Prediktivní molekulárně genetické testování v rodinách s výskytem familiární adenomatózní polypózy, mnohočetných adenomů a sporadického feochromocytomu

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Diagnostika hereditárních malignit

Číslo abstraktu: 51

Autoři: doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.; Ing. Jitka Štekrová; MUDr. Anna Křepelová; Jitka Veselá; J. Vandrovcová; Ing. Věra Kebrdlová; MUDr. Jaroslav Kotlas; J. Widimský; Doc. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.

Přibližně 15% kolorektálních karcinomů (KRK) je podmíněno dědičnými faktory. Jednou z dědičných forem KRK je familiární adenomatózní polypóza (FAP), způsobená zárodečnými mutacemi v genu APC (adenomatous polyposis coli). Mutační analýza genu, prováděná molekulárně genetickými metodami, umožň uje zachytit zárodečnou mutaci APC v rodinách s FAP a následně provést presymptomatickou DNA diagnostiku u příbuzných, kteří jsou v 50% riziku onemocnění.
Náš soubor sestává ze 143 rodin s výskytem kolorektální polypózy, z toho u 82 probandů byla jednoznačně diagnostikována FAP a z nich u 57 osob zjištěna zárodečná mutace APC (69,5%). Prediktivní testování bylo provedeno u 121 příbuzných v riziku, ve 43 případech byla mutace potvrzena a u 78 osob vyloučena. Celkem bylo zachyceno 30 již dříve popsaných mutací a 27 mutací unikátních pro českou populaci. Přibližně u 30% rodin s FAP nebyla molekulárně genetická příčina odhalena. Tento počet se neliší od podobných zahraničních studií a pravděpodobně svědčí o účasti dosud neidentifikovaných genů. Jednou z možností je nedávno popsaný gen MYH, jehož zárodečné mutace byly zjištěny u pacientů s „mnohočetnými“ adenomy. V této skupině pacientů se mohou skrývat atenuované formy FAP, hereditární nepolypózní kolorektální karcinom (HNPCC) nebo dosud neidentifikované dědičné formy kolorektální polypózy. Pilotní studie zárodečných mutací genu MYH v našem souboru 21 pacientů odhalila bialelickou zárodečnou mutaci u jednoho pacienta a naznačila další směr výzkumu.
V nedávné době byl na našem pracovišti zahájen program detekce zárodečných mutací u pacientů s výskytem sporadického feochromocytomu. Recentní zahraniční studie ukazují, že frekvence zárodečných mutací u tohoto onemocnění je vyšší než se doposud zdálo. V současné době jsme schopni u těchto pacientů vyšetřit všechny doporučované geny (VHL, RET, SDHB a SDHD), které mohou být zodpovědné za vznik tohoto typu nádoru. Dosud bylo vyšetřeno 17 pacientů, u jednoho z nich byla zachycena mutace v genu VHL.
Výsledky těchto studií lze využít v diagnostice, presymptomatické diagnostice, prognóze a léčebném postupu u pacientů
a mohou přispět k objasnění molekulární podstaty vzniku různých malignit.

Podpořeno Výzkumným záměrem MŠMT ČR: CEZ:J13/98:111100004 a grantovým projektem IGA MZ ČR: NR 8103-3/2004

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004