STAV IMUNITNÍHO SYSTÉMU U PACIENTŮ S METASTAZUJÍCÍM KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Postery

Číslo abstraktu: XXX/ 224

Autoři: MUDr. Michal Vočka; MUDr. Jan Špaček; MUDr. Eva Závadová, CSc.; doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.; prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc.; prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Východiska:

Kolorektální karcinom je čtvrtou nejčastější malignitou a pátou nejčastější příčinou úmrtí na malignity ve světě. Přestože došlo v posledních letech ke značnému prodloužení celkového přežívání pacientů, výsledky léčby jednotlivých pacientů se mohou výrazně lišit. Kromě řady prognostických markerů molekulárních a klinických hraje významnou roli i stav imunitního systému, který se přímo i nepřímo podílí na protinádorovém účinku jednotlivých terapeutik, a ovlivňuje tak přežívání pacientů.

Soubor pacientů a metody:

Do projektu bylo zařazeno 64 pacientů v období od července 2012 do července 2014, kteří byli na Onkologické klinice VFN léčeni pro metastazující kolorektální karcinom (mCRC). U všech pacientů byly vyšetřeny parametry buněčné a protilátkové imunity a pacienti byli vyšetřeni klinickým imunologem.

Výsledky:

Bylo vyšetřeno 64 pacientů s mediánem věku 64,0 let, 21 žen a 43 mužů. Ve skupině pacientů byl zaznamenán statisticky významný pokles CD3+ lymfocytů (p = 0,003), a to jak pomocných T lymfocytů (CD4+, p = 0,002), tak cytotoxických lymfocytů (CD8+, p = 0,008). U pacientů s mCRC byla zjištěna vyšší hladina NK buněk (CD16+56+). V rámci humorální části imunitního systému byl snížen absolutní počet B lymfocytů (CD19+) u pacientů s mCRC (p = 0,002), stejně jako hladina IgG4 (p = 0,004), naopak IgE byl v této skupině zvýšen (p = 0,0006). Porovnání těchto dat s hodnotami CD3+ a CD8+ buněk v centru tumoru a v invazivních okrajích je v plánu.

Závěr:

Změny hladin jednotlivých složek imunitního systému se významně liší u pacientů s mCRC oproti zdravým kontrolám. Porovnání těchto dat s hodnotami CD3+ a CD8+ buněk v centru tumoru a v invazivních okrajích a jejich vztahu k odpovědi na léčbu a celkovým přežíváním pacientů zatím není k dispozici.

Práce byla podpořena grantovým projektem IGA NT 13259-3, Liga proti rakovině a PRVOUK-P-27/ LF1/ 1.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015