RADIKÁLNÍ CYSTEKTOMIE PRO NÁDOR MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 087

Autoři: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.; MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU; MUDr. Antonín Brisuda, FEBU; MUDr. Otakar Čapoun; MUDr. Jan Hrbáček; doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.; prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Východiska:

Radikální cystektomie představuje standardní léčbu pacientů s invazivními a vybranými svalovinu neinfiltrujícími nádory močového měchýře. Pokroky v chirurgické technice, anestezii i pooperační péči snižují četnost komplikací a umožňují operovat i nemocné ve vyšším věku. Přínosem je i rozvoj derivačních operací, který přinesl u mužů i žen možnost vytvoření náhrady močového měchýře, což lékaři i pacientovi usnadňuje rozhodnutí k včasnému výkonu. Cílem naší práce je zhodnotit onkologické výsledky na základě téměř 20leté zkušenosti dvou fakultních pracovišť.

Soubor pacientů a metody:

V období od ledna 1993 do května 2012 byla provedena radikální cystektomie a pánevní lymfadenektomie (LE) u 533 pacientů pro invazivní (T2–4) nebo BCG refrakterní Tis, resp. T1G3 karcinom močového měchýře. Součástí operace od roku 2001 byla pečlivá pánevní LE, která zahrnovala oblast zevních a společných ilických cév, obturatorní jámy a větví vnitřních ilických cév. U pacientů s N+ nálezem následovala adjuvantní systémová chemoterapie režimem M-VAC nebo gemcitabin/ cisplatin. Pacienti byli sledováni běžným způsobem, první dva roky v tříměsíčních intervalech, dále pak každého půl roku. K odhadu přežití byla použita Kaplan- -Meierova metoda, jednotlivé podskupiny byly srovnány pomocí log rank testu.

Výsledky:

Hodnoceno bylo 533 operovaných pacientů (387 mužů, 146 žen, průměrný věk 60,4 roku). Průměrná doba sledování činila 2,87 roku (0,5 roku až 17 let). U 263 nemocných byl nádor ohraničen na stěnu měchýře bez nálezu pozitivních uzlin (pTa, pTis, pT1, pT2), u 135 pacientů bylo zachyceno extravezikální šíření bez nálezu pozitivních uzlin – pT3-4pN0 a 138 nemocných mělo metastázy v lymfatických uzlinách. Počet odstraněných uzlin kolísal mezi 1 a 41 (průměrně 13,1) a počet pozitivních uzlin mezi 1 a 10. 3leté přežití bez známek recidivy (PFS) a nádorově specifické přežití (DSS) u pacientů s onemocněním limitovaných na stěnu měchýře, s extravezikálním šířením a s pozitivními uzlinami činilo 74 % a 80 %, 33 % a 47 %, resp. 37 % a 41 % (p = 0,0004 a 0,0001). 3leté PFS a DSS u pacientů s jedinou pozitivní uzlinou bylo 75 % a 73 %. 2leté PFS a DSS u pacientů s minimálně 15 odstraněnými uzlinami dosáhlo 78 % a 89 % ve srovnání s 66 % a 76 % u operovaných s méně než 15 odstraněnými uzlinami (p = 0,2 a 0,025).

Závěr:

Naše výsledky naznačují dobré výsledky nejen u pacientů s nádorem ohraničeným na močový měchýř, ale i u operovaných s limitovanou uzlinovou pozitivitou. Podmínkou úspěchu je dosažení negativních chirurgických okrajů a adekvátní lymfadenektomie.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014