Česko- Slovenská Multicentrická studie DCIS

Konference: 2012 17. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Chirurgie

Číslo abstraktu: 16

Autoři: MUDr. Karel Šťastný; MUDr. Vladimír Červinka, Ph.D.; Doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D.; Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.; Doc. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.; MUDr. Petr Ostruszka; MUDr. Otakar Kubala; MUDr. Jiří Prokop; Doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.; MUDr. Peter Chvalný; MUDr. Daniel Dyttert; MUDr. Martin Sabol, Ph.D.; Doc. MUDr. Štefan Durdík, Ph.D.; MUDr. Helena Hornychová, Ph.D.; MUDr. Eva Hovorková; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; MUDr. Mária Hácová; MUDr. Pavel Rothröckel; Petr Vážan; MUDr. Josef Velecký; Doc. MUDr. Jaroslav Horáček; MUDr. Petr Buzrla; MUDr. Martin Čegan; MUDr. Radoslava Tomanová; Mgr. Jiří Záhora, Ph.D.; MUDr. Jaroslav Veselý; MUDr. Boris Duchaj; Doc. MUDr. Viera Lehotská, Ph.D.; MUDr. Katarína Rauová, Ph.D.; MUDr. Dušan Macák; prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.

Úvod:

Indikace biopsie sentinelových uzlin u DCIS prsní žlázy je stále kontroverzní otázkou. Někteří autoři doporučují provést sentinelovou biopsii u všech DCIS, jiní autoři biopsii sentinelových uzlin u DCIS nedoporučují a někteří autoři doporučují selektivní přístup.

Cíle studie

  1. Vytvořit multicentrickou studii pacientek s  neinvazivním karcinomem prsní žlázy, které podstoupily biopsii sentinelových uzlin.
  2. Stanovit, v kolika procentech je z předoperačně diagnostikovaného karcinomu in situ v definitivní histologii zastoupen karcinom in situ s mikroinvazí.
  3. Stanovit, v kolika procentech je u předoperačně diagnostikovaného karcinomu in situ v definitivní histologii nalezen invazivní karcinom.
  4. Stanovit prediktivní faktory nálezu invazivity u karcinomu in situ v definitivní histologii.
  5. Doporučit indikační kriteria k sentinelové biopsii u DCIS.

Materiál a Metodika:

Do studie byly zařazeny pacientky s duktálním karcinomem in situ, diagnostikovaným při předoperační biopsii, které následně podstoupily biopsii sentinelových uzlin v době od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010 na Chirurgické klinice v Pardubicích, na Chirurgickém oddělení Nemocnice Atlas ve Zlíně, na Chirurgické klinice FN Ostrava a v Onkologickém ústavu Sv. Alžběty v Bratislavě. Předoperační biopsie byla stanovena na základě corecut biopsie, excizionální biopsie a vakuové biopsie.

Výsledky:

Do multicentrické studie bylo zařazeno celkem 121 pacientek s průměrnou velikostí nádoru 18,3 mm. Průměrný věk pacientek byl 58,7 let. Bylo provedeno 90 prs zachovávajících výkonů a 30 totálních mastektomií.

V definitivní histologii bylo zaznamenáno 89 (73,6 %) pacientek, u nichž byl duktální karcinom in situ potvrzen, dále 16 (13,2 %) pacientek u nichž byl nalezen DCIS s mikroinvazí a dále 16 (13,2 %) pacientek u nichž byla prokázána invazivní složka nádoru. Předoperační histologické vyšetření bylo  provedeno v 86 (71,1 %) případech z bioptického  materiálu, získaného pomocí corecut biopsie, dále ve 31  (25,6 %) případech z excizionální biopsie a ve 4 3,3 %) případech z vakuové biopsie.

Jako prediktivní faktory byly zkoumány: věk, velikost nádoru a multicentricita, typ biopsie a histologický  grading nádoru. Fisherovým testem nebyl jako prediktivní faktor invazivity potvrzen ani věk (p = 0,596) ani velikost nádoru či multicentricita tumoru (p = 0,855). Jako prediktivní faktor invazivity byl naopak prokázán  typ předoperační biopsie (p = 0,0258) a grading tumoru 3 (p = 0,000003).

Závěr:

  1. Byla vytvořena multicentrická studie pacientek s karcinomem in situ, které podstoupily biopsii  sentinelových uzlin.
  2. Ve 13,2 % byl z předoperačně diagnostikovaného karcinomu in situ v definitivní histologii nalezen karcinom in situ s mikroinvazí.
  3. Ve 13,2 % byl z předoperačně diagnostikovaného karcinomu in situ v definitivní histologii prokázán karcinom in situ s invazivní složkou.
  4. Jako prediktivní faktory invazivity DCIS byly ve studii prokázány předoperační biopsie a grade 3.
  5. Sentinelovou biopsii u DCIS doporučujeme provést tehdy, pokud je diagnóza DCIS stanovena na základě corecut biopsie a dále při histopatologickém gradu nádoru 3. Při rozhodování, zda provést sentinelovou biopsii u DCIS musíme zohlednit i věk a velikost nádoru s ohledem na studie, v nichž byly tyto faktory jako prediktivní prokázány.

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2012