Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 19.1.2021 telekonferenčně

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Omluveni: --

 1. NOP

Práce na NOP pokračují vzájemnou spoluprací prof. M. Svobody a prof. P. Tesařové podle přesně stanoveného časového harmonogramu.

Draft je hotov prakticky ze 2/3, po víkendu, kdy bude pravděpodobně zcela dokončen, zašle prof. Svoboda všem členům výboru, aby mohli již provádět event. korekce.

V souvislosti s tvorbou NOP byla opět pozvána prof. Tesařová na jednání AmCham, kde byla nabídnuta ČOS pomoc při tvorbě NOP dle amerického či chorvatského vzoru. Členové výboru se shodli na již mnohokrát diskutovaném modelu, kdy autorem NOP je výbor ČOS a dále se na něm budou podílet svými doplňky odborné společnosti, jejichž zástupci jsou členy MDT a kteří se podílejí na diagnostice a léčbě zhoubných nádorů. Výbor ČOS ČLS JEP děkuje ochotě AmCham, ale svoje autorství považuje za dominantní a vzhledem ke specifičnosti podmínek zdravotnictví v různých zemích považuje pomoc za problematickou. Jak již bylo dříve řečeno, dalšími subjekty, které budou nahlížet do připraveného textu, jsou MZ ČR, plátci péče, AIFP, ČAFF a zástupci pacientských organizací.

Členové výboru děkují všem, kteří se podílí na tvorbě tohoto dokumentu.

Facebook schválil změnu názvu stránky o NOP na „Národní onkologický program – sekce pro veřejnost“. V těchto dnech je Facebookem informováno o změně cca 1300 sledujících.

 1. Společná stanoviska ČOS a VZP.

Kontakt s plátci péče stále pokračuje. Další jednání bude 20.1. v 16:00 hodin. O průběhu budeme informovat, setkání se účastní předsedkyně a prof. Fínek.

 1. Spolupráce ČOS ČLS JEP s AIFP.

 • AIFP zaslala návrh řešení Home Delivery. Členové výboru tuto formu distribuce léčiv u onkologicky nemocných nepovažují za vhodnou.
 • Virtuální onkologický kongres - jaro 2021

Bude se jednat pouze o on-line seminář, nikoliv kongres, který poběží on-line nebo kombinovaně s prezenční formou. Nejedná se o žádnou formu národního kongresu a pro aktivní účast budou vyzváni členové ČOS ČLS JEP. Příští schůzka s AIFP telekonferenčně bude 2.2.2021. 

 1. Návrh řešení garance stávajících významných kongresů ČOS ČLS JEP. Termíny kongresů.

Členové výboru se shodli, že ani jeden z existujících kongresů s onkologickou tématikou nesplňuje úroveň a podmínky kladené na národní onkologický kongres. Vzhledem k tomu, že ani v jednom případě není výbor ČOS autorem, organizátorem kongresu, nebude zasahovat do termínů, které si pro svůj kongres stávající organizátoři určí. Členové výboru nevylučují, že v čase dojde k vývoji situace, která dovolí národní kongres uskutečnit. 

 1. Reakce na vydaná stanoviska výboru ČOS k aplikaci inovativní systémové farmakoterapie pouze na pracovištích klinické onkologie.

 • Společné stanovisko ČOS a ČUS ČLS JEP.

Zástupci výboru ČUS a ČOS vydali společné memorandum o další spolupráci v MDT a indikaci a realizaci léčby karcinomu prostaty pomocí ARTA. Memorandum je již na stránkách Linkos.

 • Společná ústní domluva s ČPFS.

V současné době existuje ústní domluva se zástupci ČPFS o změnách v budování algoritmu diagnostiky a léčby bronchogenního karcinomu. Základem je přesunutí včasné diagnostiky na pracoviště pneumologie i onkologie do KOC. Jedná se o urychlení procesu diagnostiky, upřesnění a získání dostatku materiálu pro správnou klasifikaci nádorů při bronchoskopii a následně správná indikace léčby v MDT. 

 1. Kongres primární péče bude pravděpodobně přesunut na květen 2021 v Praze. Žádost o blok přednášek.

Členové výboru se spojí se zástupci praktických lékařů a dle vývoje situace event. blok přednášek naplní. Přednášku připraví předsedkyně a prim. K. Petráková. 

 1. Stanovisko ČOS ČLS JEP k řešení okamžité rekonstrukce prsu po ablaci pro karcinom prsu – autor T. Büchler.

Doc. Büchler zatím k uvedené problematice nemá nové informace. Průběh a vývoj jednání budeme sledovat. 

 1. Dojednána účast na výběrovém řízení na pozici primáře Onkologického oddělení v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně.

Dne 21.12. 2020 v 10:00 hodin se konalo výběrové řízení za účasti prof. M. Svobody. Primářkou a vedoucí lékařkou KOC Zlín se stala dr. Pospíšková. Paní primářce členové výboru blahopřejí a těší se na spolupráci. 

 1. Znění zápisu bodu o genomovém testování u ca prsu zaslán na přání VZP náměstku Ing. Šmehlíkovi.

Současně předsedkyně obdržela dopis od Ing. Vladimíra Chmela, jednatele firmy Xeneo, s.r.o., který žádá, aby členové výboru vypracovali vyjádření ke zrušení kódu 99959. Dne 20.1.2021, jak bylo uvedeno, zástupci výboru navštíví náměstka Ing. Šmehlíka a skutečnost s ním prodiskutují a zeptají se na řešení úhrady genomického testu v době do realizace pilotního projektu MOÚ a VZP, který se bude týkat provádění genomického testu Mammaprint.

Prof. Svoboda uvedl, že již proběhla schůzka se zástupci firmy, která realizuje Mammaprint a již se připravují materiály v českém jazyce. 

 1. Předsedkyně ČOS zaslala výzvu pacientům se zhoubným onemocněním na stránky Linkos, kde apeluje na užitečnost očkování proti Covid-19. Předsedkyně děkuje zástupcům MOÚ i prof. Tesařové za podněty. 
 1. T. Svoboda zaslal znění textu, kterým ESMO oslovuje své členy v souvislosti s vakcinací Covid-19.

MUDr. Svoboda uvedl, že v nejbližší době budou k dané problematice z ESMO zaslány další výsledky a poznatky o Covidu-19 u onkologických pacientů. Link na stanovisko ESMO k vakcinaci.

 1. Sekretariát ČLS JEP zaslal žádost o vyjádření odborné společnosti k organizaci a průběhu vakcinace v ČR. Předsedkyně odpověděla ve smyslu podpory vakcinace pro zdravotníky, pacienty i běžnou populaci. 
 1. Sekretariát ČLS JEP oslovil odborné společnosti k zaslání připomínek, které se týkají novelizace systému interního hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.

Výbor ČOS nemá připomínky.

 1. MUDr. S. Vokurka zaslal materiály, které podávají přehled výstupů činnosti Sekce podpůrné léčby ČOS s přáním o vyjádření výboru ČOS k činnosti sekce a schválení návrhů, týkajících se úprav činnosti sekce.

Členové výboru se všemi zaslanými materiály souhlasí, souhlasí s činností sekce, souhlasí s návrhy úprav činnosti i názvu.

 1. Miroslav Světlák, přednosta Ústavu psychologie a psychosomatiky MUNI požádal o možnost provedení průzkumu názoru lékařů ČOS na elektronické zdravotnictví prostřednictvím krátkého dotazníku. Průzkum zajistí dr. Nováková a výsledky předá přednostovi Ústavu psychologie a psychosomatiky.

Členové berou na vědomí a souhlasí. 

 1. Předsedkyně podepsala nový dokument o podpoře společnosti MSD časopisu Klinická onkologie, vzhledem k personálním změnám ve společnosti Care Comm.

Členové výboru souhlasí.

Diskuse:

Prim. Petráková požádala zástupce výboru, kteří půjdou na jednání na VZP, aby připomněli realizaci stanoviska o nehrazených léčivech, dále aby připomněli realizaci ambulantních výkonů aplikace protinádorové léčby. Upozornila na problémy se společným stanoviskem u CDK4/6 od doby, kdy byla schválena úhrada Kisqali.

Dr. Tomášek navrhl účast regionálních onkologů na kongresu primární péče přednáškou o spolupráci s KOC.

Termín a forma dalšího setkání bude 23.2.2021 pravděpodobně telekonferenčně, pokud bude dostatek témat k řešení.

Noví členové:

ČOS:

 • MUDr. Vacková Kateřina – Loono Praha
 • MUDr. Skalický Pavel, Ph.D. – 1. chirurgická klinika FN Olomouc
 • MUDr. Raisová Gabriela – Krajská nemocnice T. Bati
 • MUDr. Bártková Monika – Medicusprakticus s.r.o. Kravaře

Sekce mladých onkologů:

 • MUDr. Raisová Gabriela – Krajská nemocnice T. Bati

Sekce pediatrická:

 • MUDr. Bártková Monika – Medicusprakticus s.r.o. Kravaře

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP