie, onkogynekologie a onkourologie mají jedinou připomínku – systémová protinádorová léčba bude nadále aplikována pouze na pracovištích klinické a radiační onkologie.

  Doc. M. Svoboda navrhl pokračování dříve realizovaných akcí Fórum onkologů i v dalších letech, o tomto tématu budou členové výboru diskutovat v následujícím setkání výboru.

  Předsedkyně upozornila na konání unikátní konference o nemocniční paliativní péči, která se bude konat 13.4.2017 v hotelu Ambassador v Praze, organizátorem je ČSPM ČLS JEP. Členové výboru berou na vědomí.
 25. Žádost o podporu:
  • XXVI. Jarní setkání LOKET 2017 – Loket nad Ohří, 7.4.2017 – udělena garance.
  • Kontroverze v onkologii - Kongresové centrum Kunětická hora Dříteč, 11.5. – 12.5.2017 – udělena garance.
  • Pražské onkologické dny – Best of ASCO, akce navazující na tradiční Motolské onkologické dny a Den prof. Staška, kde budou využity nejnovější poznatky prezentované každoročně na kongresu ASCO. (Licenční ujednání). Datum konání 20. – 22.9.2017, Praha – udělena garance.
  • Best of SABCS (Licence na organizaci české varianty). Datum konání 17 . – 19.1.2018, Praha – udělena garance.
 26. Noví členové:

  ČOS
  MUDr. Hanišová Mária – Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
  MUDr. Čerňanová Pavla - Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
  MUDr. Tomková Simona - Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
  MUDr. Rušarová Nikol – Onkologická klinika FN v Olomouci
  MUDr. Spisarová Eva – FTN Praha

  Sekce mladých onkologů
  MUDr. Mazúr Robert – Interní hematoonkologická klinika FN Brno – Bohunice
  MUDr. Hanišová Mária – Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
  MUDr. Tomková Simona - Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
  MUDr. Spisarová Eva – FTN Praha

  Sekce uroonkologie
  MUDr. Veškrňová Veronika – Onkologická klinika FTN Praha
  Doc. MUDr. Soumarová Renata, Ph.D. – Nemocnice Nový Jičín
  MUDr. Spisarová Eva – FTN Praha
  MUDr. Chodacká Martina – Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem

  Neuroonkologická sekce:
  MUDr. Pospíšková Markéta – KOC KNTB a.s. Zlín

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP