Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 30. 10. 2018 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Žaloudík
Omluveni: Ryška, Študentová, Vorlíček
Hosté: --

 1. Dispenzarizace pacientů s onkologickým onemocněním praktickými lékaři – tisková konference ministra zdravotnictví 18.10.2018.
  Ministr zdravotnictví vyhlásil zahájení dispenzarizace pacientů s onkologickou diagnózou v anamnéze, u kterých byla ukončena léčba a jejichž stav na základě posouzení ošetřujícího onkologa dovolí, předání praktickému lékaři. Je nutné jednoznačně zdůraznit, že předání od onkologa k praktikovi je vždy zcela dobrovolné a na základě dohody mezi ošetřujícím onkologem a pacientem. Pacient nemusí být nikdy předán, může zůstat u svého onkologa. Dohodnou-li se pacient a onkolog o předání, řídí se praktický lékař při další péči doporučením onkologa a existující brožurou, která obsahuje poučení o další péči o nemocné s příslušnými onkologickými diagnózami. Dispenzarizující lékař (praktik nebo onkolog) může vykazovat nově vzniklý kód dispenzární péče, který je kódem sdíleným. Příslušná brožura je k dispozici na webových stránkách Linkos www.linkos.cz a byla rozeslána členům ČOS v tištěné podobě.
 2. Postgraduální vzdělávání.
  Prof. Petruželka oznámil, že zpracoval a odeslal návrh náplně předatestační přípravy v oboru klinická onkologie na příslušné oddělení MZ ČR. Jeho návrh odpovídá ESMO standardu a byli s ním seznámeni členové akreditační komise v oboru klinická onkologie.
 3. Ve dnech 5. – 6.11.2018 se bude konat kongres lékařů posudkové služby.
  Za ČOS ČLS JEP se zúčastní T. Svoboda, B. Melichar, K. Petráková a T. Büchler. Na příštím zasedání výboru podají zprávu o průběhu.
 4. RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. z ÚZIS žádal o součinnost při ocenění reálných dat z referenčních nemocnic pro projekt DRG Restart v oboru onkologie.
  Zatím se přihlásil pouze RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. a v práci chce pokračovat doc. Büchler a MUDr. Jiří Šedo, Ph.D. z MOÚ.
  Prim. Petráková upozornila na nutnost vykazování signálního kódu konání multidisciplinárního týmu.
 5. Prim. Kolářová - informace o přípravách voleb do výboru ČOS ČLS JEP.
  Volby proběhnou v dubnu – květnu 2019 počet členů výboru zůstane stejný – 13 členů + 3 členové revizní komise. Volby by současný výbor rád realizoval elektronickou cestou. PhDr. Nováková sdělila, že v posledních týdnech došlo k četnému zasílání oprav mailových adres. Žádáme všechny členy ČOS, aby opravili své mailové adresy na aktuální, u některých jsou např. uvedeny 2 adresy nebo, bohužel, žádná. Dále žádáme o uhrazení event. nedoplatků členských příspěvků. Dle Stanov ČLS JEP je povinností každého člena řádně a v termínu platit stanovené členské příspěvky. Výbor organizační složky může zrušit členství, pokud bude jeho člen v prodlení s placením členského příspěvku o více než 12 měsíců.
 6. Výběrové řízení v oboru klinická onkologie pro území Zlínského kraje – účast doc. M. Svoboda – 12.9.2018.
  Doc. Svoboda informoval o situaci ve Zlínském kraji, kde je situace řešena v souladu s Věstníkem č. 13 z roku 2017. Krajská nemocnice zabezpečí obsazení regionálních onkologií prostřednictvím delegování svých lékařů ze zlínské nemocnice.
 7. Účast doc. Tesařové na multioborovém sympoziu: Příprava a podávání chemoterapie – 14.9.2018.
  Doc. Tesařová informovala o průběhu jednání, které se věnovalo především možné expozici personálu toxickými látkami při manipulaci s cytostatiky.
 8. Informace o konání podzimního Fóra onkologů dne 16.11.2018.
  Fórum onkologů se bude konat od 10:00 hodin v FN Motol v kinosále 2. patro Ředitelství. Pozváni byli zástupci všech KOC, zástupci regionálních onkologických pracovišť, zástupci MZČR, plátců péče, SÚKL. Program bude zveřejněn na Linkos a základem bude bohatá diskuse o aktuálních tématech problematiky onkologické péče.
 9. Marek Svoboda písemně požádal o projednání problému s hrazením a distribucí časopisu Klinická onkologie. Dosavadní sponzor odmítl nadále proplácet všem členům ČOS ČLS JEP uvedený časopis a tudíž je ohrožena jeho distribuce.
  Členové výboru se shodli, že se jedná o nejprestižnější časopis ČOS ČLS JEP a tudíž mají maximální zájem na jeho distribuci všem členům v tištěné podobě. Jako jediné řešení v dané chvíli odhlasovali jednomyslně chybějící prostředky doplnit navýšením členského příspěvku do ČOS ČLS JEP. Předsedkyně i doc. Svoboda se budou nadále snažit prostředky získat i jinou formou, např. sponzoringem, změnou vydavatele apod. O dalším jednání budou podány podrobné informace.
 10. Doc. Tesařová požádala členy výboru o schválení a doporučení podání žádosti o kandidaturu Prahy na uspořádání kongresu ESMO v roce 2022.
  Žádost o konání kongresu v Praze byla spolu s doporučujícími dopisy zaslána výboru ESMO a nyní budeme očekávat výsledek jejich rozhodnutí.
 11. Dne 4.10.2018 se předsedkyně zúčastnila jednání na VZP s náměstkem Ing. Davidem Šmehlíkem.
  Ing. David Šmehlík se zúčastní Fóra onkologů, kde přednese postoj VZP k Věstníku č. 13 z roku 2017. Podíl VZP na realizaci nové koncepce a organizace onkologické péče v ČR.
 12. Dne 8.10.2018 se předsedkyně zúčastnila dalšího zasedání Vědecké rady MZ ČR.
  Z jednání Vědecké rady v budoucnu vyplyne povinnost odborné společnosti připravit seznam off-label léčiv užívaných u onkologických pacientů. Další řešení tohoto problému bude plně v kompetenci SÚKL. (Jedná se např. o některá generika cytostatik, která nemají plnou úhradu ve všech indikacích originálního přípravku).
 13. Dne 9.10.2018 se předsedkyně setkala se zástupkyní pacientských organizací M. Tůmovou.
  Předsedkyně informovala o existenci speciálního odboru MZČR, který se zabývá spoluprací s pacientskými organizacemi. Jejich jednou z náplní je spoluúčast na řešení procesu schvalování úhrady léčiv, dále problematika pomezí zdravotních a sociálních otázek apod. Odbor zaštiťuje náměstkyně MUDr. Alena Šteflová, Ph. D., MPH. Zástupci pacientských organizací se zúčastní Fóra onkologů.
 14. Dne 10.10.2018 doc. Marek Svoboda přednesl přednášku o postoji onkologické společnosti k přicházejícím biosimilárním přípravkům na odborné konferenci HospiCon v Mikulově.
 15. Dne 22.10.2018 byli předsedkyně ČOS a předseda SROBF delegováni na zasedání členských států EU v problematice protonových center.
  Zpráva ze služební cesty, kterou předsedkyně odeslala na MZ ČR je v příloze zápisu, dále je přiložena i zpráva prof. Petery s jeho souhlasem. Při společné služební cestě se předsedy SROBF a předsedkyně dohodli na společném setkání obou výborů v lednovém či únorovém termínu.
 16. Vnitřní fakultativní připomínkové řízení – návrh zákon o léčitelských službách a změna zákona o správních poplatcích – bez připomínek.
 17. Novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách poskytování – bez připomínek.
 18. MUDr. Samuel Vokurka, předseda sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP oznamuje, že jmenovaná sekce navázala kontakt a spolupráci se sekcí preventivní medicíny, psychoonkologickou sekcí, pracovní skupinou pro nutriční péči a se společností pro studium a léčbu bolesti, dále se společností paliativní medicíny, onkologickou sekcí České asociace sester a s Dialog – Jessenius o.p.s. Dále žádá o souhlas o užívání grafického loga. Dále o souhlas, aby sekce vystupovala jako obsahový garant zvažovaného časopisu Podpůrná léčba.
  Členové výboru s výše uvedeným souhlasí s výjimkou vydávání dalšího časopisu s onkologickou tématikou Podpůrná léčba a pro realizaci publikací na toto téma navrhují stránky časopisu Klinická onkologie jako nejprestižnějšího časopisu ČOS ČLS JEP.
 19. Vědecký tajemník společnosti lékařské genetiky a genomiky zaslal dopis se žádostí o spolupráci ve věci možné novelizace tzv. Katalogu prací. Žádá event. podporu a připomínky.
  Členové výboru k zaslanému textu nemají připomínky ani dodatky.
 20. Ve dnech 5. – 6.11.2018 se koná IV. Konference Společnosti pro porty a permanentní katetry ve FN v Motole – pozvánka.
  Členové berou na vědomí.
 21. Volební sjezd delegátů ČLS JEP – návrhy delegátů a kandidátů do předsednictva a revizní komise.
  Do předsednictva ČLS JEP byl navržen doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.  jednomyslně všemi členy výboru, do revizní komise byla navržena MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D. jednomyslně všemi členy výboru. Na delegáty ČOS ČLS JEP na volební sjezd ČLS JEP, který se bude konat  22.1.2019 byli delegováni jednomyslně všemi členy výboru doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, a doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
 22. Vedoucí oddělení posudkových systémů MPSV MUDr. Alena Zvoníková žádá o součinnost se zpracováním podkladů pro LPS. Pracovní schopnost a invalidita pacientů s onkologickou diagnózou.
  Doc. Büchler sdělil členům výboru, že je spoluautorem publikace, která se uvedené problematiky týká, že komunikace na dané téma proběhla s MPSV v roce 2008. Provede kontrolu znění uvedeného materiálu a rozešle všem členům výboru k event. korekci. Pokud bude materiál uznán stále jako aktuální, bude poskytnut MUDr. Aleně Zvoníkové jako podklad pro LPS. Samozřejmě ČOS ČLS JEP má jednoznačný zájem na zkvalitnění LPS v ČR a je ochotna spolupracovat při vytváření nových pravidel v oblasti posudkové činnosti.
 23. Dne 8.11.2018 se koná XXXVII. Výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, kde bude přednáška a diskuse na téma: Navázání spolupráce onkologů s praktickými lékaři.
  Přednášku přednese předsedkyně společnosti.
 24. Předsedkyni zaslal dopis týkající se screeningu karcinomu prsu prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., který vítá nové možnosti v dispenzarizaci onkologických pacientů praktickými lékaři a k uvedenému tématu zaslal několik připomínek. Znění dopisu v příloze.
 25. Prof. Žaloudík a doc. Svoboda upozornili, že došlo k založení Specializované skupiny pro inovativní radioterapii (SOSIR). Členové této skupiny budou zástupci KOC a dalších zařízení provádějících radioterapii. Jednotlivá zařízení nahlásí své zástupce (s možností zastupitelnosti). Skupina bude poradním orgánem výboru ČOS v otázce moderních technik radioterapie. Členové výboru berou bez připomínek na vědomí.
 26. Dne 26.10.2018 se předsedkyně zúčastnila zasedání výboru Společnosti patologů ČLS JEP, kde byl znovu projednán požadavek na odesílání výsledků vyšetření patologem přímo na ÚZIS, které zajistí předání této informace do systému hlášení NOR. Kolegové z výboru patologů tento požadavek odsouhlasili. Uvědomují si nezbytnost tohoto kroku vzhledem k zachování existence hlášení NOR.
 27. Doc. Dušek představil formou přednášky návrh metodiky kódování nových markerů nově vznikajícího klasifikačního systému CZ-DRG (vyvíjen na ÚZIS ČR, pod garancí MZ ČR, jako nový systém úhrad akutní lůžkové péče). Tento systém již byl oficiálně vydán ve sdělení ČSÚ a jeho doprovodné markery by měly být od 1. 1. 2019 kódovány společně se stávajícími markery systému IR-DRG. Bylo vysvětleno, že nové CZ-DRG markery mají nyní pouze signální roli a důvodem jejich zařazení je zejména správné rozlišení komplikovaných a závažných případů přímo ve výkaznictví zdravotním pojišťovnám. Z tohoto důvodu byly markery v drtivé většině navrženy odbornými společnostmi a jejich vykazování je v zájmu správného zařazení hospitalizačních případů a správného přiřazení odpovídající úhrady. Pro onkologii solidních nádorů byly navrženy markery „klinické stadium“ a „histopatologický stupeň diferenciace novotvaru“. Tyto markery by měly být vykazovány pro diagnostiku a/nebo protinádorovou léčbu primárního onemocnění pacienta s diagnózou ZN, a to v souladu s metodikou NOR pro hlášení incidence novotvaru.  
  Doc. Dušek se omluvil za to, že doprovodná metodika k těmto markerům nebyla dostatečně jasná, což vedlo k řadě kritických diskuzí a ohlasů od odborníků – onkologů. Doc. Dušek uvedl jak a do kdy bude metodika upřesněna (viz příloha – prezentace v ppt), avšak předložil celý koncept nových CZ-DRG markerů k opětovnému posouzení a schválení členům výboru. Pod by výbor implementaci markerů nedoporučil, je možné je stáhnout.
  Závěr: Výbor ČR jednoznačně doporučuje zařazení těchto nových CZ-DRG markerů do kódování lůžkové zdravotní péče od roku 2019 a žádá o přislíbené upřesnění metodiky v daných termínech. Výbor ČOS dále potvrzuje, že tyto markery by se neměly týkat pouze primární diagnostiky a léčby nádorů, ale měly by tvořit i popis měnícího se stavu pacienta během vývoje onkologického onemocnění (léčba recidiv - relapsů, progresí základního onemocnění) – návrh na tyto další kódy bude upřesněn a bude výborem navržen do další verze CZ-DRG v průběhu první poloviny roku.
 28. Diskuse

  Předsedkyně revizní komise ČOS MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D. předložila výboru společnosti následující dopis zaslaný prof. MUDr. Pavlem Šlampou:


  Vážená paní doktorko, předsedkyně revizní komise ČOS,

  obracím se na Vás v zastoupení všech účastníků jednání zástupců KOC a jejich vedoucích radioterapeutických oddělení dne 29. srpna v Pardubicích, které bylo svoláno pod záštitou SROBF, s cílem založení Specializované odborné skupiny ČOS pro protonovou radioterapii (zástupci PTC Praha byli pozváni, zaslali sdělení o důvodech své neúčasti na tomto jednání - přikládám). O schválení uvedené skupiny bude výbor ČOS koncem září požádán.
  Nicméně Vás žádám o prošetření, zda jednání předsedkyně výboru ČOS, doc. Prausové, na setkání s náměstkem MZ ČR, prof. Prymulou, dne 22. 5. 2018 (zápis zasílám), bylo v souladu se stanovami ČLS JEP, zda měla schválený mandát pro toto jednání výborem ČOS.
  Obávám se, že doc. Prausová překročila kompetence své funkce předsedkyně výboru ČOS v tak závažné otázce, jako je úhrada protonové terapie karcinomu prostaty.
  Navíc se jedná o problematiku, která je v kompetenci SROBF nikoliv ČOS, jak bylo projednáno a domluveno na lednovém společném zasedání obou výborů.
  S pozdravem
  prof. Pavel Šlampa, člen ČOS a místopředseda SROBF


  Reakce revizní komise a výboru ČOS ČLS JEP:

  Výbor projednal dopis profesora MUDr. Pavla Šlampy, CSc. ohledně účasti předsedkyně ČOS doc. Prausové na setkání s náměstkem ministra zdravotnictví prof. Prymulou 22.5.2018. Výbor konstatoval, že doc. Prausová svoje pravomoci a mandát nepřekročila, jelikož pozváni byli zástupci všech odborných společností podílejících se na péči o nemocné s karcinomem prostaty - tedy SROBF, ČOS a urologické. Jednalo se o setkání za účelem zmapování názorů na využití protonové léčby tohoto onemocnění, cílem nebylo stanovení její úhrady nebo indikačního doporučení. Metaanalýzou v současnosti dostupných dat byl v jejím rámci pověřen Doc. Dušek.
  Výbor zároveň konstatoval, že v otázkách protonové radioterapie je nutná úzká spolupráce se SROBF, která je hlavní odbornou společností pro tuto problematiku. Výbor ČOS se nadále hlásí k indikacím protonové radioterapie, které byly definovány na společném jednání se SROBF a jsou dostupné na https://www.srobf....-indikace-2017.pdf.
  Výbor ČOS dále vyslovil souhlas, aby doporučení pro indikace k protonové léčbě vypracovala resp. aktualizovala nově vzniklá Specializovaná odborná skupina pro inovativní radioterapii (SOSIR) a podílela se na definování kritérií, za kterých by byla tato léčba hrazena.
 29. Noví členové:
  ČOS
  • Mgr. Procházková Kateřina – FN Brno
  • Dr. Bikbulatov Ruslan – Medica Sever s.r.o. Liberec
  • MUDr. Hruška Libor – FN Hradec Králové
  • MUDr. Škrobánek Pavel – Onkologická klinika Thomayerova nemocnice Praha
  • MUDr. Pohanková Denisa – Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
  • Mgr. Skulinová Renáta – Interní odd. Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
  • MUDr. Čermáková Zuzana – Onkologická klinika FN Ostrava
  Sekce psychoonkologie
  • Mgr. Procházková Kateřina – FN Brno
  Sekce podpůrné léčby
  • MUDr. Pechačová Zdeňka – Onkologická klinika VFN Praha
  Sekce mladých onkologů
  • MUDr. Škrobánek Pavel – Onkologická klinika Thomayerova nemocnice Praha
  • MUDr. Pohanková Denisa – Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Termíny zasedání výboru ČOS:

 • 27.11.2018        10:00                FNM
 • 11.12.2018        10:00                VFN

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy

 1. Zpráva ze služební cesty Doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA: "Meeting off the sub-group on Proton Therapy Centres“, konání 22.10.2018 v Lucemburku (bod 15 zápisu)
 2. Zpráva ze služební cesty Prof. MUDr. Jiřího Petery, Ph.D.: „Meeting of the sub-group on proton therapy centres“, který se konal 22.10.2018 v Lucemburku (bod 15 zápisu)
 3. Dopis prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., týkající se screeningu karcinomu prsu (bod 24 zápisu)
 4. Prezentace Doc. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D.: Markery systému CZ-DRG jako základ implementace nového systému úhrad akutní lůžkové péče (bod 27 zápisu)