ponatinib (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy

Mechanismus účinku léku

  • Na povrchu buněk jsou různé receptory pro příjem vnějších signálů (ligandů), po navázání ligandů se aktivuje vnitřní část receptoru – proteinová kináza. Signál je předáván dále do buňky jsou tak ovlivněny růst a dělení buněk, apoptóza a další vlastnosti.
  • Ponatinib blokuje některé proteinové kinázy včetně kinázy BCR-ABL, která je specifická pro některé typy leukémií a blokuje tak růst a dělení buněk

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy jednou denně dlouhodobě
  • Lze užívat s jídlem. Tablety nedrtit nekousat.
  • Během léčby ponatinibem se nemá pít grapefruitová šťáva (může zvýšit riziko nežádoucích účinků) a užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snižovat účinnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Ponatinib má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. S přípravkem bývají spojovány nežádoucí účinky, jako jsou letargie, závratě a rozmazané vidění. Proto se při řízení nebo obsluhování strojů doporučuje opatrnost

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).