Laparoskopická přední, zadní a totální exenterace: technika a indikace

Konference: 2008 13. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii a 3.ročník pro NLZP

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Nové trendy v diagnostice a léčbě ca hrdla děložního, radikalita chirurgických výkonů, doporučené postupy v případě selhání primární léčby, možnosti chirurgického řešení,reiradiace

Číslo abstraktu: 033

Autoři: MUDr. Pavel Bartoš, Ph.D.,M.MED; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA; MUDr. Miroslav Štursa; MUDr. Martin Trhlík; MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.; MUDr. Stanislav Czudek, CSc.; MUDr. Lukáš Adamčík

Totální, přední nebo zadní pánevní exenterace je „salvage“ výkon, který provádíme s úsilím kompletní eliminace recidivujícího pánevního karcinomu. Primárními tumory jsou obvykle karcinomy cervixu, rekta, vaginy, endometria a močového měchýře. Ve většině případů vybíráme centrální pánevní recidivy. U laterálních recidiv je větší riziko neoperability, avšak i zde existují indikace k pánevní exenteraci. Poslední pokroky v technice tohoto výkonu umožňují nízkou kolorektální nebo koloanální laparoskopickou anastomozu typu side to end, u pacientek s předchozí radioterapií s protektivní dočasnou ileostomií. Současně provádíme, zejména u pacientek bez předchozí radioterapie, kontinentní močový „pouch“. Tyto výkony umožňují tzv. modifikovanou pánevní exenteraci bez potřeby stomií. V naší prezentaci ukazujeme na videosekvencích základní kroky laparoskopické pánevní exenterace u pacientek s recidivujícím karcinomem děložního čípku, primárním karcinomem močového měchýře metastazujícím do cervixu a dolního segmentu děložního a pacientky s recidivujícím karcinomem kolorekta metastazujícím kraniálně do parametrií a dolního děložního segmentu. Demonstrujeme uložení laparoskopických portů a peroperační hodnocení operability, provedení pánevní a paraaortální lymfadenektomie a disekci paravezikálních a pararektálních prostorů. Současně demonstrujeme rozsah disekce laterálně a kaudálně a laparoskopické řešení laterálního parametria uterinní artérie a vény a horních haemorrhoidalních cév. Bezpečná technika disekce a resekce močovodu kaudálně u vstupu do ureterálního kanálu je zdůraněna. Na videu je též zdůrazněno hodnocení laterálního rozsahu tumoru a jeho dopad na operabilitu. Operace je provedena bezstehovou technikou za využití plasmakinetické, a ultrazvukové energie poslední generace. Jsou prezentovány základní kroky koloanální reanastomozy a vytvoření kontinentní pseudoveziky.

Datum přednesení příspěvku: 19. 1. 2008