EXPRESE MIRNA-31-5P U PACIENTŮ S MULTIFORMNÍM GLIOBLASTOMEM A JEJÍ FUNKČNÍ VLIV NA GLIOBLASTOMOVÉ BUŇKY

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXX. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: XXX/ 335

Autoři: doc. Mgr. Jiří Šáňa, Ph.D.; Bc. Andrej Bešše; Bc. Jakub Ondráček; Mgr. Marek Večeřa; doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.; doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.; doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; MUDr. Václav Vybíhal; prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Východiska:

Multiformní glioblastom (GBM) je nejčastěji se vyskytující maligní nádor mozku s mediánem celkového přežívání přibližně 13 měsíců od stanovení diagnózy. Ačkoliv jsou histologické profily tohoto nádorového onemocnění navzájem velmi podobné, na molekulární úrovni byly mezi jednotlivými GBM pozorovány značné rozdíly. Naše předchozí studie odhalila u GBM významné změny v expresi mikroRNA (miRNA), krátkých nekódujících RNA, přičemž některé tyto molekuly byly asociovány s celkovým přežíváním pacientů. Jednou z nich byla miR-31-5p, jejíž prognostický význam byl v této studii validován na nezávislém souboru pacientů s GBM. Současně byl pomocí in vitro funkčních testů ověřen její nádorově supresorový charakter v GBM buňkách.

Materiál a metody:

Exprese miR-31-5p byla validována na souboru 58 GBM tkání a 10 vzorků nenádorové mozkové tkáně získané z temporálních laloků resekovaných u pacientů trpících epilepsií. Zvýšení exprese miR-31-5p v buněčných liniích A172, U87MG, U251 a T98MG bylo dosaženo pomocí transientní transfekce na bázi lipofekce s využitím specifických miRNA mimic oligonukleotidů. Buněčná viabilita a proliferace byly analyzovány pomocí MTT assay, resp. počítáním buněk. Analýza buněčného cyklu byla provedena na průtokovém cytometru s využitím propidium jodidového značení. Migrace pak byla měřena pomocí wound healing assay.

Výsledky:

Snížená exprese miR-31-5p v GBM tkáni byla úspěšně validována na nezávislém souboru primárních GBM a nenádorových kontrolních vzorků (p > 0,001). Expresní hladiny této miRNA byly rovněž asociovány jak s časem do progrese onemocnění, tak s celkovým přežíváním pacientů s GBM. Zvýšená exprese miR-31-5p u GBM buněčných linií A172, U87MG, U251 a T98MG pak vedla k významnému snížení jejich proliferace a viability (t-test; p < 0,05), a to prostřednictvím zástavy buněčného cyklu v G1 fázi. U linií A172 a U251 byl rovněž pozorován snížený migrační potenciál (t-test; p < 0,05).

Závěr:

Na základě získaných výsledků se domníváme, že miR-31-5p by mohla být nejen významným diagnostickým a prognostickým markerem, ale i slibným terapeutickým cílem u pacientů s GBM.

Práce byla podpořena grantovým projektem NT13514-4/ 2012 MZČR a projektem „CEITEC – Středoevropský technologický institut“ (CZ.1.05/ 1.1.00/ 02.0068).

Datum přednesení příspěvku: 10. 4. 2015