Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ČLS JEP dne 23.10.2012 ve FN Motol

Přítomni:

Vorlíček, Abrahámová, Prausová, Petruželka, Tesařová, Kolářová,Cwiertka, Ryška, Dušek, Vyzula, Melichar

Omluveni: Fínek, Petráková
Nepřítomen: Žaloudík
Hosté:

MUDr. M. Šachlová, prof. MUDr. M. Babjuk, CSc., MUDr. M. Matoušková,prof.MUDr. L. Rob, CSc.

 1. Schůzi zahájil prof. Vorlíček. Byli jsme hosty prim. Prausové na Oddělení klinické onkologie a radioterapie. Prim. Prausová přivítala všechny přítomné. Ředitel nemocnice JUDr., Ing. M. Ludvík, MBA přivítal přítomné a pohovořil o obtížné situaci v onkologii vzhledem k VZP. Upozornil na úhradovou vyhlášku, která je nejdůležitější. Klíčovým problémem je správné vykazování DRG alfa. Upozornil na nestejné kvality KOC a přesuny pacientů.
 2. Prof. Vorlíček provedl kontrolu zápisu z minulé schůze.
 3. Na JOD byla schůzka s onkology mimo KOC. Budeme se stále stýkat a společně konsultovat. Schůzka proběhla přátelsky.
 4. Na JOD byla schůzka členů výboru a vedoucích KOC. Doc. Dušek přednesl závažný materiál - předběžné výsledky fúze dat NOR a dat K-dávek jednotlivých ZZ, která jsou sídlem KOC. Prof. Abrahámová a prim. Prausová přednesly první výsledky této fúze ze svých vlastních nemocnic. Tato data umožňují ucelené sledování onkologické péče v rámci nemocnice a také mimo jiné analýzu dostupnosti a nákladů péče. Dalším výstupem využitelným pro jednání o onkologické péči na všech úrovních je analýza indikátorů kvality. Projekt nesměřuje k porovnávání center, naopak bude pokračovat dále jako služba lékařům a managerům uvnitř nemocnic.
 5. Prim. M. Šachlová, gastoenteroložka z MOÚ a preventoložka, zakladatelka Sekce preventivní onkologie informovala o uvedené sekci. Sekce má 26 řádných členů napříč odbornostmi, o členství mají zájem i studenti. Proběhnou korespondenční volby do výboru, který bude mít 3 členy. V r. 2013 v rámci BOD se bude sekce preventivní onkologie prezentovat půldenním symposiem. Plánována diskuse o prevenci s veřejností. Jsou plánovány (a již odeslány) publikace v časopisech. Dále je plánována e-mailová odpovědna, semináře pro učitele a další aktivity. Byl odeslán dopis do Parlamentu ČR na MUDr. Gregoru se žádostí o zařazení aktivit sekce do plánu parlamentních seminářů.
 6. Prof. M. Babjuk a MUDr. M. Matoušková, představitelé České urologické společnosti, hovořili o problematice intravesikální aplikace BCG. Současný výpadek distribuce BCG je celosvětový a bude trvat asi do prosince 2013. Mimořádný dovoz ani SLP není možný. Intravesikální aplikace chemoterapie (zejména MitomycinC) je v řadě indikací (ne ve všech) alternativou aplikace BCG. Proto je třeba umožnit intravesikální aplikaci chemoterapie na urologických pracovištích. Dohodnuto, že obě společnosti ČUS a ČOS vytvoří společně metodický pokyn* a tento bude zveřejněn v Modré knize. Dále oba hosté sdělují, že ČUS zakládá své webové stránky. Členové výboru ČOS tuto aktivitu vítají.
  Dalším bodem, který přednesli naši hosté ČUS, je problematika metastatického karcinomu prostaty, u kterého přicházejí v úvahu další velmi slibná léčiva - Abirateron a Cabazitaxel. ČUS napíše vyjádření o užitečnosti těchto léčiv. Sami jsme (prof. Melichar) vyjádření již napsali. Dopis prof. Melichara je přílohou toho zápisu.
 7. Prof. L. Rob, představitel České gynekologické společnosti a zejména onkogynekologické sekce, přišel projednat materiál, kterým se zakládají Onkogynekologická centra. Uvedená centra budou centralizovat gynekologickou operativu. Každé pracoviště musí vykázat ročně nejméně 100 nově zachycených karcinomů a 60 radikálních operací. Onkogynekologická centra mají být v tomtéž ZZ, kde je KOC. Některá KOC jsou však v oblasti onkogynekologie insuficientní. Centra by měla být akreditována. O léčbě v onkogynekologii rozhoduje multidisciplinární tým, jehož členy jsou kromě onkogynekologů i klinický onkolog a radiační onkolog. Potud panuje s členy výboru ČOS shoda. Podle prof. Roba je pro onkogynekology  nutný vzdělávací program, který by je opravňoval k onkologické medikamentózní léčbě. S tímto bodem členové výboru ČOS jednomyslně nesouhlasí, neboť medikamentózní onkologická léčba vyžaduje odborníka pro celou onkologickou léčbu a člověka, který je schopen nejen správně indikovat léčbu a být členem komplexního týmu, ale dovede zvládat i nejsložitější vedlejší účinky onkologické terapie (počítaje v to radiochemoterapii). Takovým odborníkem je jedině atestovaný klinický onkolog. O uvedených kontroverzích budeme opakovaně diskutovat.
 8. Národní onkologický program bude průběžně diskutován. Do příští schůze je třeba připravit návrhy k jeho modifikaci.
 9. Do EPAAC byl jako druhý člen nominován a schválen prof. Vyzula.
 10. Do komise pro vzdělávání ESMO byl za ČOS nominován a schválen prof. Petruželka
 11. Vyjádření pro Českou průmyslovou pojišťovnu  týkající se vyšetření exprese EGFR vypracoval prof. Ryška. Expresi EGFR u kolorektálního karcinomu před aplikací Erbituxu či Vectibixu není třeba vyšetřovat, neboť není prediktorem. Naproti tomu vyšetření K-ras je nezbytné.
 12. Dne 2. 11.2012 bude Fórum onkologů. Program byl již členům výboru ČOS a vedoucím KOC zaslán. Současně se připravuje tisková konference na 6.11.2012, kde o systému onkologické péče promluví prof. Vorlíček, doc. Dušek, prim. Prausová.
 13. Výbor ČOS vyhlašuje grant na udělení podpory z Běhu naděje. Grant je určen na přístrojové vybavení. Jednou polovinou finančních prostředků se musí podílet příslušné ZZ. Zařízení, která získala grant v posledních dvou letech jsou ze soutěže vyloučena. Zájemci se musí přihlásit do konce listopadu.
 14. Indikátory kvality pro hodnocení zdravotní péče poskytované v KOC se budou diskutovat příště. Do konce příštího týdne členové prostudují zaslaný materiál a vyjádří své názory.
 15. Příště budeme diskutovat o definici pacienta, který má být léčen v KOC.
 16. Účast člena ČOS na atestaci z radiační onkologie a naopak byl členy výboru ČOS schválen a předložen na akreditační komisi.
 17. Prof. Abrahámová sdělila, že po projednání s vrchním ředitelem Ing. Z. Kabátkem a I. náměstkem ministerstva zdravotnictví PhDr. M. Ženíškem, Ph.D. bylo dohodnuto, že do konce roku bude na podporu celostátního NORu poskytnuto z MZ 12. mil. Kč.
 18. V příštím roce bude k dispozici Afinitor pro 20 nemocných v indikaci pNET v rámci SLP pro KOC Olomouc, KOC Hradec Králové, MOÚ, KOC (VFN+NNB+TN) a KOC Plzeň.
 19. ČOS přebírá záštitu nad těmito akcemi:
  • Prague ONCO 2013 -  24.1.2013 - 25. 1. 2013 - odb. garant doc. Tesařová
  • Imunoonkologie - od teorie k praxi - 26.11.2012 - odb. garant prof. Melichar
 20. Noví členové:
  • RNDr. Poc Pavel, poslanec EP, Mariánské Lázně
  • MUDr. Valíčková Alena, MOÚ Brno
 21. Další výbor  ČOS se  bude konat 20.11.2012 v Hradci Králové.

V Praze 23.10.2012

Zapsala: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

*odkaz doplněn dodatečně po vzniku pokynu dne 16.11.2012