Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 27. 2. 2018 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Prausová, Svoboda M., Svoboda T., Študentová, Tesařová, Žaloudík
Omluveni: Petráková, Petruželka, Ryška, Vorlíček,
Hosté: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
 1. Dispenzarizace pacientů s onkologickým onemocněním.
  Dispenzarizace u konkrétních onkologických diagnóz bude popsána na konci jednotlivých kapitol v Modré knize. Jedná se o otevřený materiál, který bude v průběhu opakovaných vydání Modré knihy aktualizován a doplňován. Předsedkyně sdělila zájem diabetologů o sledování pacientů ve svých ordinacích, kteří mají současně diabetes a onkologickou diagnózu a zároveň projevili zájem o provádění preventivních onkologických prohlídek u diabetiků. Předsedkyně předala výborem schválenou náplň preventivní prohlídky prof. MUDr. Milanu Kvapilovi CSc., MBA, členovi diabetologické společnosti.
 2. Výsledek hospodaření za rok 2017. MUDr. Tomáš Svoboda konstatoval, že rozpočet ČOS je vyrovnaný a nevybočuje z trendu posledních let.
 3. Definice multidisciplinárních týmů – složení týmu, frekvence setkání týmu, vykazování signálního kódu.
  Multidisciplinární tým, který řeší diagnosticko - terapeutický plán pacienta musí být složen z odborníků:
  zástupce laboratorní diagnostiky, zobrazovacích metod, včetně endoskopií, operačních oborů dle lokalizace nádorového onemocnění, radiační onkologie a klinické onkologie. Tým rozhoduje o diagnosticko - terapeutickém postupu při zjištění onkologického onemocnění a dále při klíčové změně léčebné strategie a nutnosti multidisciplinárního pohledu na další postup. Týmy probíhají jednoznačně v KOC, ale mohou probíhat i na regionální úrovni, pokud je tým plně respektován příslušným KOC. Na základě proběhlého týmu zúčastnění odborníci závěr potvrdí podpisem a výkon je zaznamenán signálním kódem.
 4. Fórum onkologů – setkání členů výboru ČOS, vedoucích lékařů KOC, zástupců regionálních pracovišť, zástupců plátců péče, MZČR a SÚKL.
  Fórum onkologů se bude konat v MOÚ v Brně 20.4.2018 v 10:00 hodin. Program setkání se bude týkat změny systému úhrady centrové péče, problémy s úhradou léčby chirurgické, radiační i farmakoterapie. Úhrada diagnostických metod – prediktivní markery, včetně genetických vyšetření. Program bude v předstihu k dispozici na Linkos a bude rozeslán všem zvaným účastníkům. Ze setkání bude k dispozici podrobný zápis, který bude též na stránkách Linkos.
 5. VOZP požádala výbor ČOS prostřednictvím předsedkyně o stanovisko k léčbě onkologických pacientů protonovým zářením.
  Členové výboru se shodli, že vedení VOZP bude zaslána dohoda o provádění protonové terapie, kterou uzavřeli zástupci ČOS, SROBF a VZP a která byla součástí zápisu z minulého setkání výboru.
 6. Předsedkyně doposud neobdržela od výboru SROBF přesnou specifikaci indikací protonové léčby. Členové výboru pověřili prof. Melichara k oslovení předsedy SROBF se žádostí o předání této specifikace.
 7. R. Neumanová, předsedkyně ROC požádala o setkání v rámci výboru ČOS.
  Členové výboru zvou zástupce ROC na příští zasedání výboru 27.3.2018.
 8. Postgraduální vzdělávání.
  Vzhledem k tomu, že stanovisko České internistické společnosti není jednoznačnou zárukou adekvátního průběhu přípravy onkologů v rámci interního kmene, se členové výboru dohodli, aby předsedkyně a prof. Petruželka – předseda akreditační komise klinické onkologie navštívili náměstka MZ ČR prof. MUDr. Romana Prymulu, Ph.D., MBA se žádostí o ustanovení onkologického kmene v rámci postgraduálního vzdělávání v oboru klinické i radiační onkologie.
 9. Vyhlášení soutěže o nejlepší knižní publikaci za rok 2017 a nejlepší článek s IF za rok 2017.
  Členové výboru vyhlašují soutěž o nejlepší knižní publikaci a nejlepší článek s IF za rok 2017. Odměna pro vítěze obou soutěží zůstává jako v loňském roce 30 000 Kč. Práce do soutěže se zasílají paní sekretářce ČOS s krátkým průvodním dopisem, články s IF postačí v elektronické podobě na mailovou adresu: alena.koutska@fnmotol.cz a to nejpozději do 15.4.2018.
 10. KVMO – program na rok 2018.
  Členové výboru si velmi váží a cení práci sekce Mladých onkologů. V roce 2018 bude pokračovat aktivita sérií setkání v Brně, Praze, Olomouci, Hradci Králové a Plzni (termíny budou v předstihu upřesněny) na téma: "Rodina a blízcí pacienta - pomoc nebo komplikace a emoce v onkologii", do programu BOD 2018 bude zařazen blok „Pane doktore, kolik mi zbývá času?“ Organizaci akcí bude zajišťovat společnost T.E.O. Consulting s.r.o., která se současně ujme i spoluorganizace tradičního setkání Klubu mladých onkologů v Medlově na základě připravované smlouvy.
 11. Ustavení center vysoce specializované uroonkologické péče – nominace jednoho zástupce do pracovní skupiny pro hodnocení žádosti o udělení statutu centra a dohledem nad plněním kritérií.
  Výborem byl nominován prof. Melichar.
 12. Nová smlouva o spolupráci mezi ČLS JEP a SÚKL na zpracování odborných stanovisek.
  Výbor bere na vědomí.
 13. Připomínkové řízení: Vyhláška o převedení specializací lékařů podle dřívějších právních předpisů na základní kmeny.
  Členové výboru berou na vědomí.
 14. Vzdělávací program aprobační zkoušky lékařů.
  Členové výboru nemají ke vzdělávacímu programu připomínky.
 15. Vnitřní připomínkové řízení – obsah budoucí vyhlášky §37 – kmeny.
  U některých základních kmenů MZ ČR přistoupilo na výjimku, spočívající v umožnění zajištění povinné praxe u jiného poskytovatele zdravotních služeb. Členové výboru nemají připomínky.
 16. Připomínkové řízení, novela zákona č. 378/2007 o léčivech – ochranné prvky uvedené na obalu humánních LP.
  Členové výboru berou na vědomí bez připomínek.
 17. Oznámení o konání konference o Biosimilars, 22.2.2018 ve FN v Motole.
  Předsedkyně seznámila členy výboru s konáním výše uvedené akce, které se aktivně účastnila spolu s doc. Svobodou a doc. Demlovou z MOÚ. Závěrem je možné konstatovat, že biosimilární léky, které jsou již nyní používány v oblasti gastroenterologie a revmatologie dobře tolerovány a nevykazují sníženou účinnost oproti originálním přípravkům.
 18. Spolupráce s pacientskými organizacemi, účast předsedkyně a doc. Tesařové na tiskové konferenci MammaHelp. Dále seznámení s budoucí spoluprácí s ostatními pacientskými organizacemi žen s karcinomem prsu. (Hlas pacientek)
  Předsedkyně informovala členy výboru o stále rostoucí aktivitě pacientských organizací žen s karcinomem prsu a o podpoře ČOS těmto organizacím.
 19. Setkání předsedkyně, prim. Petrákové a MUDr. Emílie Bartiškové z VZP – závěry.
  Konkrétní závěry dohody mezi zástupci ČOS a VZP o uznaných změnách v indikacích léčby budou všem členům sděleny prostřednictvím Linkos po podpisu dokumentu obou stran.
 20. Návštěva Mgr. Jakub Dvořáček z AIFP u předsedkyně společnosti – zpráva.
  Ředitel AIFP informoval předsedkyni ČOS o aktivitě organizace v procesu změny a zrychlení úhrady léků a požádal o spolupráci zástupce ČOS.
 21. Rozšíření KOC o Karlovarský kraj.
  Členové výboru se usnesli na následující odpovědi na dotaz o rozšíření KOC o Karlovarský kraj:
  Výbor ČOS vzal na vědomí zprávu o onkologické zátěži Karlovarského kraje a o místě primární protinádorové léčby pacientů tohoto kraje. Zpráva byla zpracována na podnět vedení Ministerstva zdravotnictví ČR, které projednává systém organizace onkologické péče v tomto kraji.  Karlovarský kraj patří z hlediska počtu obyvatel k malým krajům ČR (14. v pořadí) a tomu odpovídá i relativně malý počet každoročně nově diagnostikovaných nádorových onemocnění (průměrně 1750 bez diagnózy C44). Jde tedy o počty nádorových onemocnění, jejichž léčbu lze zvládnout, i ve spolupráci se sousedními regiony, dle platných standardů. Rovněž nově přijatá koncepce organizace onkologické péče (Věstník MZ ČR, prosinec 2017) nastavuje pravidla pro efektivní organizaci péče spoluprací poskytovatelů lůžkové péče, což je v současnosti jednoznačně možnosti pro KVK, který nemá své Komplexní onkologické centrum (KOC). Nemocniční pracoviště KVK mohou plnohodnotně spolupracovat s jinými KOC. Síť KOC není uzavřená, naopak prochází pravidelnou re-akreditací a posuzováním. Za předpokladu splnění všech povinných podmínek je možné, aby se o tento statut při příštím kole akreditací ucházela i nová pracoviště. 
 22. Návštěva prof. MUDr. Marka Babjuka, CSc. – dispenzarizace uroonkologických pacientů.
  Členové výboru seznámili prof. Babjuka s realizací publikace pravidel dispenzární péče za jednotlivými kapitolami terapie onkologických diagnóz v Modré knize. Prof. Babjuk se se zněním publikovaných dat seznámí. Onkologická společnost bude nadále spolupracovat jako doposud na tvorbě standardů péče o uroonkologoické pacienty včetně pravidel dispenzarizace.
 23. Žádost o záštitu:
 24. Noví členové:
  Sekce podpůrné léčby:
  • MUDr. Jeníček Petr – Teva Pharmaceuticals ČR s.r.o. Praha
  • Doc. MUDr. Tesařová Petra, CSc. – VFN Praha, Onkologická klinika
  • MUDr. Šmardová Lenka – FN Brno, Interní hematologická a onkologická klinika

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP