Neoadjuvantná chemorádioterapia a možnosť laparoskopickej sfinkter šetriacej resekcie karcinómu dolného rekta: evidence based medicine a zhodnotenie vlastných výsledkov

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Radioterapie

Téma: VII. Radioterapie nádorů

Číslo abstraktu: 070

Autoři: MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.; MUDr. Jiří Bartoš, MBA; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA; MUDr. Stanislav Czudek, CSc.; MUDr. Javed Parvez; MUDr. Lukáš Adamčík

Cieľ

Autori v úvode prezentovanej práce referujú na podklade údajov čerpaných zo svetovej literatúry súčasné názory na problematiku možnosti sfinkter šetriacej resekcie karcinómu dolného rekta v závislosti na absolvovanej predoperačnej chemoradioterapie.

V druhej časti prezentácie na podklade vlastnej prospektívnej unicentrickej štúdii hodnotia a porovnávajú dosiahnutie down-stagingu a možnosť sfinkter šetriacej resekcie karcinomu strednej a dolnej tretiny rekta v skupine pacientov operovaných po absolvovaní predoperačnej chemoradioterapie (CHRT) so skupinou pacientov indikovaných k primárnej operácii (PR).

Materiál a metódy

Od januára 2005 do júla 2008 bola na chirurgickom oddelení Onkocentra J. G. Mendela a Nemocnice Nový Jičín u 185 pacientov (57 žien a 128 mužov, vek 65±9.7; 27-87 rokov) s karcinómom dolnej a strednej tretiny rekta (< 12 cm od análneho okraja) vykonaná laparoskopická kurátivna resekcia. 89 pacientov bolo indikovaných k primárnej operácii a 96 pacientov absolvovalo predoperačnú chemorádioterapiu s následnou laparoskopickou resekciou.

Výsledky

Obe skupiny boli porovnateľné s pohľadu BMI, ASA skóre, dĺžky operačného výkonu ako aj doby pooperačnej hospitalizácie. V oboch skupinách bola porovnateľná incidencia intraoperačných komplikácií (p=0,632), pooperačných chirurgických (p=0,179) aj nechirugických komplikácií(p=0,654). U pacientov v skupine PR v porovnaní so skupinou CHRT bola statisticky signifikantne častejšia možnosť realizovať sfinkter šetriacu operáciu; 74.2% vs. 50.0% (p = 0,001). Napriek tomu však u operovaných, ktorí absolvovali predoperačnú chemorádioterapiu bolo možné zrealizovať sfinkter šetriaci výkon aj pri nižšie lokalizovaných karcinómoch v porovnaní so skupinou primárne resekovaných nádorov (p = 0,001). Počet zhodnotených lymfatických uzlin bol výrazne vyšší v skupine pacientov s primárnou resekciou (p < 0,001).

Záver

Vysokodávková predoperačná konkomitantná chemorádioterapia zlepšuje onkologické výsledky liečby lokálne pokročilého karcinómu dolného rekta. Výhoda jej aplikácie však spočíva taktiež v dosiahnutí downstagingu a z toho vyplývajúcej možnosti sfinkter záchovných resekcií rekta. Napriek tomu, že chirurg často subjektivne hodnotí operáciu po predoperačnej chemorádioterapii ako náročnejšiu, perioperačné výsledky nie sú horšie ako v skupine primárne operovaných pacientov.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009