Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ČLS JEP konané dne 18. 9. 2012 v Olomouci

Přítomni:  
Vorlíček, Abrahámová, Ryška, Melichar, Petráková, Kolářová, Cwiertka
Omluveni: Dušek, Fínek, Petruželka, Prausová, Tesařová, Vyzula
Nepřítomen: Žaloudík
 1. Hostitelem výboru ČOS byl prof.MUDr.B.Melichar,PhD., který členy přivítal na svém pracovišti.
 2. Členy výboru ČOS  oslovil ředitel FN Olomouc doc.MUDr.Roman Havlík,PhD. a popřál úspěšné jednání.
 3. Schůzi zahájil předseda ČOS prof. Vorlíček a to kontrolou zápisu z minulé schůze.
 4. Nová sekce preventivní onkologie, kterou zorganizovala Dr. Šachlová je zatím úspěšná co do zájmu onkologů. Přihlásilo se již řada členů a na příští schůzi bude pozvána právě MUDr. Šachlová, aby nás informovala o programu sekce.
 5. Výbor ČOS trvá na svém nesouhlasném postoji k otázce aplikací protinádorové farmakoterapie v oblasti onkogynekologie indikované a podávané lékaři bez atestace z klinické onkologie. O problému budeme dále jednat na příští schůzi.
 6. Je třeba, aby se členové výboru ČOS vrátili k našemu Národnímu onkologickému programu a rozmysleli si jeho změny tak, aby nový program lépe odrážel současnou situaci v onkologii,  zejména veškeré změny odborné i legislativní. Jen tak bude možné, aby NOP mohl být předložen budoucímu prezidentu republiky. O programu budeme jednat na příští schůzi, kdy se předpokládá většinová účast členů výboru ČOS.
 7. Prof.Vorlíček informoval o schůzce zástupců výboru ČOS se zástupci VZP (viz příloha tohoto zápisu). VZP upozornila, že ve většině KOC není čerpána dostatečně centrová léčba, což členové výboru rozporovali.
 8. Předseda ČOS byl vyzván z MZ, aby výbor ČOS navrhl zástupce ČR do EPAAC (European Partnership Action Against Cancer). Nominován byl doc. Dušek, který již dostal jmenovací dekret a bude reprezentovat naše MZ na evropském fóru.
 9. Mění se složení lékové komise  na ČLS JEP. Do této komise docházel vždy prof.Vorlíček. Jako další reprezentant z výboru ČOS byl přijat prof. Melichar, který v  budoucnosti prof. Vorlíčka nahradí.
 10. Výbor ČOS vyslovil znepokojení nad obsahem článku uveřejněném v Hospodářských novinách ze dne 14.9.2012. Článek se týká Protonového centra v Praze. Členové výboru ČOS se obávají hrozícího nebezpečí nevyváženého financování radioterapie v České republice, s upřednostňováním jedné modality na úkor ostatních, které by mohlo v konečném důsledku znemožnit plošnou dostupnost radioterapie pro onkologické pacienty.
 11. Jednání ohledně kultivaci kódů výkonů se  bude konat 24.9.2012 na MZ u MUDr. Pokorného. Účastnit se bude za výbor ČOS prim. Petráková a prim. Prausová. Bude se jednat o aktualizaci kódů, týkajících se aplikace protinádorové farmakoterapie. Dalším tématem budou kódy týkající se kompletizace a validace hlášení NOR. Nasmlouvané kódy (pokud budou přijaty) budou platné od r. 2014.
 12. Před zahájením programu JOD v Českém Krumlově proběhne společné jednání členů výboru ČOS  a vedoucích KOC (15,00 hod.- kavárna Ántré). Budeme hovořit o indikátorech kvality onkologické péče  a dále o definici nemocného, který má být léčen v  KOC. Členové výboru ČOS a vedoucí KOC si rozmyslí, jak by tyto požadavky mohly být realizovány a kteří pacienti by měli být přednostně léčeni v KOC.
 13. Žádost Krajské zdravotní a.s. o změnu ve statu KOC v Ústí nad Labem, která by umožnila podávání biologické léčby také na Onkologickém oddělení v Chomutově*, byla prodiskutována členy výboru per rollam elektronicky a byla kategoricky zamítnuta všemi členy výboru ČOS, kteří se k této otázce vyjádřili. V tomto smyslu znělo i vyjádření prof.Vorlíčka pro vedení MZ.
 14. Postoj výboru ČOS k nadstandardům v onkologické péči je neměnný. V onkologické  péči nadstandardy v žádném případě nedoporučujeme.
 15. Dr. Nováková z Linkos navrhuje zřídit facebookovou stránku k podpoře a propagaci NOP. Výbor ČOS souhlasí.
 16. Dne 18.10.2012 od 19 do 20 hod.(v rámci JOD v Českém Krumlově) bude schůzka s onkology pracujícími mimo KOC (povede doc.Tesařová).
 17. Záštity - výbor ČOS jako každoročně dává záštitu celostátnímu onkologickému setkání nazývanému tradičně Jihočeské onkologické dny (JOD).
 18. Výbor ČOS  souhlasí s návrhem prof. Šlampy na reciproční účast odborníků klinické a radiační onkologie při atestacích. Bude dále projednáno na akreditační komisi ( termín 23.10. 2012 ve 13.00 hod. na MZ) - zařídí prof.Melichar.
 19. Firma Bayer poskytla sponzorský dar na podporu aktualizovaného vydání Modré knihy. Částka bude použita na ocenění autorů.
 20. Výbor ČOS je znepokojen distribučním nedostatkem BCG vakcíny, která je nezbytná pro léčbu karcinomu močového  měchýře.
 21. Letos nebyla poskytnuta žádná podpora pro sběrná místa NOR. Prof. Abrahámová jednala na MZ, jednání budou pokračovat. Zatím stále chybí systémové řešení financování, není zajištěna ani podpora na rok 2013. Kód pro NOR by mohl být v platnosti až od r. 2014 (viz bod 11).
 22. Prof. Abrahámová sděluje, že  na jaře příštího roku (těsně před konáním BOD) se bude konat další certifikovaný kurz pro pracovnice NOR. Zájemkyně, které ještě nezískaly certifikát se mohou hlásit u  Hildy Vorlíčkové z NCO NZO v Brně, která již s organizací kurzu začala.
 23. Noví členové ČOS:
  • MUDr. Grell Peter, MOÚ, Brno
  • MUDr. Dobiášová Barbora, MOÚ, Brno
  • MUDr. Ďuríková Kristýna, MOÚ, Brno
  • MUDr. Slánská Iva, Klinika onkologie a radioterapie, Hradec Králové
  • MUDr. Szitásová Yvona, CKO, Oblastní nemocnice Kolín
  • MUDr. Šimonová Gabriela, CSc., Odd. stereotaktické a radiační neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce
  • MUDr. Kališová Klára, Onkologické a radioterapeutické odd., FN Plzeň
  • MUDr. Janková Zuzana, Onkologické a radioterapeutické odd., FN Plzeň
  • MUDr. Pulkertová Adéla, Oblastní nemocnice Kolín
  Noví členové přihlášení do ČOS - sekce preventivní onkologie (kompletní seznam zájemců o práci v sekci včetně stávajících členů ČOS na stránkách sekce): *
  • MUDr. Prošvic Petr, Urologické odd., Odd. klinické onkologie, Oblastní nemocnice Kolín
  • Prof. MUDr. Hrubá Drahoslava, CSc. Ústav preventivního lékařství, Brno
  • Doc. MUDr. Foretová Lenka, Ph.D., MOÚ, Brno
  • MUDr. Dvořák Vladimír, Brno
  • Bc. Přikrylová Michaela, MOÚ, Brno
  • Mgr. Vyhlídal Tomáš, Olomouc
  • MUDr. Schneiderová Monika, MOÚ, Brno
  • MUDr. Martinov Petr, Trutnov
  • Doc. MUDr. Králíková, CSc., VFN, Praha
  • MUDr. Prokopová Marcela, ordinace PL, Ostrava
  • Ing. Samek Antoním, Ipsen Pharma
  Připomínáme, že členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti.*
 24. Příští schůze výboru ČOS se bude konat dne 23.10.2012 ve FN Motol.

Praha 18.9.2012                                                        Zapsala: Prof. MUDr. J.Abrahámová

* dodatečná formulační  změna v zápisu