Zápis ze zasedání výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 26.9.2017 ve FN Motol

Přítomni: Büchler, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda M.,
Svoboda T., Tesařová
Omluveni:  Dušek, Fínek, Študentová, Vorlíček, Žaloudík
Hosté:  --
 1. Koncepce péče o onkologické pacienty v ČR.
  Konečné paragrafové znění navazující na stávající věstníkovou definici podmínek ustavujících KOC je stále v řízení MZ ČR a následně bude předloženo k připomínkovému řízení.
  Návštěvy zástupců výboru ČOS v jednotlivých KOC. Předsedkyně již navštívila KOC v Jihlavě a v Liberci, kde přítomné lékaře z multidisciplinárních týmů a regionálních pracovišť seznámila se základními myšlenkami koncepce péče o onkologické pacienty v ČR. V plánu je návštěva dalších KOC, především KOC, kteří nemají zástupce ve výboru ČOS.
  Členové výboru souhlasí.
 2. Zpráva o průběhu setkání zástupců výboru ČOS se zástupci VZP na téma prediktivní vyšetření a jejich indikace. Druhé kolo jednání.
  Závěry, které byly již schváleny, jsou podepsány ze strany ČOS i VZP a jsou v příloze zápisu.
  Jednání budou nadále pokračovat, schůzky se zúčastní za výbor ČOS: předsedkyně, prof. Petruželka, prof. Ryška, doc. Svoboda, prim. Petráková. Za společnost patologů bude pozván prof. Dundr.
  Členové výboru souhlasí.
 3. Vývoj realizace CZ – DRG.
  Proces tvorby DRG stále probíhá. Doc. Dušek připraví na podzimní termín 2017 pro zájemce seminář, kde představí DRG systém pro onkologické diagnózy. Datum bude upřesněno.
 4. Doc. M. Svoboda navrhl pokračování dříve realizovaných akcí Fórum onkologů i v dalších letech. Ze stran plátců péče je o setkání zájem.
  S realizováním Fóra onkologů členové výboru souhlasí a podporují ho. První setkání je plánováno na jaro 2018.
 5. Prof. Macek, přednosta ÚBLG 2. LF UK a předseda společnosti genetiků a předsedkyně společnosti se sešli v červenci 2017 – přednesení výsledků jednání.
  Prof. Macek souhlasí s vytvořením pracovních skupin ze strany společnosti genetiků i ČOS k dalšímu jednání o realizaci genetických vyšetření. Členové výboru vítají uskutečnění setkání k vyřešení této problematiky. Za výbor ČOS jsou nominováni: doc. Büchler, prof. Melichar, prim. Petráková, prof. Petruželka, prof. Ryška, doc. Svoboda a doc. Tesařová. Nadále probíhají a jsou výborem ČOS podporovány preventivní programy, které jsou realizovány na více pracovištích v ČR, ve VFN, v MOÚ, ve FTN, FN Olomouc apod. Tyto projekty jsou zároveň podporovány i VZP.
 6. Zástupci výboru ČOS se vyjádřili do spisu SÚKL k problematice úhrady léku Xtandy u karcinomu prostaty.
  Předsedkyně konstatuje, že během procesu schválení úhrady léků dochází k narušení metodiky, která byla stanovena SÚKLem. Proces schválení úhrady provází neúnosná časová prodleva, jsou vydávány
  opakovaně hodnotící zprávy. Důsledkem toho je velmi významné zdržení možnosti využití schváleného léku v běžné praxi a tím dochází k poškození pacientů. Výbor ČOS není účastníkem jednání o úhradě, je pouze vyzýván k vyjádření názoru, či připomínkám v průběhu řízení o úhradě, ale nemůže ovlivnit délku tohoto řízení.
 7. MUDr. T. Svoboda – reference o účasti ČOS na stánku v průběhu konference ESMO.
  Výbor ČOS byl úspěšně reprezentován panelem na konferenci ESMO. Kopie posteru je v příloze zápisu.
 8. Prim. Petráková - sdělení, týkající se off label indikací některých generických cytostatik u celé řady onkologických diagnóz - bylo zasláno na SÚKL. Předsedkyně obdržela odpověď, která je v příloze
  zápisu. Doc. Büchler konstatoval, že hlášení off label indikací SÚKLu je dobrovolné.
  Členové výboru vzali na vědomí.
 9. Prim. Petráková připomenula členům výboru, že existují v rámci screeningových programů ustanovené komise MZ ČR, ve kterých má mimo ostatních odborníků být přítomen i klinický onkolog. Komise existují pro screening nádoru prsu, kolorektální karcinom a karcinom děložního hrdla. Členové výboru se shodli, že je nezbytné, aby zástupce ČOS byl ve všech uvedených komisích. Předsedkyně písemně oslovila Mgr. Evu Křemenovou z MZČR, která odpověděla, že v současné době připravuje Odbor zdravotních služeb úpravu statutu všech screeningových komisí včetně jejich složení a požadavek ČOS o zařazení zástupců bude zohledněn.
  Doposud se zástupci MZČR ohledně složení screeningových komisí neozvali, předsedkyně zašle upomínku na MZ.
 10. MUDr. T. Svoboda navrhuje vzhledem k velké odezvě na interaktivní program mladých onkologů na téma: Sdělování závažných zpráv pacientům uskutečnit dvě další setkání v podzimních termínech
  v Praze, Brně, Olomouci a Hradci Králové.
  Návrh další akce pro Mladé onkology NET Akademie, grant firmy IPSEN, zástupci farmaceutické společnosti se spojí s Dr. T. Svobodou.
  Členové výboru vzali na vědomí.
 11. Mgr. Lenka Vilímovská z Odboru zdravotnictví, oddělení zdravotní péče, krajský úřad Olomouc, požádala výbor ČOS o nominaci člena výběrové komise na 27.7.2017 – klinická onkologie, Olomouc,
  Litovel. Výbor nominoval prof. Melichara.
  Členové výboru vzali na vědomí.
 12. Firma Pfizer realizovala projekt pro mladé onkology v hotelu Angelo ve dnech 22. a 23.6.2017 na téma: Orientace v zahraniční literatuře, příprava publikační činnosti, příprava odborného článku apod.
  Akce proběhla – dr. Svoboda referoval o úspěšnosti akce.
  Členové výboru vzali na vědomí.
 13. Prim. Petráková oznámila členům výboru, že byla nominována na jednání u kulatého stolu na MZČR dne 28.6.2017 na téma: potřeby pacientek s metastatickou rakovinou prsu. Nad diskusí převzala záštitu JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., náměstkyně MZČR. Dále se účastní zástupci MPSV ČR, SÚKL, VZP ČR a SZP ČR. Tématem byla dostupnost moderní nákladné léčby, paliativní péče, psychologická podpora, sociální péče.
  Dr. Petráková referovala o konstruktivním jednání a zájmu pacientských organizací, podílet se na organizaci péče o nemocné s malignitami. Výbor ČOS chce nadále spolupracovat s pacientskými
  organizacemi, které mohou napomoci při řešení problémů s realizací zlepšení podmínek pro onkologicky nemocné v oblasti zdravotní i sociální problematiky.
 14. Doc. Büchler a prim. Petráková navrhují vytvořit na stránkách Linkos speciální rubriku o změnách v úhradách léků s odkazem na zdroj SÚKL a datem aktualizace.
  Prim. Petráková žádá zvážení založení stránky na Linkos, kde budou aktuální informace v průběhu roku o léčebných postupech, které mění klinickou praxi.
  Vytvoření obou nových rubrik bylo podpořeno všemi členy výboru a předsedkyně předá tuto informaci správci Linkos. Na příštím setkání výboru správce Linkos předvede podobu obou nových rubrik a výbor
  ČOS je bude připomínkovat.
 15. Prim. Petráková otevřela problematiku dispenzarizace pacientů v remisi onkologického onemocnění. Prof. Fínek připraví legislativní podklady, přepošle všem členům výboru a cílem je upřesnit seznam
  diagnóz k dispenzarizaci, frekvence kontrol, prováděná vyšetření apod. Výsledkem by mělo být ukotvení ve vyhlášce a zařazení do smluv mezi plátci péče a poskytovateli.
  Bod byl odložen vzhledem k nepřítomnosti prof. Fínka. Jedná se o systémové řešení, které by mělo být řešeno vyhláškou MZČR.
 16. Výbor České onkologické společnosti zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Tento režim bude pokračovat nadále.
  Výbor ČOS tuto skutečnost vítá.
 17. Výbor ČOS byl osloven k delegaci člena komise pro výběrové řízení na místo přednosty Onkologické kliniky v Ostravě. Delegován byl doc. M. Svoboda, který se řízení zúčastnil. Nový přednosta dosud nebyl
  jmenován.
 18. Lékové registry, budoucnost, problémy, řešení.
  Lékovým registrům bude věnována speciální schůzka zástupců výboru ČOS. V současné době není problematika registrů zcela jasná. Doc. Büchler upozornil na změnu v hlášení VILP, které bude zcela
  jistě podstatně problematičtější než doposud. Doc. Büchler připraví písemně koncepci funkce registrů v budoucnosti, požadavky na jejich podobu by měly vzejít od uživatelů.
 19. Nominace kandidátů na mezinárodní cenu v oblasti Onkologie.
  Vzhledem k velmi krátkému a nevhodnému termínu nahlášení kandidáta nebyl žádný členy výboru určen. Podmínky pro kandidáta byly velmi nekompromisní a pravděpodobnost, že by český kandidát měl
  úspěch, byla minimální.
 20. Pneumoonkochirurgická centra vysoce specializované péče – schválení pozastaveno ministrem zdravotnictví do přepracování ČOS.
  Pro vypracování upraveného znění žádosti o pneumoonkochirurgická centra vysoce specializované péče byli nominováni: prof. Melichar, prof. Petruželka a doc. Svoboda. Základním principem je přímá
  součinnost s KOC v multidisciplinárním týmu a dostatečný počet výkonů, které zaručí poskytnutí profesionální kvalitní péče.
 21. Dopis ředitelky společnosti Aliance žen s rakovinou prsu k úhradě léčivého přípravku Perjeta. Ředitelka Eva Knapp žádala vysvětlení, jak se výbor společnosti postavil k ukončení dočasné úhrady léčivého přípravku Pertuzumab.
  Předsedkyně zaslala ředitelce Aliance žen s rakovinou prsu kopii stanoviska výboru ČOS ke správnímu řízení SÚKL. Toto stanovisko je k dispozici na Linkos.
 22. Hospodaření zaslané ČLS JEP.
  Předsedkyně předá MUDr. T. Svobodovi – pokladníkovi výboru ČOS.
 23. Psychoonkologický projekt Linkos.
  Na předsedkyni se obrátil PhDr. Ing. Pospíchal s projektem, který má za cíl pomáhat lidem po prodělaném onkologickém onemocnění. Projekt bude probíhat od ledna 2018 a informace o projektu budou na stránkách Linkos. Výbor projekt podporuje.
 24. Diskuse:
  Na výbor společnosti se obrátili MUDr. Jiří Novák a MUDr. Pavel Fabian, Ph.D. s připomínkami k TNM – 8 – klasifikaci s žádostí o projednání a event. schválení těchto připomínek pro ČR. Výbor ČOS
  připomínky projednal a shodl se na ponechání původní originální verze pro potřeby ČR. Vysvětlení a písemné vyjádření kolegům z MOÚ zašle doc. Büchler.

  Členové výboru se shodli, že aktualizace nových léčebných způsobů, které nelze bezprostředně z technických důvodů změnit v Modré knize, budou v již zmíněné rubrice nových léčebných postupů na
  stránkách Linkos.
 25. Záštita:
  • Včasný záchyt karcinomu plic
   Na předsedkyni se obrátila komerční instituce se žádostí o podporu projektu, který byl vypracován
   v Maďarsku a představuje aplikaci v chytrém telefonu, dotazník, který má vyselektovat potenciální
   rizikové jedince pro diagnózu karcinomu plic a indikovat je k vyšetření CT hrudníku. Členové výboru se
   shodli, že projekt postoupí MZČR, odboru, který se zabývá screeningovými programy.
  • Karcinom prsu pro klinickou praxi – vybrané kapitoly, 27.10.2017 – Praha
   Udělena podpora.
  • Impact meeting: Immunology Meets exPerts in Pathology and Cancer Therapy, 29.11.2017 – Praha
   Udělena podpora.
 26. Noví členové:

ČOS:

 • MUDr. Jeníček Petr – Teva Pharmaceuticals ČR s.r.o.
 • MUDr. Semanová Mária – 1. Dermatovenerologická klinika FNUSA
 • MUDr. Lašová Eliška – 1. Hematoonkologická klinika FN Brno
 • MUDr. Nyárs Gyula – Onkologické odd. Nemocnice Nový Jičín
 • MUDr. Urbanová Svatava – FNKV
 • MUDr. Rozsypalová Aneta – Onkologická klinika FTN Praha


Sekce mladých onkologů:

 • MUDr. Žiaran Miroslav – Klinika onkologie a radioterapie FNHK
 • MUDr. John Stanislav – Klinika onkologie a radioterapie FNHK
 • MUDr. Rozsypalová Aneta – Onkologická klinika FTN Praha

Onkologická imunologie:

 • MUDr. Rozsypalová Aneta – Onkologická klinika FTN Praha

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy

 1. Pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů - přehled indikací a metod. Souhrn závěrů z jednání zástupců výboru ČOS se zástupci VZP (bod 2 zápisu)
 2. Vyjádření SÚKL k dotazu ČOS, týkajícího se tzv. off label indikací některých generických cytostatik (bod 8 zápisu)
 3. Poster ČOS na konferenci ESMO (bod 7 zápisu)