Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 20.1.2015 v Plzni

Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Fínek, Prausová, Melichar, Petruželka, Tesařová, Petráková, Kolářová, Cwiertka
Host: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Omluveni: Dušek, Ryška, Vyzula
Nepřítomen: Žaloudík
 1. Schůzi zahájil prof. Vorlíček. Jsme hosty prof. Fínka na Onkologické a radioterapeutické klinice FN Plzeň. Účastníky přivítal ředitel Fakultní nemocnice v Plzni MUDr. Václav Šimánek. Velmi ocenil přínos Onkologické a radioterapeutické kliniky pro Fakultní nemocnici a pro celý region a dále hovořil o možnostech dalšího rozvoje nemocnice. Jako velký výdobytek hodnotil zakoupení PET/MR, které začne fungovat letos na jaře a je jediným přístrojem svého druhu ve východním bloku.
 2. Prof. Vorlíček provedl kontrolu zápisu z minulé schůze.
 3. Ředitel AIFP Mgr. Jakub Dvořáček pohovořil o navrhovaných opatřeních v oblasti etiky ve vztahu lékařů a farmaceutických firem. Rozvinula se diskuze. Přítomní členové výboru ČOS a revizní komise (podle prezenční listiny) vyjádřili svůj jednomyslný nesouhlas s navrhovanými opatřeními a svůj názor vyslovili v zamítavém prohlášení, které je přílohou tohoto zápisu. 
 4. Výbor vyhlašuje volby do výboru České onkologické společnosti. Zítřejším dnem (21.1.2015) může začít volební kampaň, která bude trvat do 10.4.2015. Podávání návrhů na členy výboru bude končit 21.3.2015. Navrhovat kandidáty mohou jen členové ČOS a navrhováni mohou být opět jen členové ČOS. Návrhy kandidátů nebo vlastní kandidatury do výboru a do revizní komise mohou členové ČOS podávat v rámci volební kampaně do 21.3.2015 23:59. Pro tyto účely bude v polovině února otevřen volební modul na Linkos. Dne 31.3.2015 bude provedena volební komisí kontrola členství v ČOS a posléze budou odeslány volební lístky s navrženými kandidáty. Odeslané volební lístky musí mít na obálce jako nejzazší datum 11.5.2015, komise se sejde 18.5.2015 ke skrutaci a posléze vyhlásí výsledky voleb. Do volební komise byli zvoleni Dr. Radek Lakomý, Dr. Alexander Poprach, Dr. Alexandra Aschermannová, Dr. Denisa Vitásková a Dr. Karel Cwiertka. Dr. Cwiertka byl pověřen organizací práce volební komise do zvolení předsedy volební komise.
 5. Volební schůze Imunologické sekce ČOS bude 23.1.2015 ve 14 hod. v hotelu Clarion.
 6. Promluvil host prof. Štěrba přednosta kliniky dětské onkologie v Brně a proděkan LF MU, který se stal nově předsedou sekce pediatrické onkologie ČOS. Pohovořil o problémech v dětské onkologii a to jak legislativních tak i o (z toho vyplývajících) problémech registračních. Jde o relativně malý počet nemocných soustředěných ve dvou centrech dětské onkologie a to v Praze (FN Motol) a v Brně (FN Brno). Výbor ČOS ujistil prof. Štěrbu o své podpoře a pochopení pro tuto jedinečnou problematiku.
 7. Dnešním dnem je vyhlášena soutěž o cenu České onkologické společnosti za rok 2014 a to jedna cena za monografii a jedna za originální publikaci. Návrhy je možné posílat předsedovi ČOS do příštího zasedání výboru.
 8. Pracovní skupina pro nutrici v onkologii navrhuje uspořádat tzv.“ Nutriční den v onkologii“. Výbor ČOS dává akci záštitu a souhlasí s PSMO.
 9. Výbor ČOS dostal od Národního referenčního centra pověření k ukončení kultivace DRG. Vzato na vědomí.
 10. Členové akreditační komise souhlasí s prodloužením akreditace pro obor specializačního vzdělávání Klinická onkologie pro FN Olomouc.
 11. V příloze je přehled docházky členů výboru ČOS na schůze výboru v r. 2014.
 12. Záštity : 
  • XX. Den profesora Vladimíra Staška, 24.4.2015 TOP HOTEL Praha
  • Onkologie v praxi, 4.- 6.3.2015, Hotel Sladovna Černá Hora
  • VIII. Winter Glio Track Meeting, 13.-14.2.2015, Hotel Akademie, Velké Bílovice
 13. Noví členové:
  Sekce pro endokrinní nádory:
  • MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. - Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
  Sekce mladých onkologů:
  • MUDr. Michaela Čabiňáková - Onkologická klinika VFN
  • MUDr. Martin Matějů - Onkologická klinika VFN
  • MUDr. Jan Špaček - Onkologická klinika VFN
  • MUDr. Hana Turková - Onkologická klinika VFN
  • MUDr. Michaela Miškovičová - Onkologická klinika VFN
  • MUDr. Zuzana Ušiaková - Onkologická klinika VFN
  • MUDr. Michal Vočka - Onkologická klinika VFN
  • MUDr. Emília Suková - ORAK Plzeň
  Česká onkologická společnost:
  • MUDr. Jan Mařan - Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
  • MUDr. Věra Vařeková - Onkologická ambulance Kutná Hora
  • MUDr. Ivo Michalička - Onkocentrum Zelený pruh
  • MUDr. Tereza Kohlová - Onkocentrum Medicom
  • MUDr. Jan Jansa - Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
  • MUDr. Alena Franková - Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
  • MUDr. Anežka Tomková - Nemocnice Na Pleši
  • MUDr. Jakub Blecha - Nemocnice Na Pleši
  Imunologická sekce:
  • MUDr. Leona Koubková - Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol
  • RNDr. Dominik Filipp, CSc. - Ústav molekulární genetiky, odd. Imunobiologie, Praha 4
  • Prof. MUDR. Terezie Fučíková, DrSc. - Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK Praha
  • MUDr. Kateřina Kubáčková - Onkologická klinika FN Motol
  • MUDr. Hana Turková - Onkologická klinika 1. LF UK a VFN
  • Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. - Onkologická klinika 1. LF UK a VFN
  • MUDr. Lucie Lukešová - Onkologická klinika FNOL
  • MUDr. Jana Strážnická - Onkologická klinika FNOL
  • MUDr. Petr Beneš, Ph.D. - Onkologická klinika FNOL
  • RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk - Ústav patologie 1. LF UK a VFN
  • MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. - MOÚ Brno
  • MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. - MOÚ Brno
  • MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. - Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
  • MUDr. Ing. Eva Kriegrová - Ústav imunologie LF UP a FNOL
 14. Trváme na jmenování onkologického ombudsmana pro VZP. Před řadou měsíců byla tato funkce ze strany VZP slíbena a přes několikeré urgence se nám nedostalo jasné odpovědi. Již před časem byl výborem ČOS navržen jednohlasně MUDr. Zdeněk Linke, primář Okologické kliniky ve FN Motol. Požadujeme jmenování ombudsmana za stejných podmínek, za jakých toho dosáhla Společnost českých patologů.
 15. Dne 9.1.2015 se konala schůzka výboru ČOS s představiteli pojišťoven. Důvodem bylo vyjasnění a upřesnění stanovisek týkajících se léčby HER2 pozitivních nemocných. Zápis z jednání dostanete během týdne.
 16. Prof. Abrahámová informovala o své komunikaci s nefrologickou a hepatologickou společností. V indikacích mnoha léčiv (např. Vemurafenibu) jsou v indikačních podmínkách uvedeny „normální jaterní a ledvinné funkce“. Uvedené obecné vyjádření onkology velice znevýhodňuje v jednání s plátci péče. Vyjádření České hepatologické společnosti (doc. MUDr. P. Urbánek, CSc.) a České nefrologické společnosti (prof. MUDr. O. Viklický, CSc. a prof. MUDr. I. Rychlík, CSc.) jsou přílohami tohoto zápisu.
 17. Prof. Abrahámová požádala členy výboru ČOS, aby podpořili na svých pracovištích a to zejména ve svých sběrných místech NOR, účast pracovnic registru na certifikovaném kurzu, který bude první týden letošního dubna. Při malém počtu přihlášených by se vzdělávací kurz nemohl konat.

Přílohy zápisu:

 1. Prezenční listina za rok 2014
 2. Stanovisko ČOS ČLS JEP k cílům a procesu iniciativy „Transparentní spolupráce“ jak je popsaná na webu AIFP
 3. Vyjádření hepatologické společnosti ke stávajícímu znění indikačního omezení přípravku Zelboraf
 4. Vyjádření nefrologické společnosti k otázce posouzení adekvátnosti renální funkce

Příští schůze se koná 3.3.2015 v 10 hod ve FN Olomouc.
Zapsala: J.Abrahámová