GLOBÁLNÍ EXPRESNÍ ANALÝZA MIKRORNA U SOX-2 POZITIVNÍCH A NEGATIVNÍCH GLIOBLASTOMOVÝCH BUNĚK

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXXII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: XXXII/181

Autoři: doc. Mgr. Jiří Šáňa, Ph.D.; MUDr. Petr Bušek, Ph.D.; Mgr. Marek Večeřa; Bc. Romana Bútová; Bc. Andrej Bešše; doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.; doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.; doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Východiska:

Multiformní glioblastom (GBM) je nejčastěji se vyskytující intrakraniální malignitou astrocytárního původu u dospělých. Toto nádorové onemocnění je charakterizováno infaustní prognózou, která je způsobena především značnou rezistencí k adjuvantní terapii související do značné míry s přítomností glioblastomových kmenových buněk (GSC). Cílená regulace GSC by mohla být novým terapeutickým přístupem vedoucím k překonání rezistence a lepší prognóze u pacientů s GBM. Jedním z přístupů jak úspěšně ovlivňovat biologii GSC je jejich regulace skrze mikroRNA (miRNA). Tyto krátké nekódující RNA molekuly posttranskripčně regulují expresi více než 2/3 všech lidských genů, které jsou mimo jiné zapojeny v regulaci signálních drah asociovaných s kmenovými buňkami. Navíc deregulace exprese některých miRNA byla pozorována u mnoha nádorů, vč. GBM.

Materiál a metody:

Pomocí technologie GeneChip miRNA 4.0 Array (Affymetrix) jsem provedli globální expresní analýzu miRNA u 10 párových primárních buněčných GBM linií derivovaných jednak v bezsérových podmínkách a v médiu s přídavkem 10 % FBS.

Výsledky:

Analýza Sox-2 pozitivních a negativních párových GBM buněčných linií odhalila 431 odlišně exprimovaných miRNA, přičemž 51 miRNA vykazovalo významnost nižší než 0,001. U 25 miRNA byla pozorována zvýšená a u 26 miRNA naopak snížená exprese v Sox-2 pozitivních buňkách. Následně bylo zjištěno, že miR-192-5p a miR-885-5p predikovaly přežívání u pacientů s GBM. Nízká exprese miR-192-5p byla významně asociována jak s delším časem do progrese onemocnění (PFS) (0,003; log-rank test), tak s celkovým přežíváním (OS) pacientů s GBM (0,010; log-rank test). Kombinace exprese miR-192-5p a miR-885-5p pak byla schopná stratifikovat pacienty na základě jak PFS, tak OS mnohem přesněji (PFS 0,007 a OS 0,008; log-rank test), než tomu bylo v případě samotné miR-195-5p.

Závěr:

GSC jsou obecně považovány za jednu z příčin rezistence GBM ke konvenční terapii. Zjistili jsme, že expresní hladiny miR-192-5p a miR-885-5p jsou zvýšeny v Sox-2 pozitivních GBM buňkách, což naznačuje jejich možné zapojení do regulace GSC. Exprese obou těchto miRNA rovněž významně koreluje s přežíváním pacientů s GBM. Tyto data tedy naznačují, že miR-192-5p a miR-885-5p mohou být nejen prognostickými markery, ale také slibnými terapeutickými cíli u pacientů s GBM.

Tato práce byla podpořena granty MZ ČR NT13514-4/2012, 15-33158A, 15-34553A; projektem „CEITEC - Středoevropský technologický institut" (CZ.1.05/1.1.00/02.0068); projektem MZ ČR RVO (MOÚ, 00209805); a projekty UNCE 204013 a PRVOUKP27/LF1/1.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016