Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 23.2.2016 od 11:00 hod v MOÚ v Brně

Přítomni: Büchler, Dušek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Prausová, Ryška, Svoboda Marek, Svoboda Tomáš, Tesařová, Žaloudík
Omluveni: Fínek, Petruželka, Študentová, Vorlíček
 1. Pneumoonkologická centra – informace o nové verzi návrhu spolupráce ze strany ČPFS. Nová verze se koncepčně neliší od předchozích, stále vychází z předpokladu existence specializovaného centra a proto je pro výbor ČOS nepřípustná. V Hradci Králové proběhl kongres 12. – 13.2.2016 na téma nemalobuněčného karcinomu plic, kde v diskusi zazněla řada konsenzuálních názorů na většinu diskutovaných otázek. Za velmi závažné je nutno považovat, že všechny zúčastněné odbornosti mají společný zájem v zajištění dostatečně kvalitní diagnostické i léčebné péče na úrovni současného poznání pro pacienty s plicními nádory a současně zajištění dostupnosti této péče ve všech regionech ČR. Zajištění dostupnosti péče považuje výbor ČOS za stěžejní. 
  Na výbor, který bude 22.3.2016 ve FN v Motole je písemně pozván na 15:00 hodinu prof. MUDr. Jan Schützner, CSc., předseda hrudní sekce ČCHS JEP.
 2. Průběžná zpráva o činnosti odborných sekcí ČOS.
  MUDr. Kolářová informovala, že zástupci všech odborných sekcí podali informaci o své činnosti. Zbývá kontaktovat doc. Hajducha (sekce diagnostické a prediktivní onkologie) a prof. Abrahámovou (sekce uroonkologická).
 3. Zpráva o průběhu řešení samostatného nákladového střediska ČLS JEP („Nadace“)
  Předsedkyní podepsána plná moc, která zaslána na sekretariát ČLS JEP.
  Výbor vzal informaci na vědomí, doc. Svoboda navrhl vytvoření letáku, který by informoval o existenci nadace, tento leták bude k dispozici na onkologických pracovištích pro případné sponzory a bude instalován na Linkos. Všichni členové výboru souhlasí.
 4. Realizace podpory, garance odborných konferencí, seminářů a setkání, oficiální umístění podmínek na Linkos - všichni členové výboru souhlasí.
 5. Návštěva prim. MUDr. Renaty Neumanové a MUDr. Martina Šmakala jako zástupce ROC.
  Členové výboru souhlasí se zpracováním dotazníků ze všech onkologických pracovišť ČR, tak jak byl navržen zástupci ROC.
 6. Informace o průběhu přípravy seznamu léčivých přípravků potřebných pro onkologické pacienty, které onkolog nemůže předepisovat. 
  Seznam léčivých přípravků projedná doc. Büchler se zástupci SÚKL.
 7. Storočenka a příprava jejího 3. vydání. 
  Agenda předána PhDr. Novákové, úkol přijala. Členové výboru berou na vědomí.
 8. Problematika preventivních prohlídek – zatím se k aktivní účasti přihlásili:
  • FTN v Krči
  • MOÚ
  • VFN
  • FN v Olomouci
  • FN v Motole
  • MUDr. Sirák – ANTI – NEO s.r.o. ambulance klinické onkologie
  Všechna onkologická pracoviště budou vyzvána VZP k event. aktivní účasti v preventivním programu.
 9. Vyhodnocení publikace s onkologickou tématikou za rok 2015. Hlasování členů výboru proběhlo mailem předsedkyni výboru. 
  Členové výboru vyhodnotili jako nejlepší článek s IF: Členové výboru vyhodnotili jako nejlepší knižní publikaci dvě práce:
  Ceny budou slavnostně předány předsedkyní ČOS ČLS JEP při příležitosti BOD. Termín bude upřesněn.
 10. Svolání shromáždění členů ČOS v roce 2016.
  Shromáždění členů ČOS ČLS JEP se bude konat 28.4.2016 19:00 – 20:00 hodin.
 11. Představení smlouvy se SÚKL o odměnách za posudky.
  Členové výboru berou na vědomí.
 12. Informace o výkladu indikačního omezení „P“ Svazu zdravotních pojišťoven ČR.
  Členové výboru berou na vědomí.
 13. Informace o účasti předsedkyně na setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii, která se konala 2.2.2016.
  • žádost o možnost vytvořit jednodenní kurz „Nutrice v klinické onkologii“ v rámci IPVZ. Vedoucí katedry Klinické onkologie prof. MUDr. L. Petruželka, CSc. se bude na organizaci kurzu podílet.
  • žádost o Prezentaci nutriční problematiky v rámci předatestačního kurzu v klinické onkologii. Přednáška na téma nutriční problematiky je součástí předatestačního kurzu klinické onkologie.
 14. Problémy se sběrem podkladů o kvalitě života u pacientů léčených crizotinibem.
  Prof. MUDr. B. Melichar, Ph.D. informoval o problému, který vyvstal v souvislosti s tím, že VILP registr preparátu crizotinib po 2 letech existence nebyl realizován ve smyslu sledování kvality života. Vzhledem k tomu, že se jedná o porušení zákona, se výbor ČOS od tohoto nepřípustného postupu, který ve svých důsledcích ohrožuje dostupnost této cílené léčby u nás, zcela distancuje.
 15. Novelizace zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře.
  Předsedkyně byla oslovena MZ a ČLS JEP, aby se vyjádřila k návrhu úplného znění vyhlášky o nástavbových oborech specializačního vzdělávání lékařů v rámci vnitřního připomínkového řízení. Předsedkyně odpověděla, že ve stanoveném termínu do 16.2.2016, dále vzhledem k nedostatku informací o organizaci postgraduálního vzdělávání a nemožnosti problém konzultovat s ostatními obory, které s klinickou onkologií spolupracují, nemůže podat jednoznačné stanovisko. Požádala o prodloužení termínu k vyjádření.
  Členové výboru vzali na vědomí.
 16. Informace o existenci Onko Unie, která plánuje edukativní kampaň o pozdních stádiích rakoviny prsu – dotazník pro pacienty, event. naše pomoc, rada, spolupráce.
  Členové výboru berou informaci na vědomí a proti činnosti Onko Unie, tak jak byla představena, nemají námitky.
 17. Pozvání PhDr. Novákové na příští zasedání výboru 22.3.2016.
  PhDr. Nováková bude z časových důvodů náplně příštího zasedání pozvána až na dubnový výbor.
 18. Dodatek:
  1. schválení změny přístupu do databáze skupiny pro kultivaci kódu u MZ- místo prof. Vorlíčka - doc. Prausová – členové výboru souhlasí se změnou přístupu. Přístup má od data setkání výboru paní předsedkyně.
   25.2.2016 bude probíhat jednání na MZ, týkající se náplně kódu aplikace protinádorové chemoterapie, zúčastní se předsedkyně výboru a MUDr. Petráková, se souhlasem členů výboru.
  2. žádost o grant na ROCHE- 400 000 Kč za Modrou knihu - na účet ČOS – členové výboru souhlasí. Prof. MUDr. Žaloudík navrhl na příští zasedání výboru jednat o podpoře financování Modré knihy a časopisu Klinická onkologie z prostředků ČOS.
  3. informace o jednání na MZ- multigenové testy a jejich úhrada.
   Prim. Petráková informovala členy výboru o jednání na MZ a se zástupci pojišťoven, kde byly prezentovány výsledky pilotního projektu Oncotype Dx, které zpracovala IBA. Na zakladě těchto výsledků plátci rozhodli test uhradit ve stávající indikaci (pacientky ER +, G2, N0 s rizikovým faktorem). 
   Členové výboru projevili zájem seznámit se s výsledky pilotního projektu a bylo navrženo prezentovat výsledky na BOD.
  4. nutné zaslat žádost na VZP o uznání kódu nemocí končících číslem "9" (např. C 509) u kterých ZP odmítá úhradu centrové léčby a nutí lékaře změnit číslo dg.Členové výboru souhlasí a žádost zašle jménem výboru MUDr. Petráková.
 19. Podpora, garance:
 20. Noví členové 
  ČOS:
  • MUDr. Kopecký Viliam
  • MUDr. Mgr. Ing. Šedová Petra
  • MUDr. Vicherková Anna
  • MUDr. Kosnarová Tereza
  Sekce neuroonkologická:
  • MUDr. Pospíšil Petr
  Sekce nádorů hlavy a krku:
  • MUDr. Pospíšková Markéta
 21. Sebeevaluační prezentace Komplexního onkologického centra Brno přednesl prof. MUDr. Vyzula, CSc.
  • struktura pracoviště KOC
  • struktura péče (diagnózy, počty, komplexity služeb a migrace pacientů)
  • grafická prezentace léčebných výsledků za dekádu u profilujících diagnóz a stádií
  • činnost KOC v onkoprevenci
  • hlavní problémy KOC k řešení v dalším období
  Výbor vzal přednesené informace s potěšením na vědomí.

Tisková konference k slavnostnímu otevření Centra fotonové terapie v MOÚ proběhla v 13:00 hodin za účasti ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Něměčka, MBA

Slavnostní otevření Centra fotonové terapie proběhlo v MOÚ 23. února ve 14:00 hodin za účasti premiéra Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Něměčka, MBA.


Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Příloha: