PREDIKCE ČASNÉ PROGRESE MULTIFORMNÍHO GLIOBLASTOMU POMOCÍ ANALÝZY VYBRANÝCH MIKRORNA

Konference: 2015 XXII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 04

Autoři: doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.; doc. Mgr. Jiří Šáňa, Ph.D.; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.; doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.; MUDr. Václav Vybíhal; MUDr. Ing. Eduard Neuman, Ph.D.; MUDr. Marek Sova; prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA

Úvod:

Mezi nejčastější intraaxiální nádory astrocytárního původu patří multiformní glioblastom (GBM). Jeho terapie spočívá v maximálně možné resekci s adjuvantní konkomitantní chemoradioterapii a následnou chemoterapii s temozolomidem. Medián přežití od stanovení diagnózy v současné době je 12–15 měsíců, což GBM řadí mezi vysoce maligní mozkové nádory se špatnou prognózou. Z toho důvodu je velmi důležitá snaha o hledání nových prognostických biomarkerů. K uznávaným pozitivním prediktorům chemosenzitivity dnes patří přítomnost methylace promotoru genu pro DNA-reparační protein O6-metylguanin- DNA metyltransferázu (MGMT) u GBM Mimo tento prediktor je v současné době sledován i vliv tzv.microRNA (miRNA) - krátkých nekódujících molekul RNA, které slouží k regulaci genové exprese na posttranskripční úrovni.

Soubor pacientů a metody:

V této studii mimo nyní už standardní stanovení stupně methylace u pacientů s GMB byla tato diagnostika rozšířena i o kvantitativní analýzu vybraných mikroRNA (miR-21,miR- 128a, miR-181c, miR-195, miR- 196a, miR-196b, miR-221 a miR-222). Byla použita metoda kvantitativního stanovení metylace promotoru genu pro MGMT založenou na bisulfitové konverzi s následnou analýzou tání s vysokým rozlišením a variantu metody Real-Time PCR pro stanovení mikroRNA. Do studie bylo zařazeno 56 pacientů s histopatologicky diagnostikovaným primárním GBM kteří byli operovaní na Neurochirurgické klinice FN Brno a ošetřeni následnou konkomitantní chemoradioterapií na Masarykově onkologickém ústavu (MOU) v Brně, kde zůstali nadále i dispenzarizováni. Biologický materiál byl zpracován ve výzkumných laboratořích FNB, MOU a Středoevropského technologického institutu, MU Brno (CEITEC)

 Výsledky:

Byl vyhodnocen vliv metylace promotoru MGMT a hladin výše uvedených mikroRNA na sledované parametry přežití (OS, PFS). Methylace promotoru genu pro MGMT je v korelaci s dobou bez progrese onemocnění (PFS) (P = 0,0124, long-rank test) a i s celkovým přežitím (OS) (P= 0,0054, long - rank test). MiR-195 (P=0.0124; log-rank test) a miR-196b (P=0.0492; log-rank test) měli pozitivní vliv na OS. Analýzou ROC křivky miR 181c v kombinaci s miR-21 lze predikovat progresi nádoru v intervalu do 6 měsíců s 80,8% sensitivitou a 91,7% specificitou (AUC = 0.862).

Závěr:

Výsledky této studie ukazují, že methylace promotorové oblasti genu pro DNAreparační protein O6-metylguanin-DNA metyltransferázu (MGMT) stejně tak jako miR-21, miR-181c, miR195, and miR-196b jsou jedny z faktorů zodpovědných za délku přežití pacientů s GBM. Současně se ukazuje, že vybrané miR-181c and miR-21 mohou být velmi senzitivní a specifické v predikci časné recidivy GMB. Práce byla podpořena grantem Interní Grantové Agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky: NT 13514–4/2012

Datum přednesení příspěvku: 16. 10. 2015