Bioptická analýza veľkobunkových B-lymfómov mozgu a miechy

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: MODERNÁ PATOLÓGIA PRE KLINICKÚ PRAX

Číslo abstraktu: 006

Autoři: MUDr. Jozef Mičák; Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.; Mgr. Anna Farkašová; M. Bartová; MUDr. Tomáš Balhárek, Ph.D.; MUDr. Peter Szépe, CSc.

Úvod: Malígne lymfómy CNS (ML CNS) sú zriedkavé nádory - tvoria cca 2 - 3 % všetkých nádorov CNS. Viac ako 95 % ML CNS patrí do spektra difúzneho veľkobunkového B-lymfómu (DLBCL). Biologicky môže ísť o primárny ML vzni­kajúci v mozgu, mieche alebo v oku - tzv. PCNSL alebo o prejav systémovej diseminácie DLBCL iné­ho ako CNS pôvodu (systémový ML CNS). PCNSL predstavuje v klasifikácii ML podľa SZO (2008) samostatnú a klinicky agresívnu nozologickú jed­notku s nepriaznivou prognózou.

Cieľom práce je pilotná analýza veľkého sú­boru pacientov s veľkobunkovým B-lymfómom CNS ako súčasti projektu zameraného na DLBCL všeobecne.

Materiál a metódy: V našom registri sme v rokoch 2004 - 2015 identifikovali 92 prípadov ML CNS, ktoré boli diagnostikované v neurochi- rurgických vzorkách mozgu a miechy. Bioptický materiál bol štandardne vyšetrený panelom his­tologických a imunohistochemických (IHC) vyše­trení. Zistené parametre morfológie a fenotypu týchto nádorov boli korelované s dostupnými klinickými údajmi. V časti prípadov (n = 56) boli vyšetrenia doplnené aj o FISH analýzu, predo­všetkým na dôkaz prestavby génov relevantných pre stratifikáciu DLBCL, a to C-MYC, BCL2, BCL6, IGH. Táto nie je možná v prípadoch malej vzorky, v ktorých bolo tkanivo „spotrebované” bioptickým vyšetrením.

Výsledky: Zo súboru 92 pacientov 88 prí­padov zodpovedalo B-ML typu DLBCL a 4 prí­pady iným typom ML B- a T-pôvodu. Z 88 prípadov B-ML typu DLBCL v 10 išlo o disemináciu systémového DLBCL a 78 prí­padov zodpovedalo definícii PCNSL. Ten bol morfologicky tvorený pruhmi a agregátmi prevažne centroblastov, v časti prípadov (n = 24) s angiocentrickým spôsobom rastu ná­dorovej lymfoproliferácie. IHC analýza týchto 78 prípadov dokázala vysoký výskyt „triple" po­zitívnej expresie MUM1, bcl-2 a bcl-6 proteínov (98 %, 90,5 %, 75,5 %) pri zriedkavosti pozi­tivity CD10 antigénu (14,5 %). Realizovanými FISH vyšetreniami v 51 prípadov PCNSL sme dokázali 3'deléciu v lokuse C-MYC (n = 3), zlom v lokuse BCL2 (n = 1), zlom v lokuse BCL6 (n = 6), 5'deléciu v lokuse BCL6 (n = 3). Jeden prípad vykazoval zlom a 5'deléciu BCL6 génu a jeden prípad zlom v lokuse IGH. V jednom prípade sme zistili 3'deléciu C-MYC génu a súčasne 5'de­léciu BCL6 génu. Prestavba IGH/C-MYC génov nebola detegovaná.

Závery: V predloženej práci boli v súlade so známymi údajmi identifikované:

  1. jednoznačná prevaha primárnych veľkobun­kových B-lymfómov mozgu a miechy typu DLBCL (PCNSL);
  2. diagnosticky, biologicky a prognosticky relevantné parametre PCNSL: 1. „typický" fenotyp PCNSL; 2. vysoký výskyt pozitívnej expresie c-myc a bcl-2 proteínu pri absencii prestavby IGH/BCL2 génov; 3. častejší výskyt prestavby BCL6 a C-MYC génu, respektíve dvoch génov súčasne.

Práca bola podporená: grantom Lymfómovej skupiny SR a projektmi MBRKM a BioMed Martin (ITMS kód 26220220113, respektíve 26220220187), ktoré sú riešené na JLF UK a spolufinancované z prostriedkov EÚ.

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2016