Expresia TdT v agresívnych B-lymfómoch s viacerými zásahmi

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: MODERNÁ PATOLÓGIA PRE KLINICKÚ PRAX

Číslo abstraktu: 005

Autoři: MUDr. Tomáš Balhárek, Ph.D.; RNDr. Martina Barthová, Ph.D.; Mgr. Anna Farkašová; Ľuboslava Janáková; MUDr. Jozef Mičák; MUDr. Peter Szépe, CSc.; Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Termín lymfómy s viacerými zásahmi sa spravidla používa na označenie zriedkavých zrelých (periférnych) B-lymfómov s prestavbou dvoch alebo viacerých onkogénov s agresív­nym klinickým priebehom a zvyčajne veľmi zlou prognózou. Najznámejším a najčastejším typom týchto lymfómov sú prípady kombinujú­ce prestavby génov MYCa BCL2 alebo BCL6 (tzv. lymfómy s dvomi zásahmi, „double-hit", DHL) alebo prestavby vo všetkých troch uvedených lokusoch (tzv. lymfómy s tromi zásahmi, „triple- -hit", THL). Podľa platnej SZO klasifikácie lym- foidných neoplázií z roku 2008 sa tieto lymfó­my zaraďujú do kategórie neklasifikovateľných B-lymfómov s črtami medzi difúznym veľko- bunkovým B-lymfómom (DLBCL) a Burkittovym lymfómom (BL).

V niektorých prípadoch DHL/THL bola zaznamenaná expresia terminálnej deoxy- nukleotidylovej transferázy (TdT), čo spolu s morfológiou pripomínajúcou lymfoblasty a/alebo leukemickým priebehom býva príči­nou diagnostických a terapeutických rozpakov, pretože tieto prípady bývajú v kontexte defi­nícií SZO klasifikácie zaraďované do kategórie prekurzorových neoplázií zo spektra akútnej B-lymfoblastovej leukémie a B-lymfoblastového lymfómu (B-ALL/B-LBL). V skutočnosti však pravdepodobne nejde o pravé prekurzorové neoplázie, ale ide o unikátnu podskupinu DHL/ THL, u ktorých môže byť reexpresia TdT dôsled­kom akumulácie somatických hypermutácií B-buniek. Ked’že časť DHL/THL vzniká sekun­dárne z folikulového lymfómu (FL), tieto prípady by mohli zároveň objasniť v minulosti opísané prípady tzv. „lymfoblastovej" transformácie FL do prekurzorovej neoplázie.

Podporené grantom MZ SR 2012/24-UKMA-1 a VEGA 1/0378/12.

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2016