Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti konané dne 20.11.2012 v Hradci Králové

Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Prausová, Fínek, Petruželka, Melichar, Ryška, Petráková, Cwiertka, Dušek, Kolářová
Omluveni: Vyzula, Tesařová
Nepřítomen: Žaloudík
Host: Mgr. Tereza Pecháčková
 1. Přítomné přivítal prof.Vorlíček. Byli jsme hosty prof. Ryšky přednosty Fingerlandova ústavu patologie LF UK a FN Hradec Králové. Přivítat nás přišel ředitel FN Hradec Králové prof. MUDr. Roman Prymula, CSc. ,Ph.D. Následovala prohlídka ústavu, který je částečně zcela nový,  částečně zrekonstruovaný. Je velmi moderní a vyhovuje jak po stránce odborné (a to na vysoké úrovni) tak pro práci pedagogickou.
 2. Prof. Vorlíček provedl kontrolu zápisu z minulé schůze výboru.
 3. Výbor ČOS blahopřeje prof. MUDr. Pavlu Klenerovi, DrSc., dlouholetému předsedovi výboru ČOS k získání  ocenění Česká hlava.
 4. Mgr. Pecháčková, manažerka občanského sdružení “Nejsi na to sama“ informovala o pilotním projektu Second Opinion, který její organizace připravuje ve spolupráci s VZP. Projekt se týká možnosti nemocných požádat o druhý názor odborníky z jiného pracoviště, než je to, na kterém právě  probíhá jejich léčba. Projekt by měl být v první fázi testován ve dvou krajích a to v Ústeckém a Jihočeském. Výbor ČOS by navrhl konsultanty. Mgr. Pecháčková chtěla vyjádření o ekonomickém zajištění a o celkové organizaci. Zveřejňování by bylo na stránkách www. rakovina prsu.cz. Proběhla krátká diskuze. Instituce druhého názoru de facto existuje a ve většině KOCů probíhá formou konsultace s pacientem, nikoliv přes internet pouze elektronicky. Domluveno, že Mgr.Pecháčková sepíše svůj návrh projektu a vyzdvihne to, co je v jejím pojetí nové a dále i způsob vyhodnocení úspěšnosti projektu. Návrh zašle prof.Vorlíčkovi a jednotliví členové výboru ČOS se k němu následně vyjádří.
 5. Prof. Vyzula, který vedl Fórum onkologů, děkuje všem za účast. Zprávu z Fóra zaslal všem e-mailem. Tato setkání jsou velice užitečná i když s malým realizačním výstupem. I přesto budeme v konání pravidelných Fór pokračovat.
 6. Tisková konference (Vorlíček, Prausová) byla velmi užitečná, atmosféra byla přátelská. Konference měla veliký mediální ohlas, byla 3x v televizi a v řadě tištěných periodik. Domníváme se, že jak novináři, tak i čtenáři a posluchači si uvědomili, že incidence i prevalence zhoubných nádorů progresivně stoupá a že k financování je třeba nastavit zcela jasná pravidla a to od plátců i MZ.
 7. Doc. Dušek informoval o vypracovaném návrhu kritérií kvality KOC (vyžádáno ze strany MZ ČR). Navržená pravidla byla odsouhlasena Dokument bude autorizován (první autor doc. Dušek, spoluautoři všichni členové výboru). Bude publikován v některém onkologickém periodiku. Projekt se bude samozřejmě vyvíjet a bude během času postupně novelizován - jde o pilotní fázi, kdy hlavním principem byla jednoduchost a dosažitelnost kritérií. Návrh je v konečné podobě přílohou zápisu.
 8. Formulujeme definici onkologického pacienta, který má být léčen v KOC. V KOC může být léčen  jakýkoliv pacient s tím, že jsou určité diagnózy či stavy, které mohou být léčeny pouze a jen v KOC. Je to především pacient vyžadující kurativní radioterapii, specializované onkochirurgické výkony, nákladnou a specializovanou farmakoterapii (event. imunoterapii) a pacienti se vzácnými nádorovými onemocněními.
 9. Prof. Abrahámová sděluje, že MZ poskytlo finance na podporu sběrných míst NOR za rok 2012 ve výši 10 mil. Kč. Částka byla rozdělena podle počtu ukončených validních hlášení za rok 2010. Informace o  přidělených částkách byla zaslána na MZ. Informováni byli všichni vedoucí KOC a všichni členové Rady Národního onkologického registru. Tabulka rozdělovníku je přílohou tohoto zápisu.
 10. Neuroonkologická sekce rozvíjí svou činnost. Členové měli své jednání v Brně v čele s prof. Benešem a prof. Šedem. Představitelé sekce mají v plánu velice hodnotné projekty, o kterých budeme průběžně informováni. Je rovněž dojednávána spolupráce s IBA MU.
 11. Do konce listopadu budou akceptovány poslední připomínky do Národního onkologického programu. Doc. Dušek navrhl posílit pozici prevence nádorů, včetně prevence u již léčených onkologických pacientů (dispenzární programy, sekundární a terciální prevence). Návrh byl po diskuzi přijat. Rovněž bylo odsouhlaseno posílení pozice NOP  a ČOS v otázkách hodnocení ekonomiky a nákladové efektivity péče (připraví prof. Fínek).
 12. Prof. Melichar napíše dopis na radu VILP ohledně Afinitoru v indikaci pNET (chceme více center). Dopis bude obecnější a dotkne se i jiných oblastí léčby a rovnoprávnosti KOC, text bude zdůrazňovat fakt, že statut KOC s sebou přináší nejen práva, ale zejména povinnosti..
 13. Editorem monotématického čísla časopisu Remedia, určenému pro onkologii bude MUDr. Petráková.
 14. Doc. Dušek komunikuje s představiteli VZP a SZP skutečně reálný vývoj (tedy nárůst) počtu onkologických pacientů v ČR a rostoucí zátěž sítě KOC. Komunikace s nám. Ing. Šlajsovou z VZP je pozitivní, v blízké budoucnosti dojde i k semináři na půdě VZP. Stejná informační služba bude odpracována pro SZP.
 15. Protonové centrum - členové výboru  ČOS souhlasí s vyjádřením prof. Šlampy za SROBF, které přednesl na Vědecké radě ČLK. Většina členů výboru ČOS je ve vedoucích funkcích ve svých ZZ a má na svém oddělení/klinice i radiační část za kterou je zodpovědná.
 16. Je opět vyhlášen grant ČOS z prostředků Běhu naděje. Zatím se přihlásilo jediné pracoviště.
 17. Finanční rozpočet ČOS pro rok 2013 byl schválen.
 18. Výbor ČOS oceňuje a podporuje dosavadní aktivity sekce preventivní onkologie. Sekce má 33 řádných členů a zvolila svůj výbor ve složení: MUDr. Šachlová, Doc. MUDr. Foretová, MUDr. Bajčiová. Blahopřejeme.
 19. Výbor ČOS vyjadřuje podporu pilotnímu projektu, do kterého bude zařazeno 20 nemocných s hepatocelulárním karcinomem nebo jaterními metastázemi kolorektálního karcinomu, kterým bude  intraarteriálně aplikováno Ytirium90 (analogicky jako TACE). Projekt  podporuje Společnost chirurgická a Společnost intervenční radiologie. Projekt se uskuteční ve spolupráci Onkologické kliniky a Kliniky zobrazovacích metod FN v Plzni. Platba domluvena s VZP.
 20. Výbor ČOS uděluje záštitu akci: Onkologie v gynekologii a mammologii, která se bude konat pod garancí MUDr.Renaty Neumannové,PhD, MBA dne 11.1 -12.1.2013 v Černé Hoře u Brna
 21. Příští schůze bude 18.12.2012 ve VFN v Praze. Hosty budou pracovníci SÚKL.

Hradec Králové 20.11.2012

zapsala: Prof. MUDr. J. Abrahámová, DrSc.