Asociácia prítomnosti cirkulujúcich nádorových buniek s expresiou vybraných proteínov v tkanive karcinómu prsníka

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: MOLEKULOVÁ PATOLÓGIA NÁDOROVÝCH OCHORENÍ I.

Číslo abstraktu: 011

Autoři: doc. MUDr. Zuzana Čierna, Ph.D.; MUDr. Pavol Janega, Ph.D.; MUDr. Marián Karaba; RNDr. Gabriel Minárik, Ph.D.; Prof. MUDr. Juraj Benca, Ph.D.; Mgr. Tatiana Sedláčková; RNDr. Paulína Gronesová, Ph.D.; MUDr. Gabriela Sieberová; MUDr. Ján Macúch; doc. MUDr. Daniel Pinďák, Ph.D.; MUDr. Jozef Šufliarsky, Ph.D.; Prof. MUDr. Ľudovít Danihel, CSc.; doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., mim.Prof.; prof. MUDr. Michal Mego, Ph.D.

Úvod: Karcinóm prsníka patrí medzi najčastej­šie malígne nádorové ochorenia u žien celosvetovo aj na Slovensku. Primárny karcinóm prsníka patrí medzi relatívne dobre liečiteľné ochorenie, no kar­cinóm prsníka v štádiu vzdialených metastáz je vo väčšine prípadov nevyliečiteľné ochorenie. Proces metastázovania predstavuje sled po sebe nasle­dujúcich dejov, do ktorých je zapojených množ­stvo mechanizmov, faktorov a signálnych dráh. Cirkulujúce nádorové bunky predstavujú hetero­génnu populáciu buniek priamo zodpovedných za vznik vzdialených hematogénnych metastáz. Identifikácia markerov korelujúcich s prítomnosťou CTC môže pomôcť k odhaleniu molekúl, ktoré by mohli byť kľúčové v iniciácii nádorovej diseminácie a ktoré by sa mohli stať cieľovými v protinádorovej liečbe. Epitelovo-mezenchymálny prechod predstavuje proces premeny epitelovej bunky na bunku s mezenchymálnym fenotypom. Proteíny urokinázového plazminogén aktivujúceho systému sa podieľajú na diseminácii nádorovej choroby rôznymi mechanizmami. Matrix metaloproteinázy sú skupinou enzýmov schopných štiepiť proteíny extracelulárnej matrix, a tým napomáhajú rozsev primárneho nádoru.

Materiál a metódy: Do translačnej štúdie sme zaradili pacientky s primárnym karcinó- mom prsníka z databázy Jednotky translačné- ho výskumu Národného onkologického ústavu v Bratislave, ktoré podstúpili chirurgickú liečbu. Od každej pacientky bola odobratá periférna krv na detekciu cirkulujúcich nádorových buniek a analýzu sledovaných plazmatických proteínov a nádorové tkanivo prsníka. Bioptické vzorky sme spracovali metódou tissue microarray, zhodnotili v základnom farbení HE a imunohistochemicky s použitím protilátok proti sledovaným proteínom (TWIST1, SLUG, uPA, uPAR, PAI-1, MMP1). Expresiu proteínov v primárnom nádore sme korelovali s prítomnosťou cirkulujúcich nádorových buniek v periférnej krvi, s analyzovanými plazmatickými faktormi (D-dimér, tkanivový faktor) a s klinicko-patologickými charakteristikami pacientok.

Výsledky: Expresia transkripčného faktora TWIST1 bola zvýšená v nádoroch s vyšším T štá­diom podľa TNM klasifikácie nádorov. Zvýšené hladiny plazmatického D-diméru boli asociované s prítomnosťou epitelových aj mezenchymálnych cirkulujúcich nádorových buniek.  Nezistili sme koreláciu medzi expresiou proteínov uPA systému v nádorovom tkanive a prítomnosťou CTC v krvi pacientok. Ukázali sme koreláciu ex­presie matrix metaloproteinázy 1 v nádorovom tkanive s prítomnými CTC s mezenchymálnym fenotypom. Zvýšenú expresiu MMP1 sme zistili v nádoroch so známkami agresivity.

Záver: Výsledky našej štúdie naznačujú, že molekula MMP1 by sa mohla stať cieľovou v protinádorovej liečbe využitím jej inhibítora. Chýbanie korelácie expresie proteínov uPA sys­tému s CTC môže znamenať, že CTC by mohli byť priamo zapojené do aktivácie koagulácie a zvý­šené množstvo CTC môže byť markerom agresív­nejšej choroby so zvýšeným rizikom venózneho tromboembolizmu. Sledovanie prítomnosti CTC v krvi pacientok s karcinómom prsníka by mohlo vyselektovať skupinu pacientok vhodných na profylaktickú antikoagulačnú liečbu.

Podporené VEGA 1/0724/11 a 1/0044/15.

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2016