kobimetinib (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy

Mechanismus účinku léku

  • BRAF je molekula v cytoplasmě buněk, jejím úkolem je zpracovávat a předávat signály. V případě mutace genu BRAF označované jako V600 vysílá molekula BRAF trvale signály, aniž je přijímá. Tyto signály jsou dále zpracovávány a předávány dalšími molekulami signální kaskády. Je tak podporován růst buněk a jejich dělení.
  • Kobimetinib blokuje tyto molekuly signální kaskády, podává se souběžně s lékem blokujícím BRAF (dabrafenib, vemurafenib), prorůstová signalizace v nádorové buňce je tak blokována účinněji.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy jednou denně 21 dní, pak 7 dní pauza dlouhodobě.
  • Může se užívat s jídlem.
  • Během léčby kobimetinibem se nemá pít grapefruitová šťáva (může snížit odbourávání léku a zvýšit tak riziko nežádoucích účinků) a užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snižovat účinnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek má malý vliv. Případné poruchy zraku nebo jiné nežádoucí účinky mohou mít vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).