larotrektinib (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy

Mechanismus účinku léku

  • Patologické fúze genů, jež jsou důsledkem přestavby chromozomů lidských genů NTRK1, NTRK2 a NTRK3, vedou k tvorbě onkogenních fúzních proteinů TRK. Tyto proteiny aktivují buněčné signální dráhy, které se podílejí na proliferaci a přežití buněk, což vede ke vzniku nádoru. Larotrektinib blokuje aktivitu těchto proteinů

Registrované indikace

  • Solidní nádory, které vykazují fúzní gen neurotrofní receptorové tyrozinkinázy (NTRK)

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Tvrdé tobolky užívané ústy dvakrát denně, dlouhodobě
  • Tobolky se polykají celé a zapijí se sklenicí vody, užívají se nezávisle na jídle
  • Během léčby se nemají požívat grapefruity / grapefruitová šťáva nebo přípravky obsahující třezalku tečkovanou (mohou zvýšit riziko nežádoucích účinků nebo snížit účinnost)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Během prvních 3 měsíců léčby byly hlášeny závratě a únava, které mohou mít vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje v tomto období.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen. 
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).