Onkologické výsledky a riziko recidivy v uretře u pacientek po uretru šetřící cystektomii s ortotopickou neovezikou pro uroteliální nádor měchýře.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 15. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 126

Autoři: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.; MUDr. Petr Macek, Ph.D.; MUDr. Jan Hrbáček; MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU; MUDr. Antonín Brisuda, FEBU; doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.; prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

    Úvod

Radikální cystektomie je léčbou volby infiltrujících nádorů močového měchýře, respektive vybraných nádorů neinfiltrujících svalovinu. Od roku 1993 je ve vhodných případech u žen rutinně využívána možnost uretru šetřící cystektomie s tvorbou ortotopické náhrady. Cílem naší práce bylo posoudit onkologické výsledky a riziko vzniku recidivy v uretře u pacientek operovaných na dvou pražských fakultních pracovištích.

   Pacienti a metodika

Retrospektivně jsme hodnotili výsledky 48 žen operovaných v letech 1993 až 2010. Průměrný věk pacientek v době výkonu se pohyboval mezi 31 a 72 lety (průměrný věk byl 57,7 roku). U 36 operovaných byla součástí výkonu pánevní lymfadenektomie, průměrný počet odstraněných uzlin kolísal mezi 1 a 32 (medián 11). Pacientky byly sledovány obvyklým způsobem, hodnoceno bylo přežití bez recidivy, nádorově specifické a celkové přežití. Samostatně jsme hodnotili riziko vzniku recidivy v uretře. Průměrná doba sledování dosáhla 5 let (4 měsíce až 17 let).

   Výsledky

Patologická kategorie nádoru byla hodnocena jako pT0 u 7, pTa – 1 u 11, pTis u 3, u 13 pT2 a u 14 jako pT3. Pozitivní uzlinový nález byl zachycen u 5 pacientek. 5tileté celkové přežití v celém souboru dosáhlo 77,9 %, nádorově specifické přežití 82,3

% a přežití bez recidivy 71 %. Výsledky byly závislé na histologické diferenciaci i konkrétnímu gradu nádoru.

Recidiva v uretře byla zachycena u 3 pacientek (6,25 %). V jednom případě v souvislosti s celkovou progresí onemocnění, v jednom případě byla řešena uretrektomií a exstirpací neoveziky 5 měsíců po primárním výkonu, v jednom případě pak pouhou exstirpací exofytického nádoru 4 roky po cystektomii.

   Závěr

Uretru šetřící cystektomie s ortotopickou náhradou je jednou z možností léčby pacientek s nádory močového měchýře. U vybraných žen přináší spolehlivé onkologické výsledky. Vzhledem k riziku recidivy v uretře je nutné adekvátní sledování.

Práce vznikla za podpory VZ MSM 0021620808.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012