GLOBÁLNÍ EXPRESNÍ ANALÝZA MIKRORNA U PÁROVÝCH VZORKŮ GLIOBLASTOMŮ A JEJICH RELAPSŮ

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická farmacie a farmakoekonomika

Téma: XXVII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 260

Autoři: Bc. Andrej Bešše; doc. Mgr. Jiří Šáňa, Ph.D.; doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.; Zdeňka Kosařová; doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Východiska:

Multiformní glioblastom (GBM) je nejčastěji se vyskytující forma primárního nádorového onemocnění centrální nervové soustavy u dospělých. Navzdory terapii, jež standardně zahrnuje maximálně možnou radikální resekci následovanou konkomitantní chemoradioterapií s temozolomidem (RT/TMZ) a adjuvantním TMZ, se GBM vyznačuje infaustní prognózou s mediánem celkového přežívání pouhých 12-15 měsíců od stanovení diagnózy, což je způso­beno především častou rezistencí tohoto onemocnění k indikované léčbě. Ze zmíněných důvodů je proto velmi důležité najít nové biomarkery, které by pre­dikovaly klinickou odpověď u pacientů s GBM, kteří podstoupily RT/TMZ. MikroRNA (miRNA) jsou endogenně exprimované nekódující RNA schopné posttranskripčně regulovat genovou expresi. Předchozí studie naznačily, že tyto molekuly mohou hrát významnou roli v chemo- a/nebo radiorezistenci mnoha nádorových onemocnění včetně GBM.

Materiál a metody:

V této studii jsme zkoumali expresní hladiny 733 miRNA u 10 párových vzorků GBM a jejich relapsů pomocí TaqMan Low Density Array Human MicroRNA technologie. Expresní hladiny analyzovaných miRNA byly normalizovány 2-ACT pomocí referenč­ního genu RNU6B. Získané hodnoty byly dále analyzovány pomocí statistického nástroje R s využitím balíčku Bioconductor LIMMA zaměřeným na profilo­vání miRNA. Pacienti, od kterých byla získána GBM tkáň, podstoupili po resekci iniciálního nádoru shodně RT/TMZ.

Výsledky:

Statistická analýza odhalila 11 miRNA (miR-338-5p, miR-126*, miR-143, miR-671-3p, miR-577, miR-339-5p, miR-365, miR-193a-3p, miR-590-3p, miR-106b*, miR-125b-1*), pomocí kte­rých bylo možné přesně odlišit párové vzorky GBM od jejich relapsů.

Závěr:

Předpokládáme, že výše uvedené miRNA hrají důležitou roli v chemoradiorezis-tenci GBM a mohly by být slibnými prediktivními biomarkery odpovědi na léčbu RT/TMZ.

Práce byla podpořena grantovými projekty NT11214-4/2010 a NT13514-4/2012 MZČR a projektem „CEITEC - Středoevropský technologický institut" (CZ.1.05/1.1.00/02.0068).

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013